Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku parcelné KN-C 2486 a KN-C 2484/2, katastrálne územie Nižná Šebastová.

Stavebné povolenie

15.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/10663/2018-Su V Prešove dňa: 09.10.2018 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku 
parcelné 
číslo KN-C 2486 a KN-C 2484/2, katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení jeho zmien a doplnkov 
na základe žiadosti Maroša Zeleňáka a Aleny Zeleňákovej, obaja bytom Za Kalváriou 8, 
080 
Ol Prešov, prerokoval podanú žiadosť stavebníka podľa§ 39a ods. 4 stavebného zákona 
v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom 
so stavebným 
konaním a po posúdení a 
preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol 
takto: 
Žiadateľovi Marošovi Zeleňákovi a Alene Zeleňákovej, obaja bytom Za Kalváriou 8, 080 
Ol Prešov, sa podľa§ 39a ods. 4 a§ 66 stavebného zákona 
povol'uje 
stavba: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku parcelné KN-C 2486 a KN-C 
2484/2, 
katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Členenie stavby: 
SO Ol Hlavný objekt-Novostavba RD 
SO 02 Prípojka vody 
SO 03 Kanalizačná prípojka 
SO 04 Prípojka NN 
SO 05 Prípojka plynu 
Rodinný dom bude realizovaný 
na jednom podlaží, pôdorysu v tvare obdlžníka s rozmermi 
v hlavných osiach 8 m x 
12m t.j. max. dÍžka x šírka priečelí. RD bude zastrešený plochou 
strechou o sklone 4 
o. 
Rodinný dom pozostáva: 
• 1NP: zádverie, chodba, komora, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba, izba, 
spálňa, kúpeľňa s WC, terasa. 
Zastavaná plocha rodinného domu bude 96m
2, 
úžitková 
plocha bude 74,15 m2 
a obytná 
plocha bude 51,9 
m
2• 
Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom sucasne 
overenej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
Ing. Radovan Petruška Projektová 
dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Rodinný dom sa osadí podľa zakreslenia na situačnom pláne, vypracovanom Ing. 
Radovanom Petruškom. 
-2m od hranice pozemku KN-C 2489, rovnobežne s touto hranicou. 
- 2 m od hranice pozemku KN-C 2484/1, rovnobežne s touto hranicou. 
-8,6 m 
od hranice pozemku par.č. KN-C 2482 
2. Rodinný dom bude realizovaný 
na jednom podlaží, obdlžníkového pôdorysu s rozmermi 
v hlavných osiach 8 m x 
I2 m t.j. max. dÍžka x šírka priečelí. RD bude zastrešený 
plochou strechou o sklone 4 
°. 
3. Výškové osadenie stavby RD bude riešené nasledovne: 
• upravený terén bude riešený na kóte -0,4 m, 
• podlaha prízemia (I.N.P) bude riešená na kóte± 0,00 m = 272,98 m n.m. 
• výška plochej strechy bude riešená na + 3,78 m 
4. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky Mesta Prešov-odboru hlavného architekta 
mesta uvedené v záväznom vyjadrení 
č. OHAM/I0440/2018 zo dňa 12.09.2018. 
4.1 V zmysle územného plánu mesta Prešov, sú pozemky parc. č. KN-C 2486 a 2484/2, kú. 
Nižná Šebastová súčast'ou obytnej plochy rodinných domov. 
4.2 
Podľa VZN mesta Prešov č. 5/2017platí pre uvedenú plochu regulatív RL B.I-ploch pre 
bývanie v rodinných domoch. 
4.3 
Uvedená stavba je v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Prešov, v znení 
zmien a doplnkov 
2015. 
4.4 V rámci kolaudačného konania žiadame odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov údaje 
výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov 
skutočného vyhotovenia stavby, pri 
podzemných 
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len "porealizačné 
zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické 
a kartografické 
činnosti, Ix v tlačenej a Ix v digitálnej forme. Oprávnená osoba 
vypracuje 
porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania 
Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 
532/2002 Z.z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody stavebných 
výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
6. Stavbu treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby rodinného domu. 
7. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
rodinného domu v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Osobou vykonávajúcou stavebný dozor na pozemnej stavbe bude Maroš Zeleňák, Za 
kalváriou 8, 080 Ol Prešov, ktorý má potrebnú odbornú kvalifikáciu. Stavebný dozor 
sleduje spôsob a postup 
uskutočňovania pozemnej stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na 
stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka podľa 
§ 46a stavebného zákona. Taktiež spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí 
vydaných 
na uskutočňovanie pozemnej stavby podľa § 46b stavebného zákona. 
9. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa § 46d 
ods. 2 stavebného zákona. 
l 
O. Výstavbu rodinného domu bude uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou. 
3 
ll. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho alebo stavebník od 
prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 
2 stavebného zákona. 
12. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel podľa § 
43f stavebného zákona. 
13. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
14. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa 
odviesť cez susedný pozemok. Stavebník je povinný zrealizovať vodozádržné opatrenie 
podľa overenej PD. 
15. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom " Stavba 
povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom pozemnú 
stavbu povolil. 
17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
18. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. 
20. Stavebník je povinný požiadať Mesto Prešov -Odbor dopravy, životného prostredia 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, resp. na osobitné užívanie ( 
záberu ) verejného priestranstva v prípade umiestnenia stavebného zariadenia ( lešenia , 
veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej techniky), na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov . 
21. Stavebník je povinný v súlade s § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov 
a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
22. Po skončení stavebných prác bude okolie rodinného domu uvedené do pôvodného stavu, 
za 
čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby 
nespôsobovali škody tretím osobám, t.j. aby sa podstatne nezmenil 
vzhľad prostredia 
alebo odtokové pomery v území. 
V opačnom prípade je potrebné požiadať stavebný úrad 
o vydanie povolenia terénnych úprav 
podľa § 71 stavebného zákona. 
23. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povolit' podl'a § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť 
stavebníka. 
24. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
25. Stavebník je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, učenej na možnosť podania odvolania. 
26. S pozemnou stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Osobitné podmienky: 
l. Zásobovanie rodinného domu el. energiou je zabezpečené podľa podmienok 
vyjadrenia 
č. 12647/2018/5101027640, zo dňa 28.05.2018. 
4 
2. Zásobovanie rodinného domu pitnou a úžitkovou vodou je zabezpečené samostatnou 
vodovodnou prípojkou s jej napojením sa na verejný vodovod. 
Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia 
VVS, a.s. č. 57253/2018/0, zo dňa 
19.07.2018. 
3. Odkanalizovanie rodinného domu je zabezpečené samostatnou kanalizačnou 
prípojkou, zaústenou do plastovej žumpy, ktorá bude umiestnená na parcele KN-C 
2484/2, k.ú. Nižná Šebastová. 
4. Prístup k stavbe je zabezpečený z ulice Fintickej cez pôvodný, jestvujúci vjazd na 
pozemok KN-C 2484/2 
k. ú. Nižná Šebastová. 
5. Stavebník dodrží vyjadrenie OU Prešov, pozemkový a lesný odbor č. OU-PO-PLO 
2018/033428-002 
zo dňa 31.07.2018 
Pozemná 
stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán 
na porealizačné zameranie 
stavby 
a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. 
Konštatuje sa, že pozemná stavba bude slúžit' na bývanie. 
Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Navrhovateľ -Maroš Zeleňák a Alena Zeleňáková, obaja bytom Za Kalváriou 8, 
080 Ol Prešov podal dňa 19.07.2018 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: 
"Rodinný dom a pripojenie na TVÚ", na pozemku parcelné číslo KN 
C 2486 a KN-C 2484/2, katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Tunajší stavebný úrad oznámením zo dňa 23.07.2018 pod číslom SÚ/10663/2018-Su, podľa 
§ 39a ods. 4 stavebného zákona spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. 
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného 
zákona a bolo zistené, že umiestnením a 
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Oznámenie o 
začatí zlúčeného územného a stavebného konania bolo vyvesené na úradnej 
tabuli mesta prešov od 
24.07.2018 do do 08.08.2018 
Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu 
uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré 
by bránili povoleniu stavby. Stavebník preukázal vlastnícky 
vzťah k parcele č. KN-C 2484/2 
a KN-C 2486 na základe listu vlastníctva 
č. 2890. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli 
skoordinované a 
zahrnuté do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. Povolením 
predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených 
záujmov 
účastníkov konania, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) sumou vo 
5 
výške 
40€. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov 
čís. potvrdenky 42/1034/2018 zo dňa 19.07.2018. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadatelia Maroš Zeleňák a Alena 
Zeleňáková, obaja bytom Za Kalváriou 8, 080 Ol Prešov splnili všetky podmienky pre 
vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. 1)zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
\\ ' 
~:~\ 
~~c::~·~V 
Ing. J;ufTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov . 
dňa ................................................... .. 
.................... : .. L ............ : ... , ...... J. ..... ·-' 
Pečiatkall~P.o,clpís, '"(·-"' . 
..:. _.~_, __ : -(. . i ~' 4 
(; r: n r~: l.' : :·.-r,. ('"~ \ ·-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia bolä'ivešéná zií:radtl:éj 'tabt!li mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Ii \• / 
............................ 1.,: ... ;_; ........ ; .. ; ......... :;. 
Pečiatka a podp.is { · 
r::-:~· ,: _i • , • 
l 
d 
2489 
d 
2507 
o 
Q_ 
2512 
2478 
LEGENDA: 
o 
2487 
d 
2488 
±0,000 
= 
272,98 
m 
n.m. 
STAVBA: 
NOVOSTAVBA 
ROD. 
DOMU 
K.ú. 
Nižná 
Šebastová; 
parc. 
č.2486; 
2484/2 
INVESTOR: 
p. 
ZELEŇÁK 
Maroš 
a 
ZELEŇÁK 
OV 
Á 
Alena 
080 
01. 
Za 
kalváriou 
č.8 
-
~-
~-
~-
VEIRIEJNÁ 
EL. 
SniEt 
----
--, 
--· 
.-..,. 
~-
-"---
r~J~vcu~rvc'\1:'-V\ 
r)P.~ro.Hrt\ 
··r~u·· 
. 
-· 
, 
--
__ 
, 
.... 
,. 
__ 
,-
..• 
·-
:-•U\\!'1.f:jnVP.:··1/; 
r-:!'·.r..~!~"~e;<ny~~·-~l', 
~~r.t~!')/:·:r 
-
-----
-
VEREJNÝ 
VODOVOD 
• ot 
·-
"--
,._. 
--
· 
i'~.!l~~-'!i?.t~fHff:.('.l!\ 
r.tt~·!~[u·~~HL''. 
VOFi''t 
-
~-~-
~-
VEREJNÝ 
PLYNOVOD 
·"" 
"--
,, 
.... 
--
N!\vuunnvt\r..JJA. 
P!R"~o.~grr. 
f"~.vr:~·~ 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
DA.ŽÍÍOVÁ 
KANAL!ZÁCnll 
Q_ 
2485 
2481 
:~~7:~~€g:tJ}~~~~~~· 
KOORDINANÁ 
SITUÁCIA 
1·?!in 
?Y 
A4 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)