Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
A (" 'J?fWlI'1!:"'J-_.'i •... , : , ,_v I 
V)
'..;":.dii3 __ ------- 
Zve '" 
MESTOPREŠOV
WK`eTUKNO]`WO[OWRK`X-0'`K[KNW]\RK@O[\[TfQX`K[\]YR\OU#[\^KVO[\KCZOpX^
Č
.1001/2018zodňa28.8.2018
`^OZOSn]SO
YXN
U
#K][\KWX^OWRK§9aanasl.zák.Č.138/1991Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchzmíen
adoplnkov
Ib@8D7?;B7B5c;BCD8Ab'FQ*GA8;U#'%ZGF85ABEFd3
sp
ó
so
b
omakoprípadhodnýosobitnéhozretel'azdóvodupodporyšportupremládeža
in
v
estovan
i
adovybudovaniafutbalovéhoihriskasumeloutrávouvareáliškolyZŠ
P
r
ostě
j
o
v
ská
,atopozemkuparc.č.KNC9418/111ovýmere10016m2,ostatnáplocha,k.ú.
P
rešov,ktorábolavytvorenáGPČ.23/2018zodňa9.4.2018,vyhotovenýmAdriánomTkáčom
-GEOAT,MirkaNešpora40/B,08001Prešov,zmestskýchpozemkovparc.č.KNC9418/109,
ostatnáplochaaparc.č.KNC9418/111,ostat.plocha,LVč.6492,k.ú.Prešov,lokalita-Ul.
Prostějovská
,nadobu10rokovpre1.FCTATRAN,a.s.,Čapajevova47,08001Prešov,
IČO:36503975--
&`KMOW]*%&sZXlWO`KMOUjYZONVO\WeSV][\jVR\XYXNVROWTKVR3
K$WeSXVMK[K`K^K`]SO^_L]NX^KqP]\LKUX^fRLZR[TX`X`NZXSX^PRWKWMX^KWRKVO[\K
CZOpX^%T\XZfYX[T_\WO*.2)))%&8GDKTXTXPRWKWMX^KWROTYZXSOT\]%T\XZjL]NOZOKUR`X^Kq
*
'96F4FD4A%K'['%^`V_[UOYXNVROWXTK^[iUKNO[YXNVROWTKVR[\KWX^OWjVRE9IYZO
]NO
U
O
W
RONX\eMRO'9]\LKUX^fKTKNfVRO&CXNYXZKZOTXWp\Z]TMROK^j[\K^L_P]\LKUX^OS
RWP
Z
Kp\Z]T\i
Z
_"%^`WOWg]`WO[OWRK@O[\[TfQX`K[\]YR\OU#[\^KČ.496/2014zodňa20.2.2014
anásledneuzneseniaMestskéhozastupitel'stvaČ.609/2017zodňa08.2.2017.
l
.FCTATRAN,a.s.sinebudenárokovaťrefundáciusvojichprípadnýchnákladov,ktoré
vznikn
úvsúvislostisvýstavboufutbalovéhoihriska,akoajúhradutoho,očopredmet
/
f
u
tba
l
ov
éihrisko/1.FCTATRANa.s.zhodnotíl.
Stavba,futbalovéíhrisko,ktorébudekofinancovanéMestomPrešov,budemajetkommesta
Prešov.
L$WeSXVMK[K`K^K`]SOTRQZR[T]pYOMRPRTX^KWXV^Yg[VXK$%^[iUKNO[YXNVROWTKVR
YZRNOUOW
R
KNX\eMRO`XE9I%`^UK[\WjMQ`NZXSX^K`X`NZXSX^PRWKWMX^KWRKHHE9I`KLO`YOlRq
^j
[\K^L]`e`OVRKKRWPZKp\Z]T\iZ_%T\XZfL]Ni^X^UK[\WgM\^O*'96F4FD4A%K'['%
M$]`K\^XZRqNXQXN_[XIoCZX[\mSX^[Te,1%)1))*CZOpX^%<kB3,0100*20KIo@RZTK
A
O
pY
X
ZK+%)1))*CZOpX^%<kB3,010)*++X]rg^KWgP]\LKUX^fQXRQZR[TKYZOYX\ZOL_rRKTX^
I
o%T\XZgL]NiWK^p\O^X^KqpYXZ\X^f\ZRON_KP]\LKUX^iKTKNfVR]*'96F4FD4A%K'['%


d
)účelomprenájmujevyužívanieihriskaprepotrebyžiakovdefinovanýchvbodec)na
tréningo
v
účinnost'amajstrovskézápasy,atréningovúčinnost'azápasy1.FCTATRANa.s.,
svylúčenímmajstrovských,súťažnýchapriatel'skýchzápasov"A"mužstva1.FCTATRAN,
a
.
s
.
,zasplneniapodmienkybezodplatnéhoposkytnutiainfraštruktúrynaužívanieprepotreby
S
FZaRFZpodl'apodmienokposkytnutejdotáciezVVSFZ.
_
_
_-,-_
-
.-~l~ JUDr. Miroslav Makara 
vedúciodborusprávymajetkumesta"'----

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)