Výzva na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov, Jozef Daňo, Prešov, Jozef Obcovič, Prešov, Igor Gregor, Prešov, Jaroslav Sopko, Prešov, Štefan Balog, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'l 5. 10. ZG12 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PRESOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/151353/14080/2018/ · V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. Ili. 
j1" 
l 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musí byť vyvesené 15 dni na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej 
stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný 
deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
1 5. 10. Z013 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení 
neskorších pred písov 
MESTO PRESOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/151353/14080/2018/ V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Jozef Daňo, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. III. 
J<. J 
PhDr. Mária Hume~íko/á, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musi byť vyvesené 15 duí na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené ua internetovej stránke mesta Prešov v rubrike 
"Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
... ~ťif@
1 
'···-= 
MESTO PREŠOV 
p,,~r; Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
' ~~ 
OSS/151353/14080/2018/Su V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Jozef Obcovič, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Mestskom úrade v Prešove, Jarko vá 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. III. 
;)1.___ l 
PhDr. Mária Hume6'íková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na 
internetovej stránl<e mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podl'a 
§ 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/151353/14080/2018/Su 
V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Igor Gregor, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, .Jarko 
vá 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva. 
č. dv. III. 
dfc'-j 
PhDr. Mária Humertíková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byť vyvesené 15 dní na Íl radnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej 
stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
1 5. 10' 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa§ 26, ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
,Cl O O· 
-
MESTO PREŠOV 
-
Mestský 
úrad v Prešove, Hlavná 
ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/151353/14080/2018/Su V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Jaroslav Sopko, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote l 5 dní od vyvesenia tohto 
oznámema 
na Mestskom úrade v Prešove. Jarková 24. v Kancelárii sociálneho poradenstva. 
č.dv.lll. 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto 
doručenie verejnou vyhláškou musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta 
Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/151353/14080/2018/Su V Prešove dňa 15.10.2018 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Štefan Balog, Prešov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva. 
č. dv. ll!. 
,~-/ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí b)·ť ,·yvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej 
stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)