Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dóvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostějovská.

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)