Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/10203/2018-Su 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 15.10.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
"Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov prejednal 
žiadosť, spoločnosti Východoslovenká distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 
042 
91 Košice, o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Výstavba VNR 
rozvádzača, ul. B. Gojdiča" v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba: "Výstavba 
VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča" na pozemkoch parc. č. KN-C 117, 
KN-C 9546/11, KN-C 3802/3, KN-C 9546/13, k.ú. 
Prešov, pre stavebníka Východoslovenká distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice sa podľa § 66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO O 1.1 VN rozvádzač 
SO O 1.2 Úprava VN vedenia 
SO 01.3 VN prípojka 
SO 02.1 VN prípojka pre TS 
SO 02.2 Trafostanica 
SO 01.1 VN rozvádzač 
použije sa kompaktný VN rozvádzač VNR-4K, ktorý sa osadí na verejne prístupné miesto 
(miesto prístupné 
aj pre techniku-nákladné auto+žeriav). 
SO 01.2 Úprava VN vedenia 
jestvujúci VN kábel vedenia linky V-292 3x(20-NA2XS2Y l x150RM/25) smer TS0586-
0728 Biskupa Gojdiča bude prerušený, odkopaný v potrebnej dÍžke (cca 2+5m) a pomocou 
priamej káblovej spojky 22 
kV typ: POLJ 24/lx120-240 sa naspojkuje s novým káblom 
WLl.l: 3x(20-NA2XS2Y lx150RM/25), smerujúcim z navrhovaného VN rozvádzača VNR-
4K. Jestvujúci VN kábel vedenia linky V-292 22-ANKTOYPV 3x185rnrn2 smer TS0586-
0608 Divadlo bude prerušený, odkopaný v potrebnej dlžke (cca 2+5m) a pomocou 
prechodovej káblovej spojky 22 
kV typ: MXSU-24C/1XU-3HL sa naspojkuje s novým 
káblom WL 1.2: 3x(20-NA2XS2Y 1x150RM/25), smerujúcim z navrh. 
VN rozvádzača 
VNR-4K. 
Po celej dÍžke trasy sa 
káble uložia v chráničke KSX-PEG 160. Nad káblami budú uložené 
platne KAD 
300. Káble sa uložia v tesnom zoskupení do trojuholníka zviazanými PVC 
páskami. Nad káblami sa položí výstražná fólia. HÍbka uloženia káblov min. l ,2m -výkop l 
OOx 120cm. Pri súbehu a križovaní podzemných vedení požadujeme dodržať ustanovenia 
2 
STN 73 6005. Na strane VN rozvádza ča sa vybavia navrhované VN káble T-konektorom 
tieneným 
RSTI -5854-CEE01 (pre kábel 95-;-240mm
2) 
+uzemnenie EAKT 1656. Uzemnenie 
káblovej koncovky na strane VN rozvádza 
ča sa pripojí na navrhované uzemnenie VN 
rozvádzača. 
SO 01.3 VN prípojka 
Z VN rozvádzača VNR-4K je projektovaná VN káblová prípojka 22 kV káblami WL2: 
3x 
(20-NA2XS2Y l x150RM/25) pre projektovanú transformačnú stanicu pre trvalý 
odberac Fórum. 
Po celej dlžke trasy sa káble uložia v chráničke KSX-PEG 160. Nad 
káblami budú uložené platne 
KAO 300. Káble sa uložia v tesnom zoskupení do 
trojuholníka zviazanými PVC páskami. Nad káblami sa položí výstražná fólia. 
Hlbka uloženia káblov min. l ,2m -výkop l 
00x120cm. V miestnosti VN rozvodne č. 
O 1.11 sa VN kábel uloží v káblovom kanáli a ukončí sa na navrhovanom VN rozvádzači. 
Na strane VN rozvádzača sa vybavia navrhované VN káble T-konektorom tieneným 
RSTI -5854-CEEOl (pre kábel 95-ô-240mm?) + uzemnenie EAKT 1656. Na strane 
trvalej trafostanice pre ac 
FÓRUM sa vybavia navrhované VN káble káblovými 
koncovkami TI 24 (pre kábel 95-ô-240mm?). Uzemnenie káblovej koncovky na strane 
VN rozvádzača a trafostanice sa pripojí na navrhované uzemnenie VN rozvádzača a 
trafostanice. 
Pri súbehu a križovaní podzemných vedení požadujeme dodržať STN 73 
6005. 
SO 02.1 VN prípojka dočasná 
z navrhovaného VN rozvádzača VNR-4K (objekt sa Ol. l VN rozvádzač) je projektovaná 
VN káblová prípojka 22 kV káblami WL3: 3x (20-NA2XS2Y l xl50RM/25) pre 
projektovanú 
dočasnú transformačnú stanicu, ktorá bude slúžiť pre výstavbu ac 
FÓRUM. Po celej dÍžke trasy sa káble uložia v chráničke KSX-PEG 160. Nad káblami 
budú uložené platne KAD 
300. Káble sa uložia v tesnom zoskupení do 
trojuholníka zviazanými PVC páskami. Nad káblami sa položí výstražná fólia. HÍbka 
uloženia káblov 
min.1,2m-výkop 50xl20cm. Na strane VN rozvádzača a trafostanice sa 
vybavia navrhované 
VN káble T-konektorom tieneným RSTI-5854-CEEOl (pre kábel 
95-;-240mm
2) 
+ uzemnenie EAKT 1656. Uzemnenie káblovej koncovky na strane VN 
rozvádzača a trafostanice sa pripoja na navrhované uzemnenie VN rozvádzača a 
trafostanice. 
Pri súbehu a križovaní podzemných vedení je potrebné dodržať ustanovenia 
STN 73 6005. 
SO 02.2 Trafostanica dočasná 
bude použitá kiosková trafostanica s transformátorom 400kV A, transformačná stanica 
bloková, s vonkajším ovládaním -kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou 
VN a 
NN technológiou, max. vonkajšie rozmery D x Š x V = 3000x1500x2500 mm, 
transformátor 
VN/NN: Ix 400kVA, VN rozvádzač SF6, typ: Siemens, typ 80JH RRRT, 
NN rozvádzač: typ 910 NSL-7KlM,výrobca Uesa GmbH. Hlavný istič sa použije 
BH630N, nadprúdová 
spúšť SE-BH-0630-0TV3, In=630A, Ir=480A. Meranie 
spotrebovanej elektrickej energie bude riešené 
na strane NN, ako polopriame meranie 
pomocou meracích transformátorov prúdu 
MTP 600/5 AlA (výkon lOVA, trieda 
presnosti 
TP 0,5s, musia byť úradne ciachované) a 4-kvadrantovým elektromerom v NN 
rozvádzači navrhovanej dočasnej trafostanice pre OC Fórum. V napäťovom obvode je 
osadený poistkový odpínač OVP s valcovými poistkami 2A gG (v plombovateľnom 
prev1ečnom kryte). Elektromerový rozvádzač RE musí mať dostatočný priestor na 
montáž elektromera typu 
LZQJ, koncentrátom dát typu Skalár, prípadne oddeľovacieho 
modulu (GaS alebo aM l O) s manipulačnou priestorovo u rezervou. 
3 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
zo 
dňa 03.09.2018, pod číslom SÚ/5350/2018 -Su. 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú 
realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval MJ projekt s.r.o. Ing. 
Jakub Mikloš. Projektová dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré 
vydalo mesto Prešov, 
03.09.2018, pod číslom SÚ/5350/2018-Su. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní 
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. 
4. Stavebník je povinný v zmysle § ll ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pri 
vykonávaní stavebných prác 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom 
dotknutých 
nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu 
možnú mieru. Po 
skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť 
pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť 
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. 
5. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať 
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby. 
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný l O dní vopred písomne oznámiť 
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie. 
7. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky 
vstupu na pozemok, 
dohodnúť termín prevádzania prác a nevyhnutný čas na odstávku 
el. prúdu a po 
ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do 
pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu prevádzať až po dohode s vlastníkom 
konkrétneho dotknutého pozemku. 
8. Min. 30 dní pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať Odbor dopravy 
a ŽP MsÚ 
Prešov o povolenie na zvláštne užívanie mestskej komunikácie, verejného 
priestranstva a verejnej zelene. Po prešetrení žiadosti bude vydané rozhodnutie , 
v ktorom budú 
určené technické a časové podmienky realizácie rozkopávky. 
9. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať 
tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných 
stavieb 
je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. 
10. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa § 75 ods. l stavebného zákona. 
ll. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody 
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
12. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v zmysle § 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
13. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený výberovým konaní. Po 
skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámiť písomne 
stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
14. V ed enie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
4 
15. 
Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
16. 
Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
17. 
Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa§ 43f stavebného zákona. 
18. Stavebnými prácami sú 
aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
19. Stavebník 
je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 
vyhlášky 532/2002 Z. z. 
20. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom " Stavba 
povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
21. Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
22. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
23. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu 
.. 
24. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
25. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
26. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
27. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Osobitné podmienky: 
Okresný úrad Prešov, odbor strostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP (OU-PO-OSZP3-2018/012710-02, zo dňa 09.03.2018 určil: 
l. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
2. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácii, 
3. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ic 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácii, 
4. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou, 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v 
zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 
5 
Krajský pamiatkový úrad Prešov (KRUP0-2018/3571-4/19153/0nf, zo dňa 14.03.2018)určil: 
l. Vo veci zabezpečenia archeologického výskumu platia podmienky rozhodnutia Č. 
KPUPO-2016/19572-02/76453/UI zo dňa 10. 10. 2016. 
2. Konkrétne situovanie SO O 1.1 VN rozvádzač a SO 02.2 Trafostanica bude dohodnuté 
na základe výsledkov archeologického výskumu. 
O.S.V.O. Comp, a.s. (021/02/2018/EN, zo dňa 22.02.2018) určil: 
Pred zahájením zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol. 0903 608304) na 
základe samostatnej objednávky. 
V prípade odkrytia káblového vedenia v našej správe 
požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli prizvaní, a aby bol kábel chránený 
pred mechanickým poškodením uložením do 
chráničky a označením výstražnou 
fóliou. 
VVS, a.s. (17802/2016/0, zo dňa 02.03.2016) určil 
L Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu LT DN 150mm a 
kanalizácie ŽB DN 
400/600mm , DN 800 mm v správe nášho závodu, ktoré je l ,5m na 
obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri priemere 
do 500 mm vrátane a 2,5m 
nadpriemer 
500mm v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. u verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 
V pásme ochrany je zakázané 
vykonávať zemné práce. umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 
porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 
2. Pri uložení VN kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným 
a 
kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os 
vodovodného potrubia s uložením kábla 
do chráničky a to v celom rozsahu pásma 
ochrany vodovodu. Pri križovaní a súbehu žiadame 
rešpektovať normu STN 73 6005, 
ktorá predpisuje minimálne zvislé vzdialenosti pri krížení podzemných vedení s 
vodovodným potrubím 
0,4 m 
a 
kanalizačným potrubím 0,3 m medzi vonkajším 
povrchom káblov. 
3. Pásmo ochrany zariadení v správe našej spoločnosti je z dôvodu dodržania BOZP a v 
súlade s Vyhláškou 
č. 14 7/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny 
SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach s nami súvisiacich a podrobnosti odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných 
činností) a jej Prílohou č. 2 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia prízemných prácach, bod 5.5. Zvislé steny ručne kopaných výkopov 
sa musia 
zabezpečiť proti zavaleniu od hÍbky väčšej ako l, 3 m. V zastavanom území 
obce a od 
hÍbky väčšej ako 1,5 mv nezastavanom území obce. 
4. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia 
pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 
podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na 
č. tel. 051/7572421. 
5. Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie 
nebol 
vytýčený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa 
vodovodu a kanalizácie, naša 
spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného 
vodovodu a kanalizácie, 
čo je v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1979 Z.z. 
6 
SPP -Distribúcia , a. s. (TD/NS/0082/20 18/Lo, zo dňa 08.03.20 18) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia.sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a 
SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 
09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, 
bez použitia strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí 
byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel.č. 0850 ll l 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 O l, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník 
je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
7 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 O l. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
Slovak Telekom, a.s. (6611804199, zo 
dňa 13.02.2018) určil 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 35112011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom 
zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
3. V zmysle§ 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komu-nikáciách sa 
do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomu-nikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť 
proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
l 
O. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
8 
Žiadateľ me je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
12. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nost' na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geodetické zameranie stavby. 
K stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad v 
Prešove odbor životného prostredia-odpady, Okresný 
úrad v 
Prešove 
odbor životného prostredia-ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor 
životného prostredia -
ŠVS, OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, 
O.S.V.O. 
comp. a.s., Slovak Telekom a.s., SPP-distribúcia, Slovanet, a.s., Condomet, s.r.o., 
Orange Slovensko a.s., 
KPÚ Prešov. 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Spoločnosť Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, podala 
dňa 06.07.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Výstavba VNR 
rozvádzača, ul. B. Gojdiča". 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 06.09. 2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou 
na úradnej tabuli mesta 
Prešov od 23.07.2018 do 07.08.2018. 
Pre 
uvedenú stavbu bolo vydané mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby 
zo dňa 03.09.2018, pod číslom SÚ/5350/2018-Su. Stavebný úrad v súlade s§ 62 a§ 
63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil a dospel k záveru, že povolením stavby 
nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov 
starostlivosti o životné prostredie, 
bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. 
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu 
podľa§ 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný 
záujem , predovšetkým z 
hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie . 
Taktiež stavebný úrad zistil, že stavebník 
dostatočne preukázal iné právo k pozemkom 
v zmysle 
§ 139 ods. lpísm. c) stavebného zákona, vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike. 
9 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške l OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov 
PPD 
č. 42/982/2018, zo dňa 06.07.2018. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby, 
musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa § 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní 
podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Ing Andrea Turčanová 
Primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia líniovej inžinierskej stavby: "Výstavba VNR 
rozvádzača, ul. B. Gojdiča", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov . 
/ :· .: 
.• .. ·. 
dňa ....... T.~~······., ... , .. , .... , ... , .... 
0
.: ........ .. 
·············ľ~či~~kn:p~ďfi·~·fo~s:. 
o~c Dl 1 ~;: ·-~ ::: ... · \/ 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového stavebného povolenia líniovej inŽinierskej stavby: "Výstavba VNR 
rozvádzača, ul. B. Gojdiča", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa .......................................... ~ ...... .. 
l ' . . 
........................ : .... ;:; ......... · .. , ..... ,:;;z. .. 
Peči8f~acfl ~qdrús · .. · ·. :: (> 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)