Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici". na pozemkoch parc. č. KN-C 224/1, 224/2, k.ú. Mirkovce.

23.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)