Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Jazdecká č.d. 5, 7 v termínoch 23. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h, 24. apríl 2018 od 07:50 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

04.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čísloh:o dHa. 
Naše čislo· 
Vyb<Jvuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
1/155526/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
Košice/03.04.2018 
1/155526/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Jazdecká č.d. S, 7 
v termínoch 
23. aprn 2018 od 07:50 h do 17:30 h 
24. aprn 2018 od 07:50 h do 17:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia 
elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať 
viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu 
môžete nastaviť el(omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T linka VSO: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
V }rchodoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
SpDio<:ngS(J~ zapisan• v Ot>c~odnom 
•egistri 
O<<~snOho súdu KoSke l, 
odd1el S•. vložka 1411/V 
lCD 36 599 361[ DlL· 202~[1~2997 
IC: lJPH: ~IQ0220B2097 
Bonkové spojenie· Cittbank Europe plc, 
pob 
oCko zohtaniénei b~rl<y, 
e. u· 200B4B010BIB130 
181\N; SK07 8130 0000 0020 084~ 0108 
61CCI11SK8A 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)