Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Gazdačko naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101934132/2018 
Dátum: 
O 1.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Ján Gazdačko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101922493/2018 zo dňa 28.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov. 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01922493/2018 zo dňa 28.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdos]a,-o,a 7. 080 Ol Pr~SL'\ ' 1-..anL'cl.iri; _ ~
1
1'
1 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
--~--
"--------. l -c___ __ .......<......_ __ __...,__ . 
................................. ~ .... 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy dani 2 
Táto vyhláška bola vyvesená 
........................................................................
.................. .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)