Začatie stavebného konania: OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, PREŠOV".

Začatie stavebného konania

05.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. č.: SÚ/13626/2018-Fa 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Franková mária, 
č. tel. 05113100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 04 .l O .20 18 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV -OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 
7,9,11, PREŠOV" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení 
neskorších predpisov bola 
podaná dňa 11.09.2018 žiadateľom -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
na základe poverenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu na 
Ul. 
Ďumbierska 7,9,11, Prešov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "PREŠOV-OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 
NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, 
PREŠOV" , miesto stavby bytový dom Ul. Ďumbierska č.7,9,11, Prešov, súpisné č. 6866, 
na pozemku parc. 
č. KN C 14302/191, v katastrálnom území Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod pod označením : 
"PREŠOV-OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, 
PREŠOV" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 
7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 
26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/31 OO 535/. 
Stavebný úrad v súlade s § 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
2 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"PREŠOV -OBNOV A VYTOVÉHODOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, 
PREŠOV" musí byt' vyvesená v súlade s 
ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a 
podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ú radný záznam: 
o 
,__,_.... ...... .,.,._---. ~ 
r 
l 
Ing. Jozef Tu k a 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV-OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, 
PREŠOV", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
-__.--"ečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"PREŠOV-OBNOVA BYTOVÉHO DOMU NA UL. ĎUMBIERSKA č. 7,9,11, 
PREŠOV", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)