Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici". na pozemkoch parc. č. KN-C 224/1, 224/2, k.ú. Mirkovce.

Oznámenie o začatí stavebného konania

23.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom 
na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/14517/154210/2018-Kt V Prešove: 19.10.2018 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 18.10.2018 
podal stavebník, ktorým je Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 
Žehňa v zastúpení starostom obce na tunajšom stavebnom úrade žiadost' o stavebné 
povolenie stavby pod 
označením: "Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej 
zbl'Ojnici". na pozemkoch parc. č. KN-C 224/1, 224/2, 
k.ú. Mirkovce. Dňom podania 
žiadosti bolo 
začaté stavebné konanie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný 
zákon) v znení neskorších 
predpisov a na základe určenia Krajského stavebného úradu 
č. 1/2003/13314-002/SP zo dňa 26.11.2003 podľa§ 39a ods. 4 § 61 ods. l staveného zákona 
oznamuje 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a 
súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti nariad'uje ústne pojednávanie spojené s 
miestnou obhliadkou na deľi: 
20.11.2018 o 09:00 hod. 
so stretnutím na: obecnom úrade v obci Mirkovce. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
19.11.2018 o 09:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude 
spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 
2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená 
na webovom sídle obce Mirkovce a Mesta Prešov. Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, 
t.j. ku dňu vyvesenia ro?.hodnutia na úradnú tabuľu. 
!~U~§'!'O PREŠOV 
STJWEBNÝ ÚRAD 
~
11
nvná 73, 080 01 Prešov 
-1.<>.. 
·.~~j 
Ing. Jozef'I:,~ka 
vedúci stavebnéh~ úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného 
konania stavby 
"Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici", ktorá 
bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov. 
. ,; l 
J.~"?'< 
.-ľ' ;./'· \i' 
dátum , podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného 
konania stavby 
"Prístavba šatní a socialnych zariadení k požiarnej zbrojnici", ktorá 
bola zvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov. 
dátum, podpis 
/ 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)