Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: COM DC s.r.o. PrešovNaposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02004635/2018 
Dátum: 09.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
'l ~. \ú. 
Z3~8 o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt:. 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 10!966452/2018 zo dňa 04.10.2018 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov . 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101966452/2018 zo dňa 04.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňov}· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , HviezdosiO\oYa 7. 080 OJ 
Prešov v kancelárii é c00 
v úradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie 
sa Y)'V es uje po dobu l 5 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledn)· det\ tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
,-------.... 
\ -------
~~' 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Tá to vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
... 1.5..1[1,. Z,J.:L .. do ............................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)