Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 
EX 1785/2018 Prešov, 2. IO. 2018 
VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jozef Varga 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1785/2018 zo dňa 27.9.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 
Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 
1785/2018 zo dňa 27.9.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov 
v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
IS dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň 
doručenia. cl 
(Í~A/Z ~ .z.v' 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 1786/2018 Prešov, 2. IO. 2018 
T T V 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Júlia Balogová 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 1786/2018 zo dňa 27.9.2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 O l Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 1786/2018 zo dňa 27.9.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)