Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, Prešov, súp. č. 7745".

Oznámenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73 
Číslo: SÚ/12332//2018.Sf/218 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 22.10.2018 
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 
a nariadenie ústneho pojednávania 
( verejná vyhláška ) 
Dňa 27.02.2018 podala spoločnosť Medical Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 
Giraltovce na stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojenej s kolaudáciou 
stavby: 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 37, 
Prešov, súp. č. 7745" na pozemku KN-C 5523/2, KN-C 5528/2 katastrálne územie Prešov. 
Pre 
uvedenú stavbu bolo mestom Prešov -stavebným úradom vydané stavebné povolenie 
B/742/2013-Ka zo 
dňa 05.04.2013. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v 
súlade s ustanovením § 88a) ods. 9 a § 80 ods. l oznamuje začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby spojenej s kolaudáciou stavby. 
Súčasne stavebný úrad nariad'uje na základe § 80 ods. l stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie na 
deň: 
19.11.2018 o 13.00 hod. 
So stretnutím na pri kolaudovanej stavbe -Pavlovičovo nám. 38, Prešov 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v 
Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný 
úrad v súlade s 
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania 
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 3 správneho poriadku. 
ST.~VE3NÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Pr~šov 
-1~ 
\\ . 
' 
-"C \ 
' \J 
In~~J'ôz~~ Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
spojenej s kolaudáciou stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov 
(w\\\Y.DrcsoY.si-;). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí 
stavebného konania 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
l . 
......... ·p~~i~~k~~··~~ci~i~)) 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
............. ~ ..... : ...................... t .. 
Pečiatka il podpis(:?' 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk 
ii 051/3100533 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)