Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1h11l...1'•~ývesenecňa_
-.._:...~..--------
MESTOPREŠOV
UI^bRSILM[^UMYMUPI^V,/&^IYILU[ZPI=MYZYRcOV^IYZ[WPZMS!YZ\ITMYZI@XMlV\
i&)(**'*()0^VLjI*0&(0&*()0
^\MXMQj[QM
WVLS
!
I[YZIUV\MUPI_1IIUIYS&^bR&Č.138/1991Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchzmien
adoplnkov
G`=7A6<8?6?4a8?@A7>`:=D2
@V^MTR[YWeYVJVTIRVWXdWILOVLUgVYVJPZUcOV^XMZMS!I^Ln\VL[YVKPbSUMQ$^LXI\VZUMQ
WVTVKPIWVLWVX]WXMLMZPITSbLMoYOMULPRMWVT"\]J[LV\IUPMBVKPbSUV%ZMXIWM[ZPKRcOV
KMUZX
IWXMLMZPITSbLMoYOMULPRMWVT#2
IZVUV\V\]Z\VXMUcOVWV^MTR[WIXK&Č.KNC16281/79,ostatnáplochaovýmere2950m2,
k.ú.Prešov,vedenéhonaLV6492,ktorýbolvytvorenýgeometrickýmplánomČ.36/2018,
vy
hotoven
ý
mspoločnosťouADYTONs.r.o.,Bendikova7,08001Prešov,IČO:46617795,
lokalitaUl.MirkaNešporapreViera-Láska-Nádej,o.z.,Prihati18,08005Prešov,IČO:
42090393,nadobuneurčitú,
^IKMU[)$%p'T2/rok.
:D6X&=PXVYSI\IRIXI
\MLfKPVLJVX[YWXb\]TIQMZR[TMYZI

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)