Oznámenie o vydaní stavebného povolenia: " Štadión - Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60, SO 61, SO 62, SO 63, SO 67 ".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

09.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Spis. č: SÚ/8635/2018-Sf/148 V Prešove dňa: 01.10.2018 
Vec: 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: " Štadión -Futbal Tatran Aréna 
dopravné stavby 
SO 60, SO 61, SO 62, SO 63, SO 67" pre stavebníka FUTBAL TATRAN 
ARÉNA s.r.o. Hlavná 73, 
08001 Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre inžiniersku stavbu: 
" Štadión 
-Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60, SO 61, SO 62, SO 63, SO 67 ". 
Mesto Prešov, ák:o príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( ďalej v texte len cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov v súbehu s § 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými organmi a so ostatnými 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, takto: 
Žiadateľovi FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. Hlavná 73, 08001 Prešov sa podľa§ 66 
stavebného zákona a § IO vyhlášky MŽP č. 453/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona Povoľuje 
inžinierska stavba: " Štadión -Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60, SO 61, SO 
62, SO 63, SO 67 ". v rozsahu nasledujúcich stavebných objektov: 
• SO 60 SPEVNENE PLOCHY 
• SO 
61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA 
• SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA BJORNSONOV A 
• SO 63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOV A 
• SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
inžinierska stavba: " 
Štadión -Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60, SO 61, 
SO 62, SO 63, SO 67 " sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 2858/1, KN-C 
2858/2, KN-C 2858/3, KN-C 2856/13, KN-C 
9808/2, KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 
2864, KN-C 2865, KN-C 2867, KN-C 9614/4, KN-C 
2870, KN-C 2871, KN-C 2874, KN-C 
9614/2, KN-C 9614/3,KN-C 2856/1, KN-C 2856/4, KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, 
KN-C 2896, KN-C 2897, KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, KN-C 2898/9, KN-C 
2898/10, KN-C 
289811, KN-C 
2898/12, KN-C 2898/13,KN-C 9604/1, KN-C 9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 
9607, KN-C 9594, KN-C 2831 katastrálne územie Prešov, a to podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej 
VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o., Okružná 36, Prešov, -
Stavoprojekt s.r.o., Jarková 31, 
Prešov Ing. Vladimír Kmec,-autorizovaný stavebný inžinier. 
2 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v územnom rozhodnutí vydanom 
Mestom 
Prešov dňa 09.03.2018 pod číslom SÚ/14716/2017 -Sf/332 pre stavbu " 
Štadión-Futbal Tatran Aréna " 
2. Stavebný objekt č. 60 SPEVNENÉ PLOCHY 
Zahŕňa: 
• prepojovaciu komunikáciu zo západnej strany hlavnej tribúny medzi ul. 
Bjornsonovou a jestvujúcou komunikáciou na severnej strane. Komunikácia 
je 
navrhnutá v dÍžke 163,10 m. Jej šírka bude 6,25 m. Odvodnenie povrchu 
prepojovacej komunikácie 
je navrhované uličnými vpusťami so zaústením do 
navrhovanej dažďovej kanalizácie. 
• úpravu jestvujúcej komunikácie na severnej strane. Ide o šírkovú úpravu 
jestvujúceho asfaltového krytu. 
Z terajšej šírky cca 4,5 m sa upraví na šírku 6,5 
m. Pred výjazdom na ul. Čapajevovu sa šírka upraví na 9,5 m. z dôvodu 
vytvorenia radiacich pruhov. Konštrukcia rozšírenia bude rovnaká ako 
konštrukcia prepojovacej komunikácie. 
Na jestvujúcej časti jestvujúcej 
komunikácie sa odfrézuje pôvodný asfaltový kryt v hrúbke 
50 mm a uloží na 
nová vrstva asfaltového betónu 
ACI l hrúbky 50 mm. Odvodnenie povrchu 
upravovanej komunikácie bude 
uličnými vpusťami so zaústením do 
navrhovanej dažďovej kanalizácie. 
• parkovisko pre autobusy napojené na jestvujúcu upravovanú komunikáciu. 
Parkovisko pre autobusy-dve pozdÍžne parkovacie miesta budú vyznačené 
vodorovným dopravným značením na vzdialenejšej strane od hlavnej tribúny. 
Parkovisko pre rozhodcov a delegátov bude situované na bližšej strane 
k hlavnej tribúne. 
Parkovisko bude s kapacitou 7 kolmých parkovacích miest, 
druhá 
časť bude s kapacitou 3 parkovacie miesta. Rozmery kolmých 
parkovacích miest budú 
5,0 m 
x 2,4 m. Konštrukcia a odvodnenie parkoviska 
pre autobusy 
aj parkoviska pre rozhodcov a delegátov budú rovnaké ako 
u prepojovacej komunikácie. 
• stojiská pre bicykle 
• plochu pre komunálny a separovaný odpad 
• nástupná plocha na juhovýchodnej a severnej strane 
3. Stavebný objekt č. SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA 
Na severnej strane pozdÍž ulice Čapajevovej sa zrealizuje parkovisko na teréne 
s kapacitou 
198 parkovacích miest. Bude napojené na upravenú 
existujúcu obslužnú komunikáciu na severnej strane štadióna. 
Z celkového počtu 198 
parkovacích miest bude pre telesne postihnutých 
vyčlenených l O parkovacích miest. 
Rozmery kolmých parkovacích miest budú 
5,0 m * 2,5 m. Rozmery kolmých 
parkovacích miest pre telesne postihnutých budú 
5,0 m x 3,5 m. Súčasťou parkoviska 
okrem samotných parkovacích miest bude prístupová komunikácia k nim. 
Prístupová 
komunikácia bude mať štyri vetvy: "A", "B", "C" a "D". Ich šírka bude 6,0 m. Smerové 
vedenie všetkých štyroch vetiev prístupovej komunikácie bude v priamej. Výškové riešenie 
je dokumentované pozdÍžnymi profilmi. 
3 
Konštrukčné vrstvy prístupovej komunikácie: 
-asfaltový betón strednozrný AC 
ll. ......... 50 mm 
-asfaltový betón hrubozrný AC16 .............. 
50 mm 
-asfaltový 
infiltračný postrek 0,8 kg/m2 
-štrkodrva ................................................. 
200 mn l 
-štrkodrva 
fr. 0-32 ............................. 150-210 mm 
spolu ................................................. 
.450-51 Omm 
Ohraničenie prístupovej komunikácie zo strany parkovacích miest bude 
zapusteným záhonovým obrubníkom. 
Priečny sklon prístupovej komunikácie bude 
jednostranný 2 
%. 
Konštrukčné vrstvy navrhovaných parkovacích miest: 
-zatrávňovacia dlažba 60*40* l O ............... 1 OO mm 
-štrkopiesok ............................................... 
200 mm 
spolu .......................................................... 
300 mm 
Ohraničenie parkoviska z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene, bude 
vyvýšeným obrubníkom cestným obrubníkom. 
Priečny sklon parkoviska bude 
jednostranný 2 %. Odvodnenie 
sa uvažuje vsakovaním do terénu (do podložia). 
S rovnakým spôsobom odvodnenia sa uvažuje aj v prípade odvodnenia prístupovej 
komunikácie. 
Na navrhovanom parkovisku sa vyznačia jednotlivé parkovacie stojiská 
prostredníctvom pásikov zo 
značkovacích kameňov 80*80*80 mm červenej farby. 
Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia drobným kamenivom frakcie 8-16 mm. 
V parkovisku sú navrhované výsadbové misy, do ktorých sa vysadia vzrastlé stromy. 
Výsadbové misy budú z cestných obrubníkov priamych 
aj oblúkových. Súčasťou úpravy 
parkoviska 
je zriadenie zastávky MHD na ul. Čapajevovej v dotyku s parkoviskom na 
pravej strane pri smere jazdy na sídlisko III. Jedná sa o návrh zastávkovej niky 
a nástupnej plochy. DÍžka 
odbočovacieho pruhu bude 12 m, dÍžka pripojovacieho pruhu 
bude l 
O m. DÍžka nástupnej hrany bude 13 m. Šírka zastávkového pruhu bude 3 m. Šírka 
nástupnej plochy bude 
2,0 m. 
Od nástupnej plochy zastávka MHD sa zrealizuje chodník šírky 2,0 m jednak smerom 
k ul. Mlynskej, jednak smerom 
opačným. Chodník bude napojený na oboch koncoch 
na jestvujúci chodník. 
Konštrukčné vrstvy chodníka: 
-betónová dlažba 
20/1 O sivá ................................ 60 mm 
-pieskové lôžko fr. 4-8 mm ................................ .40 mm 
štrkopiesok ......................................................... 150 mm 
spolu 250 mm 
4. SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA BJORSONOV A 
Terajšie parkovisko 
na ul. Bjornsonovej pri Mlynskom náhone je potrebné v súvislosti 
s výstavbou futbalového štadióna 
upraviť. Ťažiskom úpravy parkoviska bude uloženie 
nového asfaltového krytu a realizácia dopravného 
značenia. Vodorovným dopravným 
značením vyznačí 44 kolmých parkovacích miest a 4 pozdÍžne parkovacie miesta na 
tomto parkovisku. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 5,0 m x 2,5 m, rozmery 
pozdÍžnych parkovacích miest budú 
6,0 x 2,0 m. Dve pozdÍžne parkovacie miesta budú 
určené pre telesne postihnutých. Parkovisko bude mať dva vjazdy a výjazdy. Na celej 
ploche parkoviska sa odfrézuje jestvujúci asfaltový kryt v hrúbke 
50 mm. Potom po 
predchádzajúcej aplikácii asfaltového postreku spojovacieho 
sa uloží nová vrstva 
asfaltového betónu. 
4 
Po odfrézovani pôvodného krytu uložia tieto vrstvy: 
-asfaltový betón 
ACH-II ....................... 50 mm 
-asfaltový spojovací postrek 
0,5 kg/m2 
Odvodnenie 
je uvažované tak ako doteraz do jestvujúcej uličnej vpuste. 
5. SO 63 ÚPRA VA CESTY BJORNSONOV A 
V rámci tohto objektu sa upraví ulica Bjornsonova v križovatke s ul. Komenského. 
Ťažisko úpravy spočíva v zrušení doterajšej stykovej križovatky a s tým súvisiacim 
zaslepením ul. Komenského pre vozidlá prichádzajúce zo smeru od ul. 
Levočskej. Po 
zaslepení bude ul. Komenského prístupná len od križovatky ulíc 
Čapajevova 
a Komenského. Zaslepenie sa urobí v takej vzdialenosti od križovatky ulíc 
Čapajevova a Komenského, aby bol umožnený dopravný prístup ku poslednému 
bytového domu 
na Komenského a na opačnej strane prístup k rodinnému domu na 
rohu ulíc Bjornsonova a Komenského. Ide o vytvorenie preferovaného nástupu pre 
peších do areálu futbalového štadióna z tejto strany. Preto sa z tohto smeru ul. 
Komenského vydláždi v úseku od okraja ul. Bjornsonovej po 
začiatok zaslepenia z 
opačného smeru. Zároveň tu budú vysadené štyri stromy s pochôdznou mrežou okolo 
nich a fontána. Vydláždenie sa bude 
realizovať do výškovej úrovne doterajších 
chodníkov. Rovnako kríženie peších ul. Bjornsonovej (nového priechodu pre 
chodcov) bude na výškovej úrovni doterajších chodníkov na ul. Bjornsonovej. 
Vybudovanie stavebného 
spomaľovacieho prahu na ul. Bjornsonovej. 
Spomaľovací prah bude umiestnený oproti ulici Komenského. Je situovaný na 
miestnej komunikácii ul. Bjomsonova s pozdÍžnym sklonom 1,6 
%. Je navrhnutý tak, 
aby umožnil 
aj plynulý prejazd vozidiel MHD. 
DÍžka vyvýšenej plochy spomaľovacieho prahu bude 9,0 m. DÍžka výškových 
nábehov po obidvoch stranách bude 
4,0 m. Celková dÍžka spomal'ovacieho prahu 
bude teda 
17 m. Na začiatku a na konci spomal'ovacieho prahu bude narezaný asfalt. 
Vyvýšená plocha spomal'ovacieho prahu bude 
na stykoch s výškovými nábehmi 
vyvýšená oproti terajšiemu terénu o cca 
+0,10 m. 
6. SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
Vnútorná komunikácia bude priamo nadväzovať na jestvujúcu komunikáciu na severnej 
strane, ktorá sa šírkovo upraví. Jej trasa 
je vedená na severnej, východnej aj na južnej 
strane futbalového štadióna. Vnútorná komunikácia 
je vedená vo vnútornej-uzatvorenej 
časti štadióna. Smerovo je vedená striedavo v priamej a striedavo v krátkych oblúkoch. 
DÍžka vnútornej komunikácie bude 
327m. Šírka v prevažnej miere bude 6,0 m. PozdÍžny 
sklon bude v celej 
dÍžke prakticky na minimálnej hodnote 0,5 %. 
Konštrukčné vrstvy vnútornej komunikácie: 
-betónová dlažba 
Siko 20*20 sivá ...... 80 mm 
-pieskové lôžko 
fr. 4-8 m ................. .40 mm 
-štrkodrva ........................................ 
200 mm 
-štrkodrva 
fr. 0-32 ........................... 160 mm 
spolu ................................................ 
480 mm 
Ohraničenie vnútornej komunikácie bude na jednej strane spomínanými tribúnami, 
na druhej strane opornými múrmi 
Súčasťou objektu je plocha pri predaji lístkov na 
severovýchodnej strane a rampa od tejto plochy 
po úroveň vnútornej komunikácie. 
Konštrukčné vrstvy plochy pri predaji lístkov a rampy: 
-betónová dlažba 
Siko 20*20 sivá ...... 80 mm 
-pieskové lôžko 
fr. 4-8 m ................. .40 mm 
5 
-štrkodrva fr. 8-16 ........................... 160 mm 
spolu ................................................ 280 mm 
Odvodnenie vnútornej komunikácie 
aj ostatných plôch je uvažované vsakovaním do 
podložia cez špáry medzi jednotlivými kusmi dlažby. 
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči 
pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej forme v realizačnom projekte z PBPP 
stabilizovaných v rámci geodetických prác. 
8. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
9. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania 
je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
l 
O. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
ll. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
12. 
Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na 
označení Je potrebné uviesť, kto stavbu realizuje +tel. kontakt na stavbyvedúceho, kto a 
kedy stavbu povolil vrátane 
čísla rozhodnutia a termín začatia a ukončenia stavby. 
14. 
Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení § 46d stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
15. Pri 
uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle 
príslušných ustanovení Prílohy 
č. 3 k nariadeniu vlády 510/200 l Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 
16. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o 
vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
l 
7. Pri výstavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona a požiadavky na 
uskutočnenie stavieb najmä § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky 
MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z., 
18. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou 
nebola narušená stabilita iných budov a zariadení. 
19. Zakazuje sa skladovať stavebný materiál počas výstavby na verejných priestranstvách. 
20. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že zabezpečia: 
hospodárnosť 
výstavby; požiadavky ochrany zdravia; požiarnej bezpečnosti; bezpečnosti práce a 
technických zariadení; predpokladanú 
životnosť a úžitkovosť stavby. 
21. 
Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov. 
22. Pracovné 
činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle 
§ 45 stavebného zákona. 
23. 
Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a uvedie terén do 
náležitého stavu. 
24. Stavebník 
má na stavenisko a stavbu zabezpečený prístup z miestnej komunikácie mesta 
6 
Prešov; zjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
25. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť 
ani plynulosť cestnej premávky. 
26. Výstavbou nesmie dôjsť ku škodám na susedných nehnuteľnostiach. 
27. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie 
komunikácií; komunikácie nesmú 
byť znečisťované prepravovanými materiálmi a 
predmetmi; v prípade 
znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné 
vyčistenie. 
28. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
29. Prístupovú komunikáciu 
je potrebné riešiť v súlade s§ 82 ods. l a 3 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiamu bezpečnosť 
pn 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
30. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo k znehodnoteniu prirodzených 
vlastností okolitej pôdy vôd a bude 
dbať na to, aby nedošlo ku škodám na priľahlých 
pozemkoch 
a sťažovaniu ich obhospodarovania. 
31. Výkopy a skládky nesmú 
znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a 
pozemkom. 
32. 
Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a 
súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a 
bezpečnosti práce na stavenisku. 
V ochranných pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný 
postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí. 
33. Stavenisko a 
činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. 
34. Stavebník 
počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, 
najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
Osobitné podmienky 
35. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v 
Prešove uvedené v záväznom vyjadrení 
č. KRPZ -PO -KDI-55-085/2018 zo dňa 
17.05.2018 
36. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstvo Hasičského 
a Záchranného zboru v Prešove uvedené v záväznom vyjadrení č. KRHZ-P0-124-
008/2018 zo dňa 15.06.2018 
37. Stavebník je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov -odbor dopravy a životného 
prostredia uvedené v záväznom vyjadrení 
zo dňa 02.05.2018 pod č. ODŽP-5609/2018. 
38. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov 
uvedené v rozhodnutí pod 
č. KPUP0-2018/1835-04/8869/UL zo dňa 01.02.2018,v 
ktorom nariadil navrhovateľovi vykonať archeologický výskum. 
39. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky VVS, a.s., Kúpeľná 3, Prešov uvedené v 
záväzné vyjadrení 
č. 35206/2018/0 zo dňa 03.05.2018. 
40. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. Distribúcia, a.s. uvedené v 
záväznom vyjadrení 
č. 21140/2018/5101087153 zo dňa 11.10.2017. 
41. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP Distribúcia, a.s. uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. TD/KS/2240/2018/Uh zo dňa 26.06.2018. 
42. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. uvedené v záväznom 
vyjadrení 
č. 6611716568 zo dňa 14.06.2017. 
43. Stavebník je povinný dodržať podmienky Ministerstva obrany uvedené v záväznom 
7 
vyjadrení č. FTA/76/18/ zo dňa 21.05.2018. 
44. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
45. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá tunajší stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník 
predloží okrem náležitých dokladov 
aj certifikáty od požiarne deliacich konštrukcií podľa 
zákona NR SR č.90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Pripomienky boli zahrnuté do podmienkovej časti stavebného povolenia. 
• Dopravný podnik Mesta Prešov, Bardejovská 7, 08006 Ľubotice v záväznom 
vyjadrení 
zo dňa 30.04.2018 nesúhlasí so zrušením a existujúcej zastávky 
Jazdeckej v smere na sídlisko III. 
Stavebný úrad námietke vyhovel. 
• Ing. Marta Kollárová vzniesla pripomienky: parkovisko Argentína nahradiť 
parkovacím domom, riešiť križovatku Bjomsonová --Sabinovská 
Stavebný úrad námietke nevyhovel. 
Odôvodnenie: 
Stavebník-spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 08001 Prešov 
podala dňa 21.05.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: " Štadión -
Futbal Tatran Aréna dopravné stavby SO 60 SPEVNENE PLOCHY, SO 61 
PARKOVISKO ČAP AJEVOV A, SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA BJORNSONOV A, 
SO 63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOV A, SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA ", 
ktorá sa bude realizovať na pozemkoch parc. č. KN-C 2858/1, KN-C 2858/2, KN-C 2858/3, 
KN-C 2856/13, KN-C 9808/2, KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 2864, KN-C 2865, KN-C 
2867, KN-C 9614/4, KN-C 
2870, KN-C 2871, KN-C 2874, KN-C 9614/2, KN-C 9614/3,KN
C 2856/1, KN-C 2856/4, KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 2897, 
KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, KN-C 2898/9, KN-C 2898/10, KN-C 289811, KN-C 2898/12, 
KN-C 2898/13,KN-C 
960411, KN-C 9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 9607, KN-C 9594, KN
C 2831 katastrálne územie 
Prešov, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej VSV 
consulting SLOVAKIA, s.r.o., Okružná 36, 080 O l Prešov, -Stavoprojekt s.r.o., Jarková 31, 
08001 Prešov Ing. Vladimír Kmec, -autorizovaný stavebný inžinier. 
Stavebné konaniu predchádzal samostatný proces posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v jeho platnom znení. 
Posudzujúci orgán, Okresný 
úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa ustanovenia § 5 ods. l 
zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
§ 3 ods. l písm. e) zákona č. 
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie 
podľa§ 56 zákona 
8 
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
Okresný 
úrad odbor starostlivosti o Ž.P. posúdil predloženú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie stavby a 
v záväznom vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2018/029910-03 zo dňa 
17.08.2018, konštatuje, že je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na Ž.P. 
Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania vydal 
stanovisko pod OHAM/11297/2017 zo 
dňa 29.06.2017. V uvedenom stanovisku sa uvádza 
nasledovné: 
Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými 
regulatívmi Územného plánu mesta 
Prešov z hl'adiska funkčného využitia ako aj 
priestorového usporiadania. 
Stavebník preukázal iný 
vzťah k pozemkom na základe Zmluvy č. 29/2016 o nájme 
nehnutel'nosti medzi Mestom 
Prešov a spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil podľa§ 61 odst. 4 stavebného 
zákona 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom 
stavebného konania začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška, 
ktorou bolo oznámené 
začatie stavebného konania, bola vyvesená dňa 07.06.2018 na úradnej 
tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internete (wvvvv.presov.sk). Stavebný súčasne nariadil 
ústne pojednávanie s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2018. V 
uvedenom oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a 
pripomienky môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad 
neprihliadne. 
Na ústnom pojednávaní 
dňa 28.06.2018 
• 
Dopravný podnik Mesta Prešov, Bardejovská 7, 08006 Ľubotice trvá na 
záväznom vyjadrení zo 
dňa 30.04.2018 v ktorom nesúhlasí so zrušením 
a existujúcej zastávky Jazdeckej v smere na sídlisko III. 
Stavebný úrad námietke yyhovel. Zriadením zástavkovej niky nedôjde k automatickému 
zrušeniu existujúcej zastávky Jazdecká. 
Určenie zastávky MHD je riešené samostatným 
konaní. 
• Ing. Marta Kollárová vzniesla pripomienky: parkovisko Argentína nahradiť 
parkovacím domom, riešiť križovatku Bjornsonová-Sabinovská 
Stavebný úrad námietke nevyhovel. Uvedené pripomienky sú mimo rozsahu stavebného 
konania a malí 
byť riešené v rámci územného konania. Navrhované riešenie je v súlade 
s vydaným územným rozhodnutím v ktorom sa vymedzil rozsah stavby. 
Projektová 
dokumentácia bola odsúhlasená všetkými dotknutými orgánmi. 
Toto rozhodnutie je v súlade 
so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. c) čí s. 2 sumou vo 
výške 
100,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove-doklad č.47/3426/2017 zo 
dňa 13.12.2017. 
Stavebný úrad preskúmal v stavebnom konaní 
či stavebník dodržal podmienky uvedené 
v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom Mestom 
Prešov dňa 09.03.2018 pod číslom 
SÚ/14716/2017-Sf/332. Stavebný úrad zistil, že prt~dložená dokumentácia spÍňa všeobecne 
technické požiadavky na výstavbu. Na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 
zistil, že predmetná stavba 
spÍňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z 
hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom 
svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky 
9 
vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí 
zapracoval do rozhodnutia, ktorých splnenie 
sa bude skúmať v kolaudačnom konaní. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou 
sa doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku 
po dobu 15 
dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza na stránke wvvw.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty 
sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia 
na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať na Mesto Prešov-stavebný úrad , Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
. <;:' . .\'\' 
A 
.. --... ~"/-, .. >:~ ~ 
••••••• .,, ±-":;"'"'"~~'io· 
latka a podpis 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 

--_,1:-
_--.:-.-(~ . 
• 
.. 
" l 
,_ 
[ ~-' 
,,. 
; 
c==J c==J 
-c===J --c:= 
; 
c=J CJ -
u o 
o 
l 
l 
. --
-.t! l -' --
o 
o 
e--J CJ 
-.,_--\ 
-l ---
·.:::'~-~ >---"r-\ :-J 
-=·;:-,:.-----. --=--~--el---l ~~ 
-. • l 
__ .__.__ l t 
_--~ J i 
o 
D [ 
o 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)