Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 o výmere 6342 m2 , ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Nábrežná.

10.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)