Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Petrovi Angušovi bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 
Karol Malinovský 
051/3100120 15.10.2018 
VEC Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Petrovi Angušovi 
bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 
hod. .tf) -~ 
Mgr. Ľudmila Hale
l<ová 
vedúca oddelenia 
·~ ' 
MestskY úrad v Prešove 1 Hlavni! 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421 (51 )3100111 1 Fax. +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)