Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~
;;<IT\.<;; l ... 
• 
. 
. 
' 
' 
Číslo: 101949123/2018 
Dátum: 02.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD 
PREŠOV Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Peter Olejár 
Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 O 
1 Prešov 
Písomnosť 
. 101857364/2018 zo dňa 20.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101857364/2018 zo dňa 20.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. 
RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 101948374/2018 
Dátum: 02.10.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: GERA Trade s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 
60, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101882158/2018 zo dňa 24.09.2018je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101882158/2018 zo dňa 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
.............. :-::: .. -................................... . 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)