Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ POZEMKU: 
parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. 
ú. Prešov, lokalita UJ. Weberova minimálne za cenu 3850 € v zmysle znaleckého 
posudku 
č. 234/2018 zo dňa O 1.10.2018 zadaného mestom. 
Záujemcovia môžu písomne 
predložiť cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením 
"Neotvárať-priamy predaj pozemku-por. č. 6/2018" najneskôr v lehote do 26. l O. 2018 
na adresu Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 O l Prešov, Odbor správy majetku mesta, 
Majetkovo -právne oddelenie do 
podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, 080 
O l Prešov, alebo do kancelárie prvého kontaktu Jarko va 26, 080 O l Prešov. 
".;.··) 
JUDr. Miroslav··Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
l( 
l" 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)