Pozvánka - prvé zasadnutie orskovej volebnej komisie v meste Prešov

Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
16.10.23~1Vyvesenédňa_
:
J?H
?DN>Q<########
PRIMÁTORKA
MESTAPRE~OV
Našečíslo:OVS/l0244/20I8
VPrešove15.10.2018
,
POZVANKA
VsúladeS§170ods.5zákonaČ.180/2014Z.z.opodmienkachvýkonuvolebnéhopráva
aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisovvspojenísRozhodnutím
predseduNárodnejradySlovenskejrepublikyČ.203/2018Z.z.ovyhlásenívolíebdoorgánov
samosprávyobcí,ktorésavykonajúdňa10.novembra2018,
zvolávam
prvézasadanieokrskovejvolebnejkomisievmestePrešov
volebnéhookrskuČ.41-Strednápriemyselnáškolaelektrotechnická,Plzenská1,
ktorésauskutočnÍdňa24.októbra2018(streda)
O11.00hod.
vovel'kejzasadačkeOkresnéhoúraduvPrešove,Námestiemieruč.3(prízemievl'avo).
;PNFPALVAQADAMHABSDETEMNTAM^VKNcEMHSQK"SBS`KEMANJPQJNTEITNKEBMEIJNLHQHE%
SP`EMHSOPEDQEDSAONDOPEDQEDSNJPQJNTEITNKEBMEIJNLHQHE%bJNKEMHSANPFAMHVA`MN&RECGMHCJ^L
ONJUMNL'
?AbA]`AQR"MASTEDEMNLVAQADAM[AbJNKEM[IEMETUGMSRMY'3JQAVNVYTAcM^CGD\TNDNT
MEL\cEREV]`AQRMHR"%NVMYLRERNOPNQ[LVAOHQNTAREK"NTH?AbEINJPQJNTEITNKEBMEIJNLHQHE%JRNPZGN
JNMRAJRMZ]DAIEQ]STEDEMZMHcbHE'
=]CRNS
4LHKHYMA8APRA6ECSbJNTY
;PEbNT
)1))*;PEbNT5MF'3MDPEA>SP`AMNTY
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73,08001Prešov,tel.:051/3100131.e-mail:volebne.komisie@presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)