Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Bandiová naposledy bytom 08001 Prešov, Miroslav Zahuranec naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo 
konania: 050745112018 V Prešove 12. IO. 2018 
Adresát písomností: 
Jana Bandiová 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Písomnosť č. k. 0507451/2018 zo dňa 12. IO. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 050745112018 zo dňa 12. IO. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustauovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote I 5 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
.~/i /7/''"'' / 
;/'v v vJ ....... v v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčauovej 
primátorky mesta Prešov 
'.J ) 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 050744112018 V Prešove 12. 10.2018 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: 
Miroslav Zahuranec 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
Písomnosť č. k. 050744112018 zo dňa 12. 10. 2018 JC uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 050744112018 zo dňa 12. IO. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
/)., 
v Vt/i:.--'~v_?.-;<>[/'" 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)