Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Lipták

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1610.Z3:~Vy\'~~":1~C~3_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo
:102029195/2018
Dátum
:11.10.2018
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:StanislavLipták
Naposled
ysídlo/pobyt:,08001Prešov
?aURPQR
U
kČ.102007245/2018zodňa09.10.2018jeuloženánaDaňovomúradePrešov
Oddeleniedaňovejkontroly1,Jarková48,08001Prešov
DHbXRHW&lISRFZVEHTIU_VEQLIMI[Q_PZ&HRTWfWMIUESaURPQRUk7EhRX`KRcTEHW?TIjRX&
f
aUOR+*,**1,./),*+2[RHhE*3(+*(,*+2XITIMQRWXZKO_jNRWSRHgE§35ods.2zákonaČ.563/2009
Z
.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
6HTIU_VULPR[IWORlIQcSaURPQRUkSTIX[LEkXOIKRVI+/HQaRHEdňavyveseniatohto
ozn
á
menia-ftflDa-fitwem·lÍfaaePrešovOddeleniedaňovejkontroly1,Jarková~8,08001Prešov"
kancelá
r
iiČ.45vúradnýchhodinách.
BRVRR[Q_PIQLIUEXZXIUWMISRHRFW+/HQa(?RHgE§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
I. 
eterMasaryk
eniadaňovejko
1
1610.23;~
M
ESTOPRZ:'JjVMestskýúradr: HlavnáČ.73lf'
0
8001PREŠO-1-

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)