Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

Oznámenie

05.10.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec ····P·rešo-v···········
··················
··················
··················
··················
··················
··················
··· 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 
OZNÁMENIE 
o čase a mieste konania volieb • Deň a čas konania volieb 
10. ll. 2018 ........ 7.00 ...... h-22.00 h 
• Miesto konania 
volieb ... ~$ -~~P.el~mi,_ .J.(;~p~l'':l.~. ~ ........................... . 
• Volebný okrsok č ........ ~.
8 
...... . 
Adresa (trvalý pobyt) Prešov 
Prešov, 21.09.2018 
Poučenie: 
ll 
21 
podpis 
Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o po
byte pre cudzinca. 
Potom dostanete od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo 
potvrdíte vlastnoručným podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené 
pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre volby do obecného zastupiteľstva môžete 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom 
obvode zvolených (ich 
počet je uvedený na 
hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu obce môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie lístky 
vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie 
lístky odložíte do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak 
sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur. 
1
1Qbcc, dátum 
~~Pečiatka obce 
479 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)