Oznámenie o doručení písomnosti: Pavlovi Fiedorovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

25.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list tislo/ zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše č'tslo 
Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
25.10.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Pavlovi Fiedorovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
' . 
~-/.r " ·1';~ 
........... 'v-\.~ . 1 
Mgr. Ľudmila Hale
ková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel. +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
' 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)