Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Císlo spisu: OU-PO-OCDPK-2018/042547-02 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
v Prešove: 16.10.2018 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 
miestne príslušný správny orgán podľa § 4 ods.! zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
podľa § 3a ods. 2 zákona 
13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na základe návrhu 
investora-Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 
040 Ol Košice zo dňa 18.05.2017 
nariaďuje v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním 
v rámci kolaudácie stavby "1120 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 
stavebné objekty : 
010 OO Príprava územia a zariadenie staveniska 
020 OO Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
030 OO Vegetačné úpravy 
101 OO Okružná križovatka 
102 OO Úprava cesty III/0682-ul. Solivarská 
103 OO Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácii 
110 OO Dočasné dopravné značenie (dočasná komunikácia) 
111 OO 
Chodníky 301 OO Oplotenie 
501 OO Cestná kanalizácia na ceste 1/68 
502 OO Cestná kanalizácia na ceste 111/0682 
611 OO Ochrana NN káblov 
621 OO Osvetlenie okružnej križovatky 
651 OO Ochrana káblov MTS 
661 OO Preložka miestneho optického kábla MOK 
Uvedené objekty boli realizované na základe stavebného povolenia č. OU-PO-OCDPK-
2016/013062-03 
zo dňa 14.4.2016, právoplatné dňa 18.5.2016 vydaného Okresným úradom, 
Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prešove. Konanie sa uskutoční: 
14.11.2018 (streda) o 10:00 hod. 
so stretnutím pozvaných účastníkov na Okresnom úrade v Prešove, Námestie mieru 3, 
4.poschodie, č. dverí :412 
Na ústnom konaní stavebník predloží doklady určené v podmienkach stavebného 
povolenia a všetky požadované dokumenty v zmysle vyhlášky 
MZP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykopávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Učastníci a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania 
nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom 
toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco
1
iln1inv .sk 
~ 
\.lr f 
(f'e;;_"-''\ . 
Ing. František Vaško 
vedúci odboru 
Internet 
www.minv.sk 
lČO 
00151866 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo 
na úradnej tabuli mesta a mestských častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis · 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
J 
Oznámenie sa doručí: 
1. Mesto Prešov, Hlavná 73. 080 01 Prešov 
2. Mesto Prešov, odbor dopravy, Jarková 24, Prešov 
3. TESCO STORES a.s., Kamenné nám.1/A, 815 61 Bratislava 
4. OMV Slovensko, s.r.o. Einstainova 25, 851 01 Bratislava 
5. Jozef Bučko a manželka Andrea Bučková, Severná 215/30, 082 21 Vel'ký šariš 
6. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
7. Prešov Park, s.ro.Pribinova25, 811 09 Bratislava 
8. SK BM, s.r.o. štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 
9. l SPO -inžinierske stavby, spol. s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov 
1 
O. Ostatný verejnou vyhláškou 
Na vedomie dotknuté orgány: 
11. Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie mieru č.2, Prešov 
12. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov 
13. KR PZ SR , KDI , Pionierska 33, 080 05 Prešov 
14. Ministerstvo vnútra SR , centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bartislava 
17. WSa. s., závod Prešov, Kúpel'ná 3, 080 01 Prešov 
18. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 
19. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice 
20. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. CondorNet, s.r.o. Kováčska 1, 080 01 Prešov 
22. Orange Slovensko, a.s. Hutnicka 1, 040 01 Košice 
23. Slovenská správa ciest, IVSC Košice , Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice 
24. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. štefánika, 823 05 BA 
25. úrad PSK , odbor dopravy, Námestie mieru č.2, Prešov 
26. Dopravný podnik Mesta Prešov, a. s. Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
27. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
28. O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
29. OÚ Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, Prešov 
30. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
Vybavuje: Ing. Mačo, tel. 051/708233 7 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco:ä~minv .sk 
Internet 
www.minv.sk 
IČO 
00151866 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)