Rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Mirkovce - chodník pozdÍž cesty 111/3438.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

11.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
.'. ·-
Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
Spis. č. SÚ/10623/147867/2018-Kt V Prešove dňa: 01.10.2018 
Verejná 
vyhláška, ktorou sa oznamuje 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby l Navrhovatelia: Obec Mirkovce zastúpená starostom obce 
(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 02.1 O. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 
umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: 
Mirkovce -chodník pozdÍž cesty 111/3438 
na pozemkoch parc. č. KN-C 291 (KN-E 481/21) 
v kat. úz. Mirko v 
ce 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 291 (KN-E 481/21) kat. úz. Mirkovce má vlastnícky 
vzťah Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, SR-Výpis z LV č. 795. 
Investor stavby 
je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia 
majetkoprávne 
vysporiadať pozemky, na ktorých bola stavba týmto rozhodnutím 
umiestnená, t.j. 
ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné právo podl'a § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných 
noviel. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný 
zákon), posúdil predložený návrh 
podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE 
O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Mirkovce 
-chodník pozdÍž cesty III/3438" 
Líniová inžinierska stavba: "Mirkovce -chodník pozdÍž cesty III/3438" bude 
umiestnená na pozemkoch parcelné 
číslo KN-C 291 (KN-E 481121) katastrálne územie 
Mirkovce, bude umiestnená tak, ako je zakreslené v situácii, ktorú vypracovala spoločnosť 
INGRES, s.r.o. Železničiarska 34, 080 Ol Prešov Ing. František Tomko -autorizovaný 
stavebný inžinier, na podklade z kópie katastrálnej mapy. 
l 
L 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podl'a platného Územného plánu Obce Mirkovce je líniová inžinierska stavba umiestnená 
na pozemkoch parcelné 
číslo KN-C 291 (KN-E 481121) katastrálne územie Mirkovce, 
ktoré sú súčasťou plochy občianskej vybavenosti. 
2. Podl'a platného Územného plánu obce Mirkovce, schváleného Obecným zastupiteľstvom v 
Mirkovciach uznesením 
č. 12/2015 di1a 13.03. 2015 sa navrhovaná stavba nachádza na 
ploche 
určenej na výstavbu infraštruktúry. Navrhovaná stavba Mirkovce -chodník 
pozdÍž cesty 111/3438 
na uvedených pozemkoch je v súlade s platným Územným plánom 
obce Mirkove. 
3. Chodník 
Chodník bude realizovaný dláždeným betónovým krytom. Betónová sivá dlažba hrúbky 
60mm sa uloží do lôžka z drveného kameniva fr. 4-8 hrúbky 40mm a podkladu zo 
štrkodrviny hrúbky 150mm. 
V miestach vjazdov sa použije dlažba hrúbky 80mm, lôžko z 
cementovej malty hrúbky 
40mm, podkladový betón hrúbky 150mm a štrkodrvina l OO 
mm. Minimálna únosnosť v úrovni zemnej pláne musí byť aspoi130 MPa. V úsekoch so 
stiesneným dopravným priestorom 
je prispôsobený oploteniu a hranici súkromných 
parciel. 
V mieste vjazdov sa použije nájazdový obrubník s plynulým sklonom 50mm nad 
vozovkou. 
Základný 
priečny sklon chodníka je uvažovaný jednostranný 2% so spádom k ceste, v 
miestach vjazdov, brán a bránok sa prispôsobí výške existujúcich prahov. 
V miestach kde po osadení obrubníkov chýba časť konštrukčných vrstiev tie sa doplnia 
Chodník mimo vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie. 
o Betónová dlažba 
60 mm 
o Drvené kamenivo fr.4-8 
mm 
o Štrkodrvina ŠD 
Spolu 
40mm 
150mm 
250mm 
Chodník v mieste vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie. 
o Betónová dlažba 
80 mm 
o 
Suchá cementová malta 
o Podkladný betón 
C8/l O 
o Štrkodrvina ŠD 
Spolu 
40mm 
150mm 
lOOmm 
370mm 
Pri styku chodníka s terénom respektíve s oplotením sa osadia betónové obrubníky 
50/20/5 do lôžka z betónu Cl0/12,5. Pri styku chodníka s vozovkou sa osadia betónové 
obrubníky 
100/25/15 do lôžka z betónu Cl0/12,5. 
V mieste vjazdov sa osadí nábehový obrubník. 
Odvodnenie vozovky a chodníka 
je riešené dažďovým vpustom zausteným do 
existujúceho priepustu. Cestná priekopa bude pri poslednom vjazde k rodinnému domu 
ukončená kalovou jamou a prevedená pod komunikáciou rúrovým priepustom 
s vyustením do potoka. 
4. Východoslovenská distribučná, a. s., Vás upozornuJe, že v záujmovej oblasti, 
vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré 
si môžete 
lokalizovať na mieste. 
Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budova konštrukcií od vedenia 
do l 
kV podľa platných noriem STN. 
V 
prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená 
stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená 
uzemňovacia sústava 
elektrického vedenia. 
Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné 
vzdialenosti podľa platných noriem STN. 
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjst' k styku s elektroenergetickými zariadeniami, 
ktoré nie sú v majetku 
VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia 
elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. 
5. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát 
posúdilo predložený návrh a súhlasí s vydaním územnému rozhodnutia stavby 
a stavebného povolenia bez pripomienok. 
Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie je aj návrh prenosného dopravného 
značenia s ktorým KDI súhlasí za podmienok: 
l. V prípade, že v samotnom úseku uzávierky vyúsťuje na cestu III/3438 dopravné 
napojenie (miestna alebo 
účelová komunikácia, vjazd), je potrebné zo strany realizátora 
stavby 
zabezpečiť bezpečný výjazd účastníkov cestnej premávky na túto miestnu 
komunikáciu prostredníctvom náležite 
poučených osôb! 
2. Je nutné 
dodržiavať minimálny rozhľad 100m pred i za pracovným miestom, preto 
pri prácach vo vzdialenosti 
100m a menej od každej križovatky, alebo zákruty je nutné 
regulovať cestnú premávku aj prostredníctvom náležite poučených osôb! 
3. 
O určenie prenosného dopravného značenia ako aj o zvláštne užívanie a čiastočnú 
uzávierku cesty III/3438 je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán podľa zák. 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pred samotnou realizáciou 
uvedených prác. 
4. Samotnú realizáciu predmetnej stavby požadujeme 
vykonať v čo možno najkratšom 
čase z dôvodu zníženia lehoty dopravných obmedzení. 
Výkon prác požadujeme 
vykonať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých 
dotknutých 
účastníkov s poukázaním na§ 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Počas realizácie stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na ceste 
III/3438 v obci Mirkovce, 
je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú 
dokumentáciu prenosného dopravného 
značenia odsúhlasenú KDI, na základe ktorej 
môže 
byť vykonaná kontrola osadenia prenosného dopravného značenia zo strany 
Policajného zboru 
SR alebo cestného správneho orgánu. 
6. Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 
Nedôjde do styku so 
sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) 
a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca 
platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo k si 
stavebník nesplní 
povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochrmmého pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: 
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 
+421 517711551 
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel" pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na 
verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
7. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, dáva nasledovné 
vyjadrenie: 
Pri realizácii výstavby chodníka vľavo v smere staničenia predmetnej cesty, žiadame 
dodržať šírkové a smerové parametre cesty III/3438. Odvodnenie vozovky v úseku 
výstavby chodníka žiadame 
prepracovať tak aby kapacitne vyhovovalo zbernému územiu 
povrchových vôd v dotknutom území. Doplnenie projektovej dokumentácie žiadame 
predložiť na odsúhlasenie pred vydaním stavebného povolenia. 
Pri osadzovaní obrúb uložených do cestného telesa ciest žiadame asfalt narezať. 
Novovybudované obruby žiadame osadiť do betónového lôžka a zabezpečiť spevnenie 
priestoru medzi narezanou hranou asfaltu a osadenou obrubou a následne žiadame 
zabezpečiť živičnú úpravu povrchu narušenej vozovky vrátane podkladových vrstiev. 
V prípade poškodenia komunikácií predmetnej cesty v súvislosti s ich užívaním na 
výstavbu, 
zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vykonané 
práce požadujeme záruku 
60 mesiacov. 
Projekt dočasného zvislého dopravného značenia (počas výstavby) a po ukončení aj 
trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia ako aj technického riešenia z 
hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, musí byť odsúhlasený a schválený KDI PZ SR v 
Prešove. 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy 
žiada stavebníka, aby pred 
začatím prác prizval zástupcu Správy a údržby ciest PSK 
oblasť Prešov, ul. Jesenná 14 (p. MUĽ Peter č. t. 0915 963373 ), na preberacie konanie 
za 
účelom zhodnotenia stavu pred realizáciou prác a po ich ukončení a umožnil 
spracovanie príslušnej fotodokumentácie. Na preberacom konaní po 
ukončení prác 
stavebník odovzdá správcovi cesty 
zápisnične predmetný úsek cesty v zmysle upravenej 
projektovej dokumentácie a dokumentáciu 
skutočne realizovaných prác v predmetnom 
úseku. 
Počas realizácie stavebných prác požadujeme, aby uvedená cesta nebola nadmerne 
znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia, tieto boli okamžite 
odstránené stavebníkom. 
8. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
9. VVS, a.s. závod Prešov s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu podľa 
predloženej PD súhlasí s podmienkami: 
l. V záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného vodovodu PE DN 80 mm, PE D 65 
mm v správe našej spoločnosti (priložená situácia M l: l 000 -orientačne vyznačené). 
Tieto PIS žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z. z, o 
regulácii v 
sieťových odvetviach). Podľa§ 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného 
potrubia na obidve strany a to 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do 
priemeru 
500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 
priemer 
500 mm. Nad potrubím a 
v jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. 
2. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (cali centrum, 
č. tel.: 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné 
dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel.: 051/7572421. K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 
podkladom. 
3. V prípade. že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS. a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody 
na majetku investora alebo VVS. 
4. Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojok; ktoré sú v majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností. 
10. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
ll. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácií. 
12. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 
ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií 
13. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
14. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
15. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
16. 
V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie navrhnúť typy konštrukcií 
vozoviek a 
odvodňovacích zariadení podľa predpokladaného dopravného zaťaženia a aby 
rešpektovali technické podmienky projektovania 
odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách. 
17. V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie vyhodnotiť súlad výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 
ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 
83 7017 Trávniky a ich zakladanie 
18. 
Navrhovateľ sa upozorňuje, že aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
musí 
zohľadňovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré je budúci 
užívateľ povinný dodržiavať. Vplyvy navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové 
vody musia 
byť zhodnotené v PD a navrhnuté opatrenia na minimalizáciu prípadných 
vplyvov na podzemné a povrchové vody a horninové prostredie 
počas výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti. 
19. Všetky napojenia na inžinierske siete budú realizované a zmluvne ošetrené so 
správcom inžinierskych sietí. 
20. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa 
požiadaviek správcov týchto sietí. 
21. Pred 
začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
22. Podzemné energetické, 
telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie 
môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť 
zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
23. 
Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný 
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších 
nehnuteľnostiach. 
24. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
25. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach 
nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu. 
26. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v 
zmysle § 12 vyhl. MŽP 
SR č. 532/2002 Z .z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám 
na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
27. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s § 
23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
28. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené 
a prípadne vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili 
odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a ku 
susedným stavbám. 
29. 
V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo navrhovateľa 
je povinný zabezpečiť majetko právne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah 
k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať. 
30. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na 
tunajšom stavebnom úrade a to po uplynutí 
15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
podania odvolania. 
31. 
Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie 
podľa§ 120 stavebného zákona. 
32. 
V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec 
Mirkovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy 
neboli vznesené. 
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa§ 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov -
navrhovateľom je Obec Mirkovce. 
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle§ 
40 odst. l stavebného zákona 
tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto 
lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Obec Mirkovce zastúpená starostom obce podala dňa 02.10.2017 
žiadosť o umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Mirkovce -chodník pozdÍž cesty 
III/3438", ktorá bola umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 291 (KN-E 481121) 
katastrálne územie Mirkovce. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
V súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy , 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil Mesto Prešov, ako 
príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Obec Mirkovce stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Mesto Prešov, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst. l zák. č. 
50/197 6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením§ 36 stavebného zákona oznámil 
začatie územného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy a 
súčasne nariadil prejednanie návrhu v ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.08.2018. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou 
v súlade 
s§ 26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením§ 36 
ods. 
4) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania. 
Svoje stanovisko oznámili: 
VVS, a.s. závod Prešov, KR PZ SR -KDI Prešov, 
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie, Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Slovak Telekom, a.s., Východoslovenská 
distribučná, 
a. s .. 
Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa§ 42 ods. 4) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie 
s 
veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené 
bude na internetovej stránke mesta (www.presov.sk) a úradnej tabuli obce Mirkovce 
a zverejnené bude na internetovej stránke obce (www.obecmirkovce.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie 
Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
správneho poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na 
Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov -mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ................................................... .. 
MESTO I~REŠOV 
>v1est::.ký úra&, .. 
Hlavná č. 7} !._:-, 
.............. O.BD.OJ ... J? .• f~·E·8·G:V·········· 
Pečiatkä
1
ä podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Th-'ií"fG'Tn'1
1 
'F'-'~'"'_?:<nl.r 
rY.h~~._.,.. _::_ ?t _ _, ~'-.1!.\:,..k_-..j\~:;U"f 
Meflí~.ký !h-ad v 
Hlavná č. 73 1-1 
.................... ow. ~.1 .. }t ·R. E· Š· 0 ·V· ........ . 
Pečiätka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)