Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ MINISTERSTVO 
• DOPRAVY 
A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č.27309/20 18/SCDPK-77840 
Stupeň dôvernosti :VJ 
EL 
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
odbor špeciálny stavebný úrad pre 
dial' nice 
Bratislava 11.10.2018 
Oznámenie 
o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre dial'nice a rýchlostné 
cesty 
(ďalej len "špeciálny stavebný úrad"), podl'a § 3a ods. l zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s 
§ 120 ods. l 
zákona 
č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
oznamuje 
podl'a § 61 ods. 4 a § 67 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 
669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dial'nic a rýchlostných 
ciest a 
o doplnení zákona NR SR 
č.l621!995 Z. z. o katastri nehnutel'ností (katastrálny zákon) v 
znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 669/2007 Z.z.") na základe žiadosti stavebníka 
Národnej 
dial'ničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len 
"stavebník") podanej listom č. 7298/81524/30800/2018 zo dňa 11.09.2018 doručenej na 
ministerstvo 
dňa l O.I O .2018 začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia č. 
03358/2016/SCDPK-68600 zo dňa 31.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2017 
(ďalej len "žiadosť"), ktorým bola povolená stavba 
"Rýchlostná cesta R4 Prešov-severný obchvat" (ďalej len "stavba")". Stavebník oznámil v žiadosti, že so stavbou Rýchlostná cesta R4 Prešov -severný obchvat 
nezačal v plánovanom termíne výstavby vzhl'adom na to, že nebolo ukončené verejné 
obstarávanie, ktoré bolo 
začaté v 12/2017. · 
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍženie platnosti uvedeného 
stavebného povolenia. Nakol'ko 
sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery 
staveniska a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny 
stavebný úrad podl'a § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. nenariaďuje ústne pojednávanie ani 
miestne 
zisťovanie. 
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona 
č.669/2007 Z.z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť 
mijneskôr v lehote do 7 -ich pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto 
oznámenia. Špeciálny stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých 
orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli 
alebo mali byt' uplatnené a vybavené alebo zohl'adnené pri prerokúvaní územnoplánovacej 
dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší 
čas, predÍži 
špeciálny stavebný úrad 
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.Ak účastník konania, 
zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje vyjadrenie, 
pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že s predÍžením platnosti stavebného 
povolenia z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Ministerst11o dopravy a výstavby Slovenskej republiky j Námestie slobody 6 l 810 OS Bratislava l Slovenská republika 
te!.: 
+421 2 594 94 335 l fax: t4212 524 947 34 1 e-mail: občan@mindop.sk l www.mindop.sk 
2 
Účastníci konania podl'a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) majú 
možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Námestie slobody 6, 
&IO 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 529. 
Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny 
riaditeľ sekcie 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Toto oznámenie 
sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením 
po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 
6, 810 05 Bratislava a zároveň bnde zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 
a výstavby SR www.mindop.sk v časti "Verejné vyhlášky", ako a) na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "U radná tabuľa". 
Doručí sa účastníkom konania-verejnou vyhláškou: 
l. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám, ako 
aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 
oznámením priamo dotknuté. 
2. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24-27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v zmysle 
záverečného stanoviska č. 292/201 1-3.4/ml zo dňa 07.02.2012 v znení rozhodnutia 
č. 2775/2016-3.6/ml zo dňa 04.01.2016. 
3. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4 Bratislava 832 03, Slovenská republíka 
4. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Doručuje sa do vlastných rúk vlastníkom stavieb, ktoré majú byť asanované : 
l. Slovenská správa ciest, Miletičova 19,826 19 Bratislava 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
I. Mesto Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov, so žiadost'ou o zverejnenie tohto oznámenia 
vyvesením po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má 
zriadené 
2. Mesto Vel'ký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 
l, 082 21 Veľký Šariš, so žiadost'ou o zverejnenie 
tohto 
oznámenia vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 
obce, 
ak ho má zriadené 
3. Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104, 080 Ol Malý Šariš so žiadost'ou o zverejnenie tohto 
oznámenia vyvesením po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, 
ak ho má zriadené, 
4. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra I, 8 I 2 35 Bratislava 
3 
5. Okresný úrad Prešov, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 081 92 
Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
• 
orgán správy odpadového hospodárstva 
• orgán správy ochrany ovzdušia 
• orgán správy ochrany prírody 
• orgán štátnej vodnej správy 
8. Okresný úrad Prešov, odbor pozemkový a lesný, Masarykova l O, 080 O l Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
l O. Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 O l Prešov 
ll. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
12. Mesto Vel'ký Šariš, Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP, Nám. Sv. Jakuba 
l, 082 21 Vel'ký Šariš 
13. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium polic~ného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava 
14. KR PZ SR, KD! v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
15. OR PZ SR, OD! Prešov, Vajanského 32,080 Ol Prešov 
16. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 
17. Krajské riaditel'stvo HaZZ Prešov, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
18. Okresné riaditel'stvo HaZZ, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
19. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddelenie nehnutel'ností, Štúrova 7, 080 
Ol Prešov 
20. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
21. Hydromeliorácie š.p., 
Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 
22. Obvodný banský úrad, Timonovova 23, 040 O l Košice 
23. Štátna ochrana prírody 
SR, RCOP Prešov, Hlavná 93, 080 Ol Prešov 
24. Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
25. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 Ol Nitra 
26. Dopravný úrad 
SR, odbor letísk, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
27. ŽSR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
28. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., 
Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
29. 
SVP Banská Bystrica š.p., odštepný závod Košice, Ďumbierská 14, 041 59 Košice 
30. Lesy SR š.p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 O l Prešov 
31. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo l, 824 12 Bratislava 
32. Technická inšpekcia, a.s 
.. Južná Trieda 95 P.O.BOX Al8 040 48 Košice 
33. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor 
Prešov, Keratsínske nám. l, 080 O I Prešov 
34. VVS a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice 
35. 
VVS a.s., Závod Prešov, Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov 
36. Východoslovenská distribučná a. s., OR Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice 
37. 
SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
38. 
SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 ll Bratislava 
39. 
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
40. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 
41. 
02 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava 
42. MOV 
SR-C 230 
43. MOV SR-Sekcia železničnej dopravy a dráh 
44. MOV SR-Sekcia Operačného programu Doprava 
45. 
NOS, a.s., Investičný odbor Prešov, Nám. Mládeže 3, 080 Ol Prešov 
4 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky: 
Dátum vyvesenia: ................... . 
"--"-;_/'(_,, 
..---... ?. .... ':':' .... 
·P~ct~i~·· -~7iiii;:t;k úradnej pečiatky 
Dátum zvesenia: .................... .. 
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
Vybavuje: Ing. Surový tel. 5949 4335 fax: 5244 2005 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)