Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m2, ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na renováciu a expozíciu historických vozidiel.

04.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)