Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Priščák, Lesnícka 22 080 O5 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -9. 
MESTO PRE~OV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania Odete/enie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: č.k.367921/2018 Prešov 4. 10. 2018 
Adresát písomnosti: 
František Priščák 
Lesnícka 22 
080 OS 
Prešov VE RE J NÁ VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č.k.36792112018 zo dňa 21.9.2018 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č.k.36792112018 zo dňa 
21.9.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže 
uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
dei1 lehoty sa považuje za dei1 doručenia. 
/ 
/Í) '/ A/]/'/'.·"/ 
·'///V v 1../ J 1/ v v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a 
podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčan ovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)