Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. 17. novembra č. 94,96 ".

Stavebné povolenie

23.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/1259/2018 -Sf/23 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 14.03.2018 
Vec: žiadosť o vydanie stavebného povolenia SPRA 
VBYTKOMFORT a.s., Prešov pre stavbu 
"Obnova bytového domu na ul. 17. Novembra č. 94,96" 
Stavebné povolenie 
( verejná vyhláška ) 
Mesto 
Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho noviel na 
základe 
žiadosti, ktorú podala 
spoločnosť SPRA VBYTKOMFORT a.s., Prešov, 
Volgogradská 88, 
08001 Prešov ako splnomocnení zástupca vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov 
v bytovom dome s.č. 3740 na ul. 17. novembra č. 94,96 v meste Prešov 
prerokoval podanú žiadosť stavebníka podľa ustanovenia § 61 ods. 2 v stavebnom konaní 
s dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol v zmysle § 61 ods. l 
stavebného zákona takto: 
povoľuje 
sa 
zmena dokončenej stavby: "Obnova bytového domu na ul. 17. novembra č. 94,96 " 
s.č. 3740 na pozemku parc. č. KN-C 5867 katastrálne územie Prešov pre stavebníkov 
vlastníkov bytových a nebytových 
priestorov v bytovom dome 17. Novembra 
č. 94,96. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných prác: • zateplenie 
obvodového 
plášťa kontaktným zatepľovacim systémom na baze MV 
• zateplenie sokla l. PP kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 160 mm 
• zateplenie stropu l. PP suterénu kombidoskou hr. lOOmm, maľba, vrátane CO krytu 
• zateplenie strechy z podkrovia MV 280 mm v dvoch vrstvách+ drevené lávky, 
• oprava poškodených časti komínov 
• nátery a maľby stien a stropov v priestoroch schodiska 
• nové prestrešenie nad vstupmi 
• odkvapový chodník, sanácia múrov drenáž 
• nový okapový systém + parapety okien 
• demontáž a spätná montáž bleskozvodu 
• výmena elektro inštalácie v spoločných priestoroch, 
• výmena rozvodov ZTI ( voda, kanál, plyn,) 
2 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad sa stanovujú tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján 
Katuščák, M. Nešpora 39, 
08001 Prešov a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení 
MsÚ 
Prešov-Odboru hlavného architekta mesta zo dňa 19.12.2017 pod číslom 
OHAM/18093/2018: 
• Podľa platného územného plánu mesta Prešov sa pozemok stavby parc. č. 
KN-C 5867 v k. ú. Prešov nachádza na obytnej ploche bytových domov, pre 
ktorú platí záväzný 
funkčný regulatív RL B.6. 
• zachovať pôvodné travertínové šambrány vchodov do bytového domu, očistiť 
ich od čiastočného farebného náteru 
• zachovať pôvodné podokenné profilované rímsy a riešiť Ich prekrytí 
zatepľovacím systémom, zreprodukovať ich v pôvodnom tvare 
• vzhľadom k tomu, že bytový dom bol postavený v 50 rokoch 20. storočia, e 
nutné 
zachovať jeho architektonický výraz z obdobia jeho realizácie. Z tohto 
dôvodu žiadame povrchovú úpravu 
priečelí bytového domu, jeho farebnosť 
riešiť bez uplatnenia navrhovaných vertikálnych farebných pásov. 
• návrh farebného riešenia priečelí bytového domu podľa vzorkovníka farieb 
pred realizáciou 
odsúhlasiť s odbornými pracovníkmi Mesta Prešov -Odboru 
hlavného architekta mesta. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov -odboru 
starostlivosti o životné prostredie uvedené vo vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-
2017/045308-02 
zo dňa 28.11.2017. 
• podľa § 35 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny na nález chráneného 
živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú 
osobitné predpisy ( § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
l) Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona 
dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov 
stavby, alebo chránených 
častí prírody, ako aj archeologickým nálezom, 
určí stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom hájacim osobitné 
záujmy podmienky 
zabezpečenia záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, 
štátnej ochrany prírody a archeologických nálezov.) 
V prípade potvrdenia 
výskytu chránených druhov 
živočíchov počas stavebných prác, orgán 
ochrany prírody bude v rámci dohody so stavebným úradom 
vyžadovať, aby 
stavebník na vlastné náklady vykonal opatrenia smerujúce k predchádzaniu 
alebo obmedzovaniu poškodzovania chránených 
živočíchov a ich úkrytov, 
vrátane špecifikácie 
kompenzačných opatrení a zabezpečenia ich 
realizácie(§ 3 ods. 4 zákona o ochrane prírody). 
• Dodržať navrhované opatrenia uvedené v odbornom posudku 
vypracovanom Ing. Milanom 
Hrivňákom, CENOZA, s.r.o. Duklianska 
1434, 
08501 Bardejov zo dňa 18.09.2017 na výskyt chránených druhov 
živočíchov. 
4. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov ( 
§ 35 ods. l ) 
5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 
532/2002 Z.z., príslušné technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu 
stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
3 
6. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
7. Zhotoviteľom stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového 
konania 
je stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno 
a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
l 
O. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená 
na vykonávanie prác 
podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
ll. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných 
prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného 
zákona. 
12. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného zákona. 
· 
13. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, 
ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
14. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. 
na uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba 
povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
stavbu povolil v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
17. Stavebník zrealizuje celkové farebné riešenie konštrukcií bytového domu podľa 
overenej projektovej dokumentácie odsúhlasenej MsÚ Prešov-odboru hlavného 
architekta mesta. 
18. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením 
Mesta Prešov. 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych 
komunikácii, resp. na osobitné užívanie ( záberu ) verejného 
priestranstva na 
umiestnenie stavebného zariadenia ( lešenia , 
veľkoobjemového kontajnera, 
skládky materiálu, eko 
WC, stavebnej techniky) Mesto Prešov -Odbor dopravy, 
životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného 
prostredia 
ako príslušný orgán 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvedené do pôvodného stavu, za 
čo zodpovedá stavebník. 
21. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
22. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§ 
52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny 
poriadok"). 
4 
Zároveň Vás stavebný úrad upozornuJe , že v prípade rozhodovania o úvere 
a o 
zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru na predmetnú stavbu je 
potrebné dodržať § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je povinný 
ku kolaudácií stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov (energetický 
certifikát). 
K stavbe sa vyjadrili: 
• MsÚ Prešov Odbor hlavného architekta mesta v stanovisku č. 
OHAM/18093/2018 zo dňa 19.12.2017. 
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove v záväznom 
vyjadrení 
č. ORHZ-P01-1646-001/2017 zo dňa 04.12.2017. 
• Okresný 
úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie v záväznom 
vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2017/045308-02 zo dňa 28.11.2017. 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli vznesené. 
Odôvodnenie. 
SPRA VBYTKOMFORT a.s., Prešov, Volgogradská 88, 08001 Prešov ako 
splnomocnení zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
s.č. 
3740 na ul. 17. novembra č. 94,96 v meste Prešov podal dňa 13.12.2017 na stavebnom 
úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu na 
ul. 17. novembra 
č. 94,96 " s.č. 3740 na pozemku parc. č. KN-C 5867 katastrálne 
územie 
Prešov . Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní. Oznámil účastníkom začatie 
stavebného konania a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 
2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Oznámenie o začatí 
stavebného konania bolo v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku zverejnené 
na úradnej tabuly mesta v 
čase od 19.01.2018 do 05.02.2018. Navrhovaná stavba spÍňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona a nebude 
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a ani 
životné prostredie. 
K navrhovanej stavbe sa kladne vyjadrili 
• MsÚ Prešov Odbor hlavného architekta mesta v stanovisku č. 
OHAM/18093/2018 zo dňa 19.12.2017. 
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove v záväznom 
vyjadrení 
č. ORHZ-P01-1646-001/2017 zo dňa 04.12.2017. 
• Okresný 
úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie v záväznom 
vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2017/045308-02 zo dňa 28.11.2017. 
5 
Námietky 
účastníkov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. Pripomienky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. c) čí s. 2 sumou vo 
výške 
100,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove-doklad č.47/3426/2017 
zo dňa 13.12.2017. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
SPRA VBYTKOMFORT a.s., Prešov, 
Volgogradská 88, 08001 Prešov splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia 
a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa 
nachádza 
na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 
lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu 
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať na Mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná 73, 08001 Prešov v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
. . . . . . . . . . . . . -.c~·~::~ď~ .M:,:.:.': . .-.,:ť.~lx. 
Pe
iatk:~ :a, ~odpis-/ 
1 / 
o ~~ ·:: () ľ i; ~\'· ·. ~:··: ~-.~ ll -~é·· 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
·········p~~;~~ä·~·;,~~;i~····/9 
,. r .\_" ._.l. !.-.; !."' ';' : __ j ·l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)