Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Jesenského párne č.d. 48 až 64, nepárne č.d. 39 až 59, záhradky na ul. Jazdecká a č.d. 5 v termíne 16. april 2018 od 07:30 h do 14:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čísloho dňa. 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
2/149641/2018 
Linka VSO 
0850123 312 Košice/28.03.2018 2/149641/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na územi Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Jesenského párne č.d. 48 až 64, nepárne č.d. 39 až 59, 
záhradky na ul. Jazdecká a č.d. 5 
v termíne 
16. april 2018 od 07:30 h do 14:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSO. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
ť':IC!n O 
o 
innogy 
Kontakty T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchova linka VSD: 
0800123 332 
Adrli!sa pre písomný kontakt: 
VYchodoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 911(ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je <apisanó v O~chodnom 
registn Okresneho súdu l<oSice t oddoeiSo. vlo2kc 1411/V 
IČO. 36 599 361; DIČ 2022082997 
IC DPH-SK2022082997 
Ba~ko'le spojen1e. C1t1bank turope plc, 
pobočke ~·~roniLn "l banky, 
l, u' 2008480108/8130 
IBAN: ~K07 81JCI OOCIO 0020 0848 0108 
61C' CIT l SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)