Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
' 
' 
' 
Číslo: l 01962274/2018 
Dátum: 
03.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ľubomír Huľa 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. 101918263/2018 zo dňa 27.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101918263/2018 zo dňa 27.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát st môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 304 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. v 
znení 
neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
<. .-( _.( ( c ~' 
-(_ Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
~ ........••••••..........••••.... ~ •••••..........•••••••..........•
•. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)