Rozhodnutie: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Rozhodnutie

04.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Císlo: 
OU-PO-OVBP2-2018/36310/97963/ŠSS-FA 
ROZHODNUTIE 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
V Prešove 02.10.2018 
Okresný 
úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy príslušný 
podľa § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a§ 4 ods. l písm. b) zákona 
č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania . 
P V 
, bytom 
J , právne zast. . 
J H , advokátom, 
(ďalej len "odvolatel"'), preskúmal rozhodnutie mesta Prešov 
č. SÚ/2764/113186/20 18-Se zo dňa 05.06.20 IS a rozhodol takto: 
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, 
m e n í výrok rozhodnutia mesta Prešov č. SÚ/2764/1 I 3186/20 18-Se 
zo 
dňa 05.06.2018 takto: 
Znenie uvedené vo výroku rozhodnutia: "Dňa 08.02.2018 požiadala PHARMA PLUS 
s.r.o., Prešov, Čapajevova 23, 080 O l, Prešov o vydanie rozhodnutia o zmenu stavby pred jej 
dokončením stavby "Modernizácia a dostavba polikliniky", na ul. Levočská IS v Prešove, pre 
ktorú tunajší stavebný úrad vydal stavebné povolenie 
dňa 21.11.2008 pod číslom 8/24267/2008-
Se.", 
sa mení na znenie: "Dňa 08.02.2018 požiadala Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 454 605, o vydanie rozhodnutia o zmenu stavby "Modernizácia 
a dostavba polikliniky" pred jej dokončením, na ul. Levočská IS v Prešove, pre ktorú tunajší 
stavebný úrad vydal stavebné povolenie 
dňa 21.11.2008 pod číslom B/24267/2008-Se." 
V ostatnom ostáva výrok nezmenený. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa 
05.06.20 IS podľa § 68 stavebného zákona rozhodnutie č. SÚ/2764/113186/20 I 8-Se, ktorým 
povolilo zmenu 
nedokončenej stavby: "Modernizácia a dostavba polikliniky", na UL Levočská 
18 v Prešove, pozemku parc. KNC č. 3124/2, k. ú. Prešove, pre stavebníka: PHARMA PLUS 
s.r.o., Prešov, Čapajevova 23,080 Ol Prešov. 
Proti 
uvedenému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote podľa § 54 ods. l, 2 
správneho poriadku 
odvolateľ prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe 
plnomocenstva zo 
dňa 19.06.2018 odvolanie, v ktorom poukazuje na záväznú podmienku č. 6 
napadnutého rozhodnutia, pod!'a ktorej stavebník je povinný do času kolaudácie predmetnej 
stavby 
dobudovať parkovacie plochy a prístupovú komunikáciu z existujúcej miestnej 
vnútro blokovej komunikácie zriadenej na pozemku KN-C 
č. 3 l 26/1, k. ú. Prešov na Janouškovej 
ul. 
vo vlastníctve mesta Prešov, na pozemky parc. č. KN-C 3124, 3125/1, k. ú. Prešov 
vo vlastníctve spoločnosti Pharma plus, spol. s r.o., Čap~evova 23, Prešov. 
Ďalej uvádza, že pozemok parc. č. 3 I 26/1, k. ú. Prešov vo vlastníctve mesta Prešov je 
zapísaný na L V č. 6492, k. ú. Prešov, druh pozemku je zastavané plochy a nádvoria o výmere 
5504 m
2• 
Namieta, že tento pozemok v časti, ktorá slúži na prechod na pozemky spoločnosti 
Pharma plus, spol. s r.o. parc. č. 3124, 312511, k. ú. Prešov, tvorí vnútro blok bytového domu súp. 
č. 5005, ktorý je zapísaný na L V č. 9570, k. ú. Prešov. Ide o bytový dom označovaný ako 
Levočská 16, Janouškova 2 a 4, Prešov s tým, že vnútroblok uvedených bytových domov slúži 
na parkovanie 
obyvateľov bloku na Janouškovej ulici a zároveň poukazuje na STN 73 6110 
pojednávajúcu o počte a rozmeroch parkovacích miest a na nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z. 
o najväčších pripustných rozmeroch vozidiel. 
Odvolateľ uvádza, že v bytovom dome Janouškova 2 a 4 sa nachádza 12 dvojizbových 
bytov a štyri trojizbové byty. Norma 
STN 73 6110 určuje počet stojísk na počet jednotlivých 
bytov a rovnako 
určuje počet stojísk pre počet ambulancií v zdravotníckom zariadení. Len pre 
byty v bloku Janouškova by bolo potrebných 26 parkovacích plôch, pre ambulancie 
v poliklinikách norma vyžaduje 4 odstavné miesta pre zamestnancov a 
0,5 odstavnej plochy pre 
každú ordináciu. 
Podľa jeho názoru je zrejmé, že počet odstavných miest vo vnútrobloku 
Janouškova 2 a 4 
nepostačuje v zmysle STN 73 6110 v plnom rozsahu ani pre obyvateľov týchto 
bytových domov, preto tam nie 
je možné umiestniť ďalšie parkovacie miesta pre ordinácie 
polikliniky 
ajej návštevníkov. Namieta, že v napadnutom rozhodnutí stavebný úrad túto 
skutočnosť vôbec nevzal do úvahy. 
Odvolateľ uvádza, že v námietkach bolo poukazované najmä na skutočnosť, že 
povolením prechodu 
ťažkých nákladných vozidiel po dobu stavby a následne povolením 
prechodu sanitiek a zdravotníckych vozidiel cez vnútroblokovú komunikáciu bloku Janouškova 
2 a 4 dôjde k zvýšeniu prašnosti a 
hlučnosti v areáli bloku, ako aj k nevyhovujúcim dopravným 
podmienkam jednak vo vnútrobloku, a jednak ku kolíznym situáciám pri vychádzaní a vchádzaní 
na hlavnú cestu, 
čo stavebný úrad odmietol s tým, že na posúdenie tejto námietky treba meranie 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Má za to, že ide o nesprávne posúdenie námietky, 
pretože meranie hluku a prašnosti 
je potrebné vykonať teraz, nie dodatočne. 
Ďalej namieta, že stavebný úrad vôbec nevzal do úvahy ustanovenia zákona č. 2/2005 
Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, ani ustanovenia vyhlášky 
č. 549/2007 Z. z. o pripustných hodnotách hluku, kde v tabuľke č. l sú uvedené prípustné 
hodnoty hluku a v tabul'ke 
č. 2 prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí budov 
a obytných miestností a že stavebný úrad 
nezisťoval, či sú tieto prípustné hodnoty hluku 
dodržané. 
Podľa názoru od vo late!' a sa stavebný úrad nesprávne vysporiadal aj s ostatnými 
vznesenými námietkami. 
Poukazuje na skutočnosť, že podľa vyjadrenia architektky mesta na miestnych 
komunikáciách, ktoré tvoria vnútroblok budov, 
je možný pohyb dopravných prostriedkov len do 
hmotnosti 3,5 tony. Je zrejmé, že pohyb 
ťažkých nákladných vozidiel by tejto požiadavke 
nevyhovoval. Konštatuje, že v priebehu konania neboli 
účastníci konania objektívne 
informovaní, nedostali informácie o 
počte parkovacích miest, počte zamestnancov, ordinácií 
v dostavbe polikliniky, o 
počte stojísk pre osoby ZŤP, či miest pre cyklistov pred a po výstavbe 
4. 
NP polikliniky. 
K záväznej podmienke 
č. 6 napadnutého rozhodnutia odvolateľ uvádza, že samotná 
komunikácia vnútrobloku nemá 
doposiaľ stavebné povolenie, že toto nebolo zo strany 
stavebného úradu predložené a že uvedený priestor vnútro bloku 
je vo svojej podstate dvor, ktorý 
nemá požadované parametre pre miestnu komunikáciu, resp. cestné teleso. 
Strana 2 z ll 
Odvolateľ má za to, že stanovisko KD! PZ Prešov sa dostatočne nevysporiadalo 
s novovzniknutou dopravnou situáciou po 
dokončení 4. NP a zvýšení počtu ordinácií v budove 
polikliniky, že 
je predpoklad, že sa podstatne zvýši intenzita dopravy a že sa zmenia výhľadové 
a križovatkové pomery. 
Na základe uvedených 
skutočností odvolateľ navrhuje napadnuté rozhodnutie zrušiť a 
vrátiť stavebnému úradu na nové rozhodnutie. 
Prílohu odvolania tvorí informatívna kópia katastrálnej mapy 
zo dňa 23.06.2018, výpočet 
počtu stojísk na riešenom území podľa STN 73 6110 a výňatok z vyhlášky č. 549/2007 Z. z. 
o hodnotách a objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
Odvolateľ doplnil odvolanie listom zo dňa 22.06.2018, v ktorom uvádza, že vykonanim 
obhliadky na mieste samom, a 
to vo vnútrobloku bytového domu na Ul. Levočská 16, 
Janouškova 2 a 4 v Prešove zistil, že samotná plocha vnútrobloku, vyasfaltovaná časť pozemku, 
ktorá môže 
slúžiť na odstavovanie vozidiel obyvateľov bytového domu a na prípadné parkovanie 
návštevníkov, má rozmery 
20 x IO metrov. V súčasnosti táto plocha poskytuje priestor na 
parkovanie cca I 
O vozidiel, pričom stojiská na parkovanie nie sú na danej ploche vyznačené. Už 
z tohto údaja je podľa neho zrejmé, že táto plocha absolútne nepostačuje ani na samostatné 
odstavovanie motorových vozidiel pre samotných 
obyvateľov bytového domu súp. č. 5005. 
V 
danej súvislosti podľa jeho názoru nie je mysliteľné splnenie záväznej podmienky č. 6 
napadnutého rozhodnutia, a teda dobudovanie parkovacích plôch a prístupovej komunikácie, že 
zo znenia tejto záväznej podmienky nie 
je zrejmé, koľko parkovacích plôch treba dobudovať, na 
ktorom pozemku treba parkovacie plochy 
dobudovať a čo je potrebné rozumieť pod pojmom 
"dobudovanie prístupovej komunikácie" a akým spôsobom sa táto podmienka má realizovať. 
Ďalej uvádza, že zo strany obyvateľov bytového domu mu bola podaná informácia, že 
v uvedenom areáli vnútrobloku neboli doposia!' zo strany mesta Prešov 
vyznačené odstavné 
plochy na parkovanie vozidiel 
obyvateľov napriek tomu, že títo o to žiadali z dôvodu 
nevyhovenia daného územia pre podmienky pre odstavné a parkovacie plochy. 
Poukazuje na 
skutočnosť, že podmienky pre realizáciu a umiestňovanie odstavných a parkovacích plôch 
cestných vozidiel sú upravené v 
STN 73 6056, že areál daného vnútrobloku nespÍňa podmienky 
pre odstavné a parkovacie plochy ani len pre 
obyvateľov bytového domu súp. č. 5005, že norma 
upravuje podmienky 
aj pre hygienické požiadavky pre umiestnenie odstavných a parkovacích 
stojísk, v prílohe 5 stanovuje 
aj povinnosť stanoviť hlukové účinky z prevádzky motorových 
vozidiel, že norma stanovuje 
aj podmienky pre vjazdy a výjazdy na odstavné a parkovacie 
plochy a tiež 
povinnosť vytvárať potrebný počet stojísk pre vozidlá telesne postihnutých. 
Namieta, že stavebný úrad pri vydávaní napadnutého rozhodnutia žiadny z tých aspektov 
nezohľadní!. 
Vo vzťahu k dobudovaniu prístupovej komunikácie zo strany stavebného úradu podľa 
odvolateľa neboli zohľadnené podmienky pre projektovanie a realizáciu miestnych komunikácií 
tak, ako sú uvedené v 
STN 73 61 IO. Zároveň má za to, že dobudovanie prístupovej komunikácie 
by malo 
podliehať samostatnému stavebnému konaniu. 
Odvolateľ navrhuje napadnuté rozhodnutie stavebného úradu zrušiť a vrátiť mu na nové 
rozhodnutie. 
Prílohu doplnenia odvolania tvorí fotodokumentácia vnútro bloku, vjazdu z Janouškovej 
ulice do vnútrobloku a vjazdu do areálu polikliniky. 
Stavebný úrad upovedomením 
č. SÚ/10345/127362/2018-Se zo dňa 16.07.2018 
upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní podľa § 56 správneho poríadku a vyzval 
ich, aby sa k nemu vyjadrili v lehote do 7 pracovných dní od 
doručenia tejto výzvy. 
K odvolaniu sa vyjadril stavebník vyjadrením 
č. 5/2018 zo diía l 0.08.20 I 8, v ktorom 
uvádza, že parkovacie plochy investor neuvažuje 
realizovať v priestoroch vnútrobloku 
Strana 3 z ll 
Janouškovej ulice (parc. KN-C č. 3126/1, k. ú. Prešov), ale na svj om pozemku parc. KN-C 
č. 3125/1, k. ú. Prešov s tým, že priestor vnútrobloku domu Janouškova 2 a 4 a Levočská 16 
bude slúžiť len na parkovanie obyvatel'ov tohto vnútrobloku. Stavebník poukazuje na 
skutočnosť, že pozemok parc. KN-C č. 3126/1, k. ú. Prešov je vo vlastníctve mesta Prešov a na 
verejne prístupných parkovacích miestach môže 
parkovať kÍlždý, d'alej poukazuje na vyjadrenie 
OHAM/2017/6487 zo 
dňa 24.04.2017, podl'a bodu 2 ktorého, cit: "V severnej časti tohto 
vnútroblokového priestom bytového domu sa nachádza prístupová komunikácia pre prístup na 
parkovisko pre bytový dom, prevádzkovanie obchodných prevádzok situovaných v parteri 
bytového domu a na parkovisko dvornej 
časti polikliniky na Levočskej ul. č. 18." a na 
projektovú dokumentáciu 
"Statická 
doprava" 
a "Obslužná komunikácia", ktoré riešia parkovisko 
v areáli polikliniky 
Levočská a príjazdovú komunikáciu z vnútrobloku domu Levočská 16 
a Janouškova 2 a 4, že tieto objekty neboli predmetom stavebného povolenia č. B/14267/2008 zo 
dňa 21.11.2008, že nie sú ani predmetom prebiehajúceho stavebného povolenia 
č. SÚ/27641113186/2018-Se a že budú riešené samostatným stavebným konaním ako dopravné 
stavby. 
Stavebník uvádza, 
že zabezpečil spracovanie akustickej štúdie povoľovanej stavby, 
v zmysle ktorej hodnoty nameranej 
hlučnosti neprekračujú prípustné hodnoty ekvivalentnej 
hladiny A akustického tlaku 
L= 60 db. 
Uvádza, že riešením v tomto stavebnom konaní je zmena jestvujúcej valbovej strechy, 
ktorá 
je v súčasnosti v havarijnom stave a vytvorenie plnohodnotného 4. nadzemného podlažia 
na dvornom krídle polikliniky s poukázaním na 
skutočnosť, že týmto riešením nedôjde 
k narušeniu pôvodnej výškovej zástavby budovy. Zmenou valbovej strechy a vytvorením 4. 
podlažia nedôjde k zvýšeniu 
počtu ambulancií, pretože časť ambulancií bola umiestnená pod 
valbovou strechou. 
Stavebník namieta, 
že odvolanie nesúvisí s napadnutým rozhodnutím z dôvodu, že 
pripomienky sa týkajú prijazdovej komunikácie a parkovacích miest, ktoré nie sú predmetom 
tohto konania a budú riešené samostatným stavebným konaním, preto navrhuje odvolanie 
zamietnuť a napadnuté rozhodnutie potvrdiť. 
Prílohu vyjadrenia tvorí výkres PD "Celková situácia" z l 0/2008, kópia str. 2 a l O 
Znaleckého posudku č. 85/2004 zo dňa 29.10.2004 a fotokópia rozhodnutia Okresného úradu 
v 
Prešove, odboru životného prostredia č. 358/96/P2-Hč zo dňa 09.09.1996 o umiestnení stavby 
"Všeobecná zdravotná poisťovňa -rekonštrukcia a prístavba obj. Levočská 18, Prešov" na 
pozemku parc. 
č. 3124, 3125, pre navrhovateľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, Volgogradská 
l, Prešov. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu 
so spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu podľa § 57 ods. 
2 správneho poriadku. 
Okresný úrad 
Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný odvolací orgán 
(ďalej len "odvolací orgán"), preskúmal napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu podl'a ustanovení 
§ 59 ods. l správneho poriadku a porovnal ho 
s právnymi predpismi všeobecne záväznými a v tejto veci aplikovatel'nými, ako 
aj s dôvodmi 
odvolatel'a a zistil nasledovné: 
Stavebník 
Pharma plus, spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 23, Prešov, IČO: 36454605, 
podal na stavebný úrad 
dňa 08.02.2018 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa§ 68 
ods. l stavebného zákona, a to pre stavbu: 
"Modernizácia a dostavba polikliniky" na UL 
Levočská 18 v Prešove, na pozemku parc. KNC č. 3124, k. ú. Prešov. Súčasťou žiadosti je výpis 
z listu vlastníctva 
č. 13011 pre k. ú. Prešov, fotokópia stavebného povolenia č. B/24267/2008-Se 
zo dňa 21.11.2008 právoplatného dňa 26.11.2008 a geometrický plán č. 37/2017 vyhotovený 
geodetickou kanceláriou . M K 
Strana 4 z ll 
Stavebný úrad oznámením č. SÚ/2764/22144/2018-Se zo dňa 13.03.2018 oznámil 
účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa § 61 ods. 4 a § 68 stavebného zákona začatie 
konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu: "Modernizácia a dostavba polikliniky" 
s tým, že zmena stavby spočíva vo vytvoreni plnohodnotného 4. NP na dvornom krídle 
polikliniky. 
Na 4. NP bude pochôdzna terasa ako v pôvodnom riešení. Navrhované riešenie 
nenarušuje pôvodnú výškovú zástavbu budovy. Stavebný úrad 
súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 10.04.2018 s upozornením, že účastníci 
konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Z ústneho pojednávania zo dňa l 0.04.2018 stavebný úrad spísal zápisnicu, v ktorej okrem 
iného uviedol, že zmena stavby pred 
dokončením sa týka zmeny vo dvorovom krídle z valbovej 
strechy na plochú tak, aby sa 
to prispôsobilo uličnému krídlu z Levočskej ul., pričom výška 
stavby sa nenaruší. Zmena rieši vytvorenie plnohodnotného 
4. NP vo dvornom krídle, kde sa 
uvažuje s pochôdznou terasou; zmena sa bude 
realizovať na pozemku parc. č. 3124/2, k. ú. 
Prešov; objekt je napojený na jestvujúce inžinierske siete. 
Súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo dňa 10.04.20 18; záväzné vyjadrenie zo dňa 
l 0.04.20 18, kde projektant . M. G za spol. HYDROARCH, s.r.o. uviedol, že trvá 
na plochej streche zadného traktu; záväzné vyjadrenie 
MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta 
mesta, ktorým nesúhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby 
do doby prepracovania 
predloženej dokumentácie stavby -prílohou tohto vyjadrenia 
je fotokópia stanoviska mesta 
Prešov, odboru hlavného architekta mesta 
č. OHAM/2018/3203 zo dňa 22.03.2018, v ktorom sa 
požaduje 
upraviť predloženú dokumentáciu v zmysle požiadaviek v ňom uvedených s tým, že 
upravenú dokumentáciu zmeny stavby polikliniky na 
Levočskej ul. 18 pred dokončením je 
potrebné predložiť na odbor HAM za účelom opätovného posúdenia; záväzné vyjadrenie 
H M 
zo dňa 10.04.2018, ktorými poukazuje na námietky vlastníkov bytov na 
Janouškovej 2, 4 
a 
Levočkej 16 zo dňa 04.04.2018, ktoré tvoria prílohu tohto záväzného 
vyjadrenia a námietky vlastníkov bytov na Janouškovej 2,4 a 
Levočskej 16 zo dňa 04.04.2018, 
ktorými žiadajú doložiť stanovisko orgánu územného plánovania -hlavného architekta mesta 
Prešov v súlade s 
čl. 9 VZN č. /2013 (údaj zo spisu) v znení VZN č. 1112013, žiadajú dodržať 
regulatív 1.3 statickej dopravy pojednávajúci o odstavaných a parkovacích plochách, posúdiť 
počet navrhovaných parkovacích miest celej prevádzky polikliniky v zmysle STN 736110 a 
§ 8 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., doložiť novú technickú správu objektu -
spevnené plochy a parkovisko na navrhovaný stav, pretože v technickej správe z roku 
2015 
uvádza projektant počet stojísk 31. Účastníci konania namietajú, že realizáciou stavby vznikne 
požiadavka na nové parkovné miesta, preto žiadajú 
zdôvodniť ich počet na navrhovanú stavbu 
s poukazom na 
skutočnosť, že počet parkovacích miest v súčasnosti nevyhovuje. Ďalej namietajú 
ohrozenie svojich záujmov ako 
účastníkov konania, a to pokiaľ ide o pokojné užívanie stavby 
a pozemku pod stavbou, 
čo je narušované neustálym prechádzaním sanitiek a ťažkých 
stavebných strojov, namietajú nevyhovujúci počet parkovacích miest a možností zaparkovania 
vlastníkov bytov pred bytovkou, žiadajú 
riešiť otázku zvýšenia hluku a prachu, zhoršenia 
životného prostredia výfukovými plynmi 
podľa § 127 Občianskeho zákonníka, žiadajú doložiť 
písomné stanovisko poslancov mestskej časti č. 3 pre predmetnú stavbu, dodržať podmienky 
§ 
ll zákona č. 11/1992 Z. z. o životnom prostredí a§ 18 zákona č. 223/2011 Z. z. o odpadoch, 
riešiť otázku nadstavby v rámci ochranného pásma pamiatkovej rezervácie vydanim súhlasného 
stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove a 
dodržať podmienky v oblasti krízového 
riadenia a ochrany 
obyvateľstva s odôvodnením, že priestory lokality sú v pásme civilného 
krytu, žiadajú 
doložiť stanovisko KDI na nedodržanie normy (križovatkové pomery) vzdialeností 
medzi vjazdom do vnútrobloku na Janouškovej a 
Levočskej ulici, požadujú svetlotechnický 
projekt -stanovisko odborného znalca pre nadstavbu 
4. NP a stanovisko RÚVZ na nadstavbu 4. 
NP z dôvodu hlučnosti, prašnosti a vibrácie. 
Strana S z 11 
Súčasťou spisového materiálu je stanovisko mesta Prešov, odboru hlavného architekta 
mesta 
č. OHAM/2018/3203 zo dňa 22.03.2018 s požiadavkou na úpravu predloženej 
dokumentácie zmeny stavby za 
účelom opätovného posúdenia. 
Následne mesto 
Prešov, odbor hlavného architekta stanoviskom č. OHAM/2018/6401 
zo dňa 24.04.2018 upravenú dokumentáciu v zmysle stanoviska č. OHAM/2018/3203 zo dňa 
22.03.2018 žiada upraviť o ďalšie požiadavky s tým, že bude opätovne posúdená mestom 
Prešov, odborom HAM. 
Záväzným vyjadrením zo 
dňa 31.05.2018 mesto Prešov, odbor HAM následne súhlasilo 
so zmenou stavby pred 
dokončením pod!' a odsúhlasenej grafickej prílohy. 
Súčasťou spisového materiálu je ďalej: 
projekt stavby z 10/2017 vyhotovený spoL HYDROARCH, s.r.o.; 
svetlotechnické posúdenie stavby z mája 
2018 vyhotovené . A 
F 
autorizovaným stavebným inžinierom, podl'a ktorého plánovaná dostavba polikliniky nemá 
negatívny vplyv z hl'adiska tienenia na susedné bytové domy podl'a 
STN 73 4301, STN 73 0580; 
akustická štúdia z 
l 
0/20 14; 
projekt-Statická doprava z 01/2018, vyhotovený . J M , autorizovaným 
stavebným inžinierom, pod!' a ktorého dopravné napojenie areálu polikliniky na 
Levočskej uL 18 
je navrhované pomocou obslužnej komunikácie napojenej na Janouškovu uL Je to jediný možný 
príjazd 
na pozemok investora, kde plánuje vybudovať parkovisko pre návštevníkov 
a zamestnancov polikliniky a 
manipulačné plochy pre zabezpečenie komplexnej dopravnej 
obsluhy objektu polikliniky. 
Ponuka 41 parkovacích stojísk môže byť mierne redukovaná po 
zohl'adnení nárokov dopravnej obsluhy (sanitky, odvoz odpadu, zásobovanie), 
čo bude 
predmetom projektu parkoviska. Chýbajúce parkovacie miesto, resp. prípadne možné navýšenie 
požiadaviek 
na parkovanie z prevádzkových dôvodov alebo potreby dlhodobého parkovania je 
možné realizovať na platenom verejnom parkovisku na protil'ahlej strane Levočskej ulice, ktorá 
je v dostupnosti do 200 m pre krátkodobé parkovanie.; 
súhlasné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
Prešov č. KPUP0-
2018/9904-03/36378/Ul zo dňa 10.05.2018; 
záväzné stanovisko mesta Prešov, odboru dopravy a životného prostredia č. ODŽP-
2009/2018 
zo dňa 20.03.2018, ktorým ako cestný správny orgán súhlasí s vydaním stavebného 
povolenia 
na zmenu stavby pred dokončením s podmienkou dobudovať parkovacie plochy 
a prístupovú komunikáciu z existujúcej miestnej vnútroblokovej komunikácie zriadenej na 
pozemku KN-C 
č. 3 I 26/1, k. ú. Prešov na Janouškovej ulici vo vlastníctve mesta Prešov na 
pozemky parc. KN-C 
č. 3124, 3125/1, k. ú. Prešov vo vlastníctve spoL Pharma plus, spoL s r.o., 
Čapajevova 23, 080 Ol Prešov do času kolaudácie predmetnej stavby; 
súhlasné stanovisko Okresného riaditel'stva 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove, 
oddelenia požiarnej prevencie č. ORHZ-POI-35-015/2018 zo dňa 13.03.2018; 
oznámenie stavebníka o začatí stavby č. 7/2009 zo dňa 01.04.2009, listy stavebníka 
č. 2/2018NY zo dňa 02.05.20118 a č. 4/20I8/PU zo dňa 21.05.20I8, ako aj jeho stanovisko 
k pripomienkam vlastnikov bytov 
na Janouškovej 2, 4, I6 zo dňa I 9.04.20I4 (údaje zo 
stanoviska), kde 
sa stavebník vyjadruje k jednotlivým námietkam vlastníkov bytov zo dňa 
04.04.2018 a to, že územné konanie riešilo nadstavbu polikliniky o dve poschodia, toto konanie 
bolo zastavené a terajšia zmena stavby pred 
dokončením nemá nič spoločné s uvedeným 
územným konaním, že projekt zmeny stavby bol zaslaný 
na odbor HAM na vyjadrenie, že 
statická doprava vyhovuje 
STN 73 6 I I O, že prijazdová komunikácia nie je predmetom 
dokumentácie zmeny stavby pred 
dokončením a bude riešená samostatným dopravným konaním, 
že akustická štúdia v bode 9 konštatuje, že hluk 
neprekračuje prípustnú hodnotu 60 dB, že 
projekt rieši zmenu strechy, výškovo nezvyšuje budovu, ani nezaberá nový priestor, preto nie 
je 
potrebné stanovisko mestskej časti, že podmienky z pohľadu zákona 
č. l l/1992 Z. z. sú dodržané v súhrnnej technickej správe v kapitole B. I .4 Starostlivosť o životné 
Strana 6 z ll 
prostredie, že objekt polikliniky nie je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, že na 
polikliniku 
je vydané právoplatné stavebné povolenie a zmenou stavby pred dokončením sa 
nemení 
počet ambulancií, ani počet poschodí, že vjazdy z vnútro bloku na Janouškovej 
a 
Levočskej ul. sú jestvujúce a nie je možné ich meniť, že vo stvetlotechnickom projekte je 
uvedené, že projektové riešenie vyhovuje vo vzťahu k okolitej zástavbe a že prevádzka 
polikliniky neprodukuje 
hlučnosť, prašnosť a vibrácie. 
Stavebný úrad následne vydal 
dňa 05.06.2018 rozhodnutie č. SÚ/2764/113186/2018-Se, 
ktorým podl'a § 68 stavebného zákona, povolil zmenu nedokončenej stavby: "Modernizácia 
a dostavba polikliniky", na Ul. Levočská 18 v Prešove, umiestnenej na pozemku parc. KN-C 
č. 3124/2, k. ú. Prešov, pre stavebníka: Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov 
s odôvodnením, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov 
konania, že stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby 
a že 
žiadateľ Pharma plus, spol. s r.o. spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia. 
K postupu stavebného úradu a dôvodom odvolania uvádzame: 
Podl'a prvej vety § 47 ods. 5 správneho poriadku, v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa 
uvedie 
aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko 
fyzickej osoby a názov právnickej osoby. 
Identifikačné znaky právnických osôb sú zásadne tie, ktoré umožňujú špecifikovať celkom 
konkrétnu právnickú osobu a 
odlíšiť ju ako samostatný subjekt právnych vzťahov od iných osôb 
v právnom zmysle. Je 
to nevyhnutné a potrebné, pretože právnická osoba vystupuje v právnych 
vzťahoch ako individuálne určený subjekt. U právnických osôb sa uvádza ich názov, prípadne 
obchodné meno, sídlo, 
identifikačné číslo, označenie osoby, ktorá za ňu koná, a pod. Sídlom 
právnickej osoby sa spravidla rozumie údaj uvedený v obchodnom registri alebo inom 
obdobnom registri. Odvolací orgán pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia zistil, že 
v danom prípade stavebný úrad 
vo výroku napadnutého rozhodnutia nesprávne uviedol názov 
právnickej osoby -
žiadateľa -stavebníka, o ktorého žiadosti konal a o ktorého o právach 
a povinnostiach v konaní 
podľa § 68 stavebného zákona rozhodoval. 
Nesprávne uvedený názov stavebníka v tvare, v akom bol uvedený v rozhodnutí 
stavebného úradu nie 
je dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia v odvolacom konaní, 
preto toto pochybenie odvolací orgán odstránil zmenou rozhodnutia 
podľa § 59 ods. 2 správneho 
poriadku. 
Stavebný úrad rozhodnutím 
č. B/24267/2008-Se zo dňa 21.11.2008 povolil podľa § 66 ods. 
stavebného zákona stavbu: "Modernizácia a dostavba 
polikliniky" na Ul. Levočská 18 
v Prešove. 
Napadnutým rozhodnutím č. SÚ/2764/113186/2018-Se zo dňa 05.06.2018 stavebný úrad 
povolil 
podľa § 68 stavebného zákona zmenu nedokončenej stavby: "Modernizácia a dostavba 
polikliniky" na Ul. Levočská 18 v Prešove v rozsahu objektu SO Ol. Zmena sa týka vytvorenia 
4. nadzernného plnohodnotného podlažia na dvornom krídle polikliniky, v ktorom budú 
umiestnené ambulancie, sociálne zázemia, kuchynka a sklad. Valbová strecha na dvornom 
krídle, ktorá zateká, bude nahradená vybudovaním pochôdznej plochej strechy. Táto nová 
strecha nenaruší pôvodnú výškovú zástavbu budovy. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí 
č. B/24267/2008-Se zo dňa 21.11.2008 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti tak, ako je 
uvedené na str. 2 tohto rozhodnutia. 
Vychádzajúc z uvedeného, predmetom konania o zmene stavby pred jej 
dokončením je len 
uvedená zmena stavby s tým, že táto nerieši zmenu dopravy, 
odvolateľom narnietaných 
parkovacích plôch, ani prístupovej komunikácie. Odvolací orgán poukazuje na 
skutočnosť, že 
konania podl'a stavebného zákona 
sú návrhovými konaniami, preto stavebný úrad môže konať 
Strana 7 z ll 
iba v rozsahu podanej žiadosti stavebníka. Napriek tomu, že požadovaná zmena sa v tomto 
prípade netýkala otázky dopravy, stavebný úrad sa námietkami 
účastníkov konania v tejto veci 
zaoberal a rozhodol o nich. 
Podľa poslednej vety § 68 ods. 2 stavebného zákona, na konanie o zmene sa primerane 
vzťahuj ú ustanovenia o stavebnom konaní. 
Podľa § 66 ods. l stavebného zákona, v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné 
podmienky 
uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 
Stavebný úrad 
zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri 
výstavbe a pri užívaní stavby, 
komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie 
negatívnych 
účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. 
Podľa § 7 ods. l vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej 
ako "vyhláška"), stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na 
pozemné komunikácie, prípadne na 
účelové komunikácie. 
Podľa § 7 ods. 4 vyhlášky, prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia 
užívania stavby. 
Stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí 
určil záväzné podmienky uskutočnenia zmeny 
stavby pred 
jej dokončením, ktoré je stavebník povinný dodržať pri jej uskutočňovaní. Do týchto 
podmienok stavebný úrad zapracoval 
aj podmienku č. 6, v ktorej uviedol, že stavebník je 
povinný do času kolaudácie predmetnej stavby dobudovať parkovacie plochy a prístupovú 
komunikáciu z existujúcej miestnej vnútro blokovej komunikácie zriadenej na pozemku KN-C 
č. 
3126/1, k. ú. Prešov na Ul. Janouškovej vo vlastníctve mesta Prešov na pozemky parc. KN-C č. 
3124, 3125/1, k. ú. Prešov vo vlastníctve spol. Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, Prešov. 
Táto záväzná podmienka napadnutého rozhodnutia vychádza zo záväzného stanoviska mesta 
Prešov, odboru dopravy a životného prostredia č. ODŽP-2009/2018 zo dňa 20.03.2018. 
Odvolací 
orgán poukazuje na skutočnosť, že v konaní stavebník predložil projekt stavby, 
ktorý pojednáva 
aj o parkovacích stojiskách, že na základe námietok uplatnených v konaní 
zabezpečil aj vyhotovenie projektu "Statická doprava", v ktorom sa zodpovedný projektant 
vysporiadal s námietkami 
účastníkov konania týkajúcimi sa problematiky nevyhovujúcich 
dopravných 
podmienok. 
Je potrebné 
zároveň uviesť, že parkovacie plochy a prístupová komunikácia budú 
predmetom samostatného konania vedeného cestným správnym orgánom, ako špeciálnym 
stavebným úradom. Z uvedeného dôvodu námietky 
odvolateľa týkajúce sa počtu parkovacích 
miest, stojísk a miestnej komunikácie a nevyhovujúcim dopravným podmienkam v tomto konani 
nemajú svoje opodstatnenie. Rovnako 
je dôležitá skutočnosť, že stavebnými úpravami nedôjde 
k navýšeniu 
počtu ambulancií, preto povoľovanou zmenou stavby pred dokončením nedôjde 
k zhoršeniu dopravnej situácie v danej lokalite a že stavebník bude 
riešiť parkovacie plochy na 
pozemku parc. KN-C 
č. 3125/1, k. ú. Prešov v jeho výlučnom vlastníctve, čo vyplýva aj 
z projektovej dokumentácie stavby. 
Podľa § 126 ods. l stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov 
chránených predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných 
podmienok, vodách, o ochrane prírodných 
liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, 
o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach 
na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, 
o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na 
životné prostredie, o jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných 
Strana 8 z ll 
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a 
o doprave 
na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej 
energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na 
základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky 
podľa osobitných predpisov. 
Podľa § 140b ods. l stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto 
zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho 
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 
predpise. Obsah záväzného stanoviska 
je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci. 
Vplyv 
povoľovanej stavby na okolitú zástavbu sa posudzuje na základe vyjadrení 
dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré sa v konaní 
podľa stavebného zákona 
k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrujú práve z nimi sledovaných 
hľadísk podľa 
osobitných predpisov za účelom ochrany verejných záujmov. 
V danom prípade k povoľovanej zmene stavby pred jej dokončením vydalo záväzné 
stanovisko mesto 
Prešov, odbor dopravy a životného prostredia č. ODŽP-2009/2018 zo dňa 
20.03.2018, v ktorom ako cestný správny orgán súhlasí s vydaním napadnutého rozhodnutia 
s podmienkou 
dobudovať parkovacie plochy a prístupovú komunikáciu z existujúcej miestnej 
vnútro blokovej komunikácie zriadenej na pozemku 
KN-C č. 3126/1, k. ú. Prešov na Janouškovej 
ul. vo vlastníctve mesta 
Prešov na pozemky parc. KN-C č. 3124, 3125/l, k. ú. Prešov 
vo vlastníctve spol. Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov do času kolaudácie 
predmetnej stavby. Uvedenú podmienku cestného správneho orgánu zapracoval stavebný úrad 
do záväzných podmienok napadnutého rozhodnutia na 
uskutočnenie zmeny stavby pred jej 
dokončením v súlade s§ 66 ods. 3 písm. e) stavebného zákona. 
Nakoľko v konaní podľa § 68 stavebného zákona neboli záväzné stanoviská dotknutých 
orgánov záporné, ani protichodné, stavebný úrad nemal dôvod 
nepovoliť zmenu stavby pred jej 
dokončením. 
K námietke, že stanovisko KOI PZ Prešov sa dostatočne nevysporiadalo s novovzniknutou 
dopravnou situáciou po 
dokončení 4. NP a zvýšení počtu ordinácií v budove polikliniky, že je 
predpoklad, že sa podstatne zvýši intenzita dopravy, zmenia sa výhľadové a križovatkové 
pomery, odvolací orgán uvádza, že parkovacie plochy a prístupová komunikácia budú 
predmetom samostatného konania vedeného cestným správnym orgánom, ako špeciálnym 
stavebným úradom. 
Odvolací orgán nemôže 
rozhodovať o veci, ktorá nebola predmetom rozhodovania 
v prvom stupni, pretože potom by už nešlo o preskúmanie rozhodnutia, ale o nové rozhodovanie 
. . . 
v meJ vec1. 
Podľa § 3 ods. l písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej ako "zákon č. 355/2007 Z. z."), orgánmi 
verejného zdravotníctva 
sú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom regionálne úrady verejného 
zdravotníctva. 
Podľa § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad 
verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné 
stanovisko k 
a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo 
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené, 
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie, 
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb, 
Strana 9 z ll 
d) návrhom na určenie osobitného režimu území, 
e) návrhom 
na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie 
pitnou vodou. 
K námietke 
hlučnosti a prašnosti odvolací orgán uvádza, že regionálny úrad verejného 
zdravotníctva 
je príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, v ktorého 
kompetencii 
je aj posudzovanie vplyvu stavby na okolitú zástavbu v rámci záujmov chránených 
osobitnými predpismi o ochrane zdravia 
ľudí, a teda aj vo veci ochrany zdravia pred hlukom, 
vibráciami a emisiami. 
Z ust. § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. vyplýva, že RÚVZ nevydáva záväzné 
stanovisko v konaní 
podľa § 68. stavebného zákona, a to v konaní o zmene stavby pred jej 
dokončením. S uvedenou námietkou sa vysporiadal aj stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí, 
kde uviedol, že stanovisko 
RÚVZ sa vydáva k vydaniu územného rozhodnutia a kolaudačného 
rozhodnutia a že je spracovaná akustická štúdia, podľa ktorej hluk neprekračuje prípustnú 
hodnotu 
60 dB. 
Vychádzajúc z uvedeného, v danom prípade zo zákona nevyplýva 
povinnosť zabezpečiť 
záväzné stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Toto stanovisko 
zabezpečí stavebný úrad v kolaudačnom konaní. 
Odvolací orgán poukazuje zároveň na § 127 Občianskeho zákonníka, z ktorého vlastníkovi 
veci vyplýva 
povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, napr. nesmie nad mieru primeranú 
pomerom 
obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, a pod. 
Pokiaľ ide o námietku, že v celom priebehu konania neboli účastníci konania objektívne 
informovaní o záväznom stanovisku mesta Prešov, odboru dopravy a životného prostredia, 
o 
počte parkovacích miest, počte zamestnancov, ordinácií v dostavbe polikliniky, o počte stojísk 
pre osoby 
ZŤP, či miest pre cyklistov pred a po výstavbe 4. NP polikliniky, odvolací orgán 
poukazuje na oznámenie o 
začatí konania o zmene stavby pred dokončením 
č. SÚ/2764/22144/2018-Se zo dňa 13.03.2018, v ktorom stavebný úrad upovedomil účastníkov 
konania, že môžu do dňa uskutočnenia ústneho pojednávania nahliadnuť do podkladov 
rozhodnutia na stavebnom úrade, ako 
aj uplatniť svoje námietky podľa § 61 ods. l stavebného 
zákona. 
Účastníci konania, ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú podľa § 23 správneho 
poriadku právo 
nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov 
s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo 
dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc 
o hlasovaní iným spôsobom. 
Po preskúmaní spisového materiálu odvolací orgán zistil, že namietané informácie sú 
zrejmé z podkladov pre rozhodnutie a že 
účastníkom konania vyššie uvedené práva neboli 
v konaní vedenom stavebným úradom odopreté. 
Z uvedeného vyplýva, že námietka odvolateľa 
nemá oporu v zákone. 
Vychádzajúc z uvedeného bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
k o 
n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné 
príslušným súdom. 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
Strana 10 z 11 
Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po 
dobu 15 dni na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom 
sídle Okresného úradu 
Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa 
súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má 
zriadené. 
Na vedomie 
O l. Pharma plus, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 O l Prešov 
02. 
Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
03. 
. 
M G -projektant 
04. Mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov -po nadobudnutí právoplatnosti 
spolu so spisovým materiálom 
o z ·10-2018 
Vyvesené dňa: 
Pečiatka, podpis: 
Okresny úrad Prešov 
odbor V1jstavoy a bytovej politil;y 
Nám~stie mieru 3 
Zvesené dňa: ....................................... . 
Pečiatka, podpis: 
Strana ll z ll 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)