Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
:,! . 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/14009/153522/2018-Sf/256 V Prešove dňa: 17.10.2018 
Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti 
stavebného povolenia 
( verejná vyhláška ) 
Dňa 18.09.2018 podala spoločnosť Spravbytkomfort, a.s., so sídlom Volgogradská 88, 
Prešov zastúpená splnomocneným zástupcom Serviskomfort, s.r.o., so sídlom 
Volgogradská 88, Prešov na tunajšom stavebnom úrade 
žiadosť o predlženie platnosti 
stavebného povolenia na stavbu: 
• "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká -Prešov" 
v existujúcich trasách teplovod na ul. Levočská, Marka Čulena, Októbrová, Engelsová, 
Fraňa Kráľa, Nábrežná, Vlada Clementisa, Matice Slovenskej, Volgograddská 
a 
Mukačevská v Prešove, umiestneného na pozemkoch parc. č. KN-C 8067, KN-C 8111, 
KN-C 944, KN-C 8110/1, KN-C 8421, KN-C 8418, KN-C 8560, KN-C 8544, KN-C 
8396/1, KN-C 8371, KN-C 8333, KN-C 8334, 
KN-C 8366, KN-C 8363, KN-C 8609, 
KN-C 8608, KN-C 
9204/8, KN-C 9204/19, KN-C 9204/160, KN-C 9204/63, KN-C 
9443, KN-C 8112, KN-C 835, KN-C 8357, KN-C 8358, KN-C 9592, KN-C 8586, KN
C 8595, KN-C 8596, KN-C 8599, KN-C 8594, KN-C 8607, KN-C 8601, KN-C 9754, 
KN-C 9750/6, KN-C 9182/2, KN-C 9169, KN-C 9241, KN-C 9262/8, KN-C 9263, KN
C 926111, KN-C 9240/1, KN-C 926217, KN-C 9262/8, KN-C 9204/14, KN-C 9204/15, 
KN-C 
9204/11, KN-C 9204/19, KN-C 9204/22, KN-C 9204/50, KN-C 9249, KN-C 
9241, KN-C 9203/1, KN-C 9570, KN-C 9204/98, KN-C 9204171, KN-C 8084, KN-C 
8414 kat. úz. Prešov. 
• "Rekonštrukcia 
primárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov -II. etapa" na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 8110/1, KN-C 8111, KN-C 8112, KN-C 8333, KN-C 8334, 
KN-C 8352, KN-C 8357, KN-C 8358, KN-C 8363, KN-C 8366, KN-C 8371, KN-C 
8418, KN-C 8421, KN-C 8586, KN-C 9592, KN-C 8594, KN-C 8595, KN-C 8596, KN
C 8599, 
KN-C 8601, KN-C 8607, KN-C 8608, KN-C 8609, KN-C 9169, KN-C 9182/2, 
KN-C 9203/1, KN-C 9204/8, KN-C 9204/11, KN-C 9204/14, KN-C 9204/15, KN-C 
9204119, KN-C 
9204/22, KN-C 9204/50, KN-C 9204/63, KN-C 9204/71, KN-C 9204/98, 
KN-C 9204/160, KN-C 
924011, KN-C 9241, KN-C 926111, KN-C 926217, KN-C 9262/8, 
KN-C 8396/1, KN-C 8544, KN-C 8560, KN-C 9249, KN-C 9263, KN-C 9443, KN-C 
9570, KN-C 
975016, KN-C 9754, KN-C 8084, KN-C 8414, KN-C 9750/5, KN-C 9036, 
KN-C 9150, KN-C 
915611, kat. úz. Prešov. 
Pre 
uvedenú stavbu bolo mestom Prešov stavebným úradom vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby 
č. B/1980/2016 -TU zo dňa 30.01.2017 a stavebné povolenie č. 
B/2003/2016-Sf/25 zo dňa 
03.03.2017. Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej v texte 
len 
"stavebný zákon") oznamuje podľa § 69 ods. l stavebného zákona začatie konania 
o predlžení platnosti stavebného povolenia. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe 
pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, 
upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho 
pojednávania. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej 
telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) 
na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom 
úrade, 
UL Jarková 26 (č.dv. 306). 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle§ 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Podl'a § 
61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej 
stavbe, 
má sa za to, že so stavbou z hl'adiska nim sledovaných záujmov súhlasí. 
. (._-. 
l ><3 
i(7 '\:-z_) 
..: "t:_ \ J'-" 
Ing. Joz'ef uka 
vedúci 
staveb , ého úradu 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie konania o predÍžení platnosti stavebného 
povolenia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovenim § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a pod!' a§ 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dni na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená 
na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (w\Vw.prcsov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí konania. 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
......... : ....................... .)Ce.).. 
Pečiatka a podpis 
t•n.-, _ . _ 
•' :; ~ 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ................................ 
7
~ 
··················
·················c·
····/ 
Pečiatka a. podpis · :
1 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)