Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít.

Zámer predaja

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1048/2018 zo dňa 
25. 9. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania 
športových aktivít týkajúci 
sa: 
časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17, 
s. č. 6525, nachádzajúcej sa na 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/2, 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 280,68 m
2, 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca l OO 
2 m, 
časti pozemku parc. č. KNC 14447, ostatná plocha o výmere cca 30m
2 
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP a 
odčlenení stavby na samostatne 
stavebno-technický objekt), L 
V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bernolákova 
Petrovi Dolcžalovi, Matice slovenskej S, 080 Ol Prešov 
minimálne 
za cenu zmysle znaleckého posudku. 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)