Oznámenie o začatí stavebného konania: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Oznámenie o začatí stavebného konania

03.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -3 10. ZJ~'l 
, ) .-.;:,r;," .. ~o~na-----------
Mesto Prešov .., .. ~o• n~ rliíl! -----------
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/10379/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 530 
e -mail: egon
.suchar@presov.sk 
Oznámenie o začatí 
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 01.10.2018 
stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 
(Verejná vyhláška) Dňa 11.07.2018 podala Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií, Bayerova 
l, 080 O l Prešov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
"Výrobná hala technológie AWJ FVT", na pozemku parc. č. KN-C 6062, kat. úz. Prešov. Členenie stavby: 
SO Ol Hala 
SO 02 Prípojka ELI 
SO 03 Vodovodná prípojka 
SO 04 Splašková kami.lizácia 
SO 05 Dažďová kanalizácia, akumulačná nádrž a vsak 
Mesto 
Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v § 
61 stavebného zákona oznamuje začatie konania v predmetnej veci. 
Súčasne stavebný úrad nariad'uje na základe§ 61 ods. 4 stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie na 
deň: 25.10.2016 o 10.00 hod. 
So stretnutím na Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' 
č. 217. 
Do podkladov je možné nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na 
MsÚ v Prešove, na 
Jarkovej ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred 
dohodnutého termínu. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
---------------------------
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je 
povinný požiadat' stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Úradný záznam 
Verejná 
vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
3 10. ZJJ 
Dňa .... l ... , . .","~'"'·'i'-' ......... 7 ........ V 
l •. J. • -
r. ~·.. · :· _ • ~ 
.......... P. .. č: .. t i~äv~l~~b·i~ .. o ... v 
ll l \. t;:, 
-l-
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta 
Prešov. 
Dňa ..................................... . 
P;č;~:;~:~~d: -:v 
080 O l l' E ~ O V 
-l· 
;-' 
' \ 
l 
l 
\ 
~ 
l 
predpokl. d<3m 
L-------------~C<?~;3i~G.---~-=~~-~~==d~~o~kl:.e:~:~~-~~~~~~~,; 
_ d::O,Om 
-------
...--t$"~$'3 
$0 ()~ 
·~~='r 
i\ ()~E~r. ~fc.J.AI)8A: 
\.::;: ~ 
1~~-,. 
\ 
\~c~tt 
\-~~ 
\ 
~---
.... 
.... 
'lt3t 
P"~r 
v~rAt~ 
.P)(S@~.~· 
t.-# .. 
.crvAoVA YL. c;.JJ4 
T' 
' ... 
~AJIU./1ZACHY KliJf,fAA-t; 
-~~~~~~;::=:=_::= -=-T---·~l-
\fY'~OD>NA" H/tLJ 
· ceLtro~"' stt~WA 
STAVBA: 
Výrobná haLa technológie AW J 
~ v 
FVT TUKE, Stúrova (.31, Prešov 
ING.MILAN KOVAC 
INVESTOR: 
FVT TUKE, Bayerova 1, Prešov 
' 
DUCHNOVIČOVO NÁM. 1, PREŠOV 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: OBJEKT: 
tel.: 0904169259 
ING. M.KOV ÁČ v 
01 -HLAVNY OBJEKT 
IČO: 11206765 
ltti/!Jk 
ČASŤ: B-SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY OÁTUN: 06.2018 FORNÁT: 2xA4 
O/EL: PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY STUPEŇ: PSP ZAK.Č.: 
fi. P. OBSAH: 
SITUÁCIA PBS 
KÓTY V: mm PR ÍL. Č.: 
lng.Marián Flímel,(Sc 1·1/ERKA: 1:500 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)