Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' ' v 
OKRESNY URAD PRESOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
• 
Podľa rozdeľovníka 
• 
Vaše číslo/zo dňa: Naše 
číslo: Vybavuje: 
OU-PO-OSZP3-2018/0V40344-02/ZM Ing. Zuzana Michniewiczová 
Vec 
• 
• 
Prešov 
03. lO. 2018 
Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická -
Švábska39 
-upovedomenie o 
začatí konania 
Navrhovateľ, Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 
Ol Prešov, v zast. Ing. Andreou 
Turčanovou, primátorkou mesta, doručil dňa 24.09.2018 Okresnému úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
(ďalej len 
"okresný úrad"), podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 
l písm. b) zákona č. 24/2006 
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
"Stavebné úpravy odstavných stá ní Solivar a Šváby, Parkovisko vnútro blok 
ul.Lomnická-Švábska 39", vypracované podľa Prílohy č. Sa k zákonu. 
Okresný úrad ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § podľa § 5 ods. l zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a§ 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 
písm. k) 
a§ 56 písm. b) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov , že dňom doručenia 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 24.09.2018 začalo zisťovacie konanie podľa§ 29 
zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 
činnosti "Stavebné úpravy odstavných 
stání Solivar a Šváby, 
Parkovisko vnútro blok ul. 
Lomnická-Švábska 39". 
Ako 
príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s§ 18 ods. 2 písm. d) 
zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame infonnáciu 
o oznámení o zmene navrhovanej 
činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva 
na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eialdetail/stavebne-upravy-odstavnych-stan
i-solivar
svaby-parkovisko-vnutroblok-u 
'\ 
"\ 
"-, 
Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. R zákona do troch pracovných dní po "' 
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom · 
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde 
a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej 
činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže ' 
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. 
Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre 
verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. 
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti podľa § 29 ods. 
9 zákona prosíme 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie 
mieru 3, 
080 Ol Prešov, najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí 
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Zároveň si 
dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 
Zuzana.Michniewiczova@minv.sk 
Verejnosť môže doručiť na našu adresu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej 
činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií 
podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 
lehote doručené dotknutej obci. · ·• 
Príloha 
-oznámenie o zmene 
'~ ,. ' : > . 
Nárnesti2 rniu:..· 2, :.::?: .-. ·-, ____ __,_ 
-3-~\ 
-~ f)/ 
/:; )w/Y 
Paľtfr. :-:~roS'lav Benko, M13A 
/l/"ehlci odboru 
Doručuje sa s prílohou: 
l. Mesto Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
Doručuje sa bez prílohy: 
Povol'ujúci orgán: 
l. Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
Rezortný orgán: 
l. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám.slobody 6, 810 05 
Bratislava 
Dotknutý orgán: 
l. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a 
vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 Ol Prešov . 
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 O I 
Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v l'rcšove, Hollého 5, 080 O l 
Prešov 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická I, 
080 O l Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 O I Prešov 
8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná I 15, 080 Ol Prešov 
9. Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, Prešov 
Dotknutý samosprávny kraj: 
l. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)