Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č . KNE 3495/5 o výmere 27,9 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.03.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 7. 03. zom 
Vyvesene ana __ __:::...;...;...~----
Zver.e~"" nHn ---------
MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č.1/2012, 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 4/2016 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNE 3495/5 o výmere 27,9 m
2, 
zastavané plochy a 
nádvoria, zapísaného na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov za účelom zriadenia dočasnej 
prípojky vody pre 
zariadenie staveniska tunela v lokalite ul. Pod Wilec hôrkou. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta
, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 6/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 3,10 €/m
2 Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/31 00229). 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)