Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - cintorín na ul. Krátka v termíne 6. november 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

19.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
11548582/2018 
linka VSD 
0850 123 312 
Košice/18.10.2018 
1/548582/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -cintorín na ul. Krátka 
v termíne 
6. november 
2018 od 08:00 h do 15:00 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. U držba je však kl'účová pre zabezpečenie spol' a hlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v 
tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste 
k dispozicii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu 
s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, as. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnosť Je l~pisami v Obchodnom 
r~gis\rô Oh~sného s~du KoaJc~ l, 
oddiel Sa. vložka 1411/V 
iČO: 36 599 361[ Ol Č 2022082997 
IČ OPH; Sl<2022082997 
Bankov~ spojenie. Citibank Europe plc, 
pobočka zahrani
nej banky, 
č ~ .. 2008480108/8130 
l BAN. 51<07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)