Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1 6, 10, Z3~~ u-Vy'.'e~~!1~ d!13 _ 
v 
Pol'nohospodárske družstvo KAPUSANY pri Prešove, v 
Kapušany 568, 082 12 Kapušany, rco : 00200531 
vzastúpeníIng.VieraSučková-predsedapredstavenstva;JarmilaKerestešová-člen
predsta
v
enst
v
a.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Pol'nohospodárskedružstvoKapušany,akolegitírnnyužívatel'pol'ovnéhorevíru
Kapu
š
an
y,nazákladezmluvyoužívaníuznanéhopol'ovnéhorevíruKapušanyzaevidovanej,
OkresnýmúradomPrešov,pozemkovýalesnýodborzodňa16.02.2016,ktorýboluznaný
rozhodnutímLesnéhoúraduPrešovpodčíslom75/93zodňa7.10.1993azmenený
rozhodnutímObvodnéholesnéhoúraduvPrešovečíslo2006/46-15zodňa12.05.2006
arozhodnutímKrajskéholesnéhoúraduvPrešovečíslo06/00358-2/CAzodňa02.08.2006
vsúlades§16zákonaopol'ovníctve,všetkýmvlastníkompol'ovnýchpozemkovvpol'ovnom
r
e
víreKapušanyvsúladesozmluvououžívanípol'ovnéhorevíruKapušanyčlánokVI.-
V
ý
škaaspósobvyplateniadohodnutejnáhradyzapostúpenieužívaniapol'ovnéhorevíru,ako
ajvsúladesnotárskouzápisnicouopriebehuzhromaždeniavlastníkovpol'ovnýchpozemkov
N
Z4173/2016zodňa09.02.2016
oznamuje, 
ž
epocnucdňom15.10.2018budemevyplácat'nájomnévlastníkompol'ovných
pozemko
vvkaždýpracovnýpiatokdo14.12.2018včaseod7.30.-14.30hod.Vprípade
ď
a
l
š
íchinformáciíkontaktujeIng.Sučkovú051/7493610.
?9BQUcBOPDI*.'*)'+)*1p!;:'i~~·h\~~n!r~2/s~~r: ' .. ~' .. :~,~'_', 
"
\í-
,
i
"
;
.;
:\
.
1 <', ~ :'\ ,:',-':.SC\!t
~
)St ~~, ~·r~ 1:2VL~-~ l Ing.VieraSučkovl
Predsedapr~9~tavenstva/, / 
I;-~' ' .... --' 
JarmilaKerestešová
č
lenpredstavenstva
?
WV
FSFO[317.10.23~1Zvesené:

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)