Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec".

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

25.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/12659/154647/2018-Ko/356 V Prešove dňa: 22.10.2018 
Navrhovateľ: 
ROZHODNUTIE 
Východoslovensl'á distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
v.z. 
Ing. Ľubomír Zupina, Exnárova 
30, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 12.09.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"Záhi"adkárska osada-Prešov, Vydumanec" 
(SO O l - Elektrická NN prípoj ka) 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č.: KN-C 15865/1, 15945/27, 15945128, 15945/30, 15945/103, KN-E 3464/2 
K pozemku parc. č. KN-C 1586511, k.ú. Prešov má podľa LV č. 15691 vlastnícky vzťah 
Alphavit s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SR. 
K pozemku parc. 
č. KN-C 15945/27, k. ú. Prešov má podľa LV č. 13780 vlastnícky vzťah ZO 
SZZ 36-47 Osada Vydumanec č.2, Prešov. 
K pozemku parc. č. KN-C 15945/28, k.ú. Prešov má podľa LV č. 15771 vlastnícky vzťah 
Hudáková Helena r. Dziaková, Levočská 93, Prešov, PSČ 
080 Ol. K pozemku parc. č. KN-C 15945/30, k.ú. Prešov má podľa LV č. 15772 vlastnícky vzťah 
Vojteková Emília r. Demjanová, Exnárova 13, Prešov, PSČ 080 O l, SR. 
K pozemku parc. č. 15945/103, k. ú. Prešov majú podľa LV č. 15777 spoluvlastnícky podiel6 
spoluvlastníkov. 
K pozemku parc. 
č. KN-E 3464/2, k.ú. Prešov má podľa LV č. 11421 vlastnícky vzťah 
Slovenská republika v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, Bratislava. 
Stavebník 
je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 
majetkoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má 
k uvedeným pozemkom iné právo podl'a §139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom po riadim (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení jeho 
noviel posúdil predložený návrh 
podľa §37 a nasledujúcich stavebného zákona. Stavebný úrad 
na základe tohto posúdenia vydáva 
podľa §39 a §39a stavebného zákona a príslušných 
vykonávacích vyhlášok 
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby 
"Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec" 
2 
Líniová inžinierska stavba sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie 
nehnuteľnosti parc. KN-C 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, KN-E 3464/2, 
!cú. Prešov ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke M=l :500, ktorý vypracoval Ing. 
Vladimír 
Adamčák-EL:V:A:, Demjata 280, 082 13 Demjata -projektant elektrických 
zariadení. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Členenie stavby na stavebné objeldy 
SO Ol -Elektrická NN prípojka 
SO Ol-Elektrická NN prípojka 
Projektované vedenie elektrickej NN prípojky bude napojené z existujúcej rozpojovacej a 
istiacej skrine 
R0586-2060003 Líščia-SR6 (SR6-2/5). Elektrická NN prípoj ka je navrhnutá 
káblom NAYV-J 
4xl50SE zo skrine R0586-2060003 Líščia -SR6 (SR6-2/5) do 
projektovanej rozpojovacej skrine Rl/SR4-2/3 až do skrine R2/SR8-3/6 zapojených 
slučkovým spôsobom. 
Trasa projektovaných káblov NN prípojky od skrine 
R0586-2060003 Líščia -SR6 (SR6-2/5) 
bude vedená v krajnici nespevnenej komunikácie ul. Líščia , ďalej trasa bude križovať túto 
komunikáciu a spevnenú komunikáciu (makadam) v záhradkárskej osade Vydumanec 
po 
rozpojovaciu skri!lu Rl/SR4-2/3. Od skrine Rl/SR4-2/3 po skriňu R2/SR8-3/6 v časti krajnici 
spevnenej komunikácie a s 
časti toho času v zelenom páse okolo komunikácie pre 
zálu·adkársku osadu Prešov -Vydumanec. Káble uložiť v zemi v káblových chráničkách 
HOPE 110 (KSX-PEG 110) ohybných vlnitých, pri križovaní budúcich komunikácií v 
káblových 
chráničkách HOPE ll O (KSX-PE ll O) pevných s hÍbkou uloženia kábla l m 
od povrchu { výkop l 
OO x 50 cm). Nad káblom uložiť výstražnú fóliu. Súbežne so silovým 
vedením NN 
uložiť v spoločnej ryhe aj uzemňovací vodič - pás FeZn 30/4 pre uzemnenie 
rozpojovacích a istiacich 
skríň. Navrhnuté rozpojovacie a istiace skrine sú plastové so 
zemným dielom, v káblovom priestore je nasypaný materiál na pohlcovanie vlhkosti hr. 
30cm-keramzit. Pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať STN 73 6005. 
Navrhnuté rozpojovacie a istiace skrine sú plastové so zemným dielom , v káblovom 
priestore 
je nasypaný materiál na pohlcovanie vlhkosti hr. 30cm-keramzit. Záhradné chatky 
budú napojené z rozpojovacích a istiacich 
skríň individuálne. 
Rozvodná sústava : 
3/PEN AC 50 Hz,230VITN-C 
Ochrana pred úrazom el. prúdom ( 
STN 33 2000-4-41, l 0.2007) 
-Čl. 411. 2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) 
: 
Príloha A, kapitola A. l -základná izolácia živých častí 
: Príloha A, kapitola A.2 -zábrany alebo kryty 
:Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu 
-
Čl. 411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred priamym dotykom) 
Ochrana proti atmosférickému 
prepätiu 
Stupeň dôležitosti dodávky 
elektrickej energie 
Uzemnenie 
Znečistenie 
Napájacia transformačná stanica 
Číslo NN vývodu : 
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
: 
obmedzovačmi prepätia osadenými v transformačnej 
stanici 
: 
3.stupeí'í STN 341610,§1670c. 
: pásom FeZn 30/4 
: stredné Z II 
: TS 0586-0907 Vydumanec 2 
: 
00000586-S-J-ST -OO 1516-N 1-005 
3 
l. Ku návrhu bola predložená PD, ktorá je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. 
k PD č. 9568/2018 zo dňa 09.05.2018. 
2. Navrhovateľ je poviiillý dodržať podmienky SPP -distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadrení 
č. TD/NS/0445/2018/Lô zo dňa 28.05.2018. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky VVS, a. s. uvedené vo vyjadrení č. 
39142/2018/0 zo dňa 18.05.2018. 
4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP 
uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2018/023037-02/VK zo dňa 14.05.2018. 
5. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP 
uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-2017/023036-02 zo dila 25.05.2018. 
6. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu uvedené 
v stanovisku 
č. SPFS/2018/13274/7 zo dňa 04.07.2018. 
7. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Prešov 
uvedené v záväznom stanovisku č. KPUP0-2018/10014-02/36480Ul zo dila 10.05.2018. 
8. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty, ani k jej 
poškodeniu. 
9. Ak bude potrebné z trasy vedenia odstrániť stromovú zeleň a krovie nad l Om
2 
je potrebné 
si vopred vyžiadať súhlas mesta Prešov v zmysle § 47 odst. 3/ zákona o ochrane prírody a 
zároveň počítať s náhradnou výsadbou za prípadný výrub. Výrub stromov realizovať 
v čase vegetačného kľudu. Poškodzovanie časti stromu je zakázaný 
l 
O. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ poviiillý zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
ll. Navrhovateľ je povi1mý dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to 
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
12. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
13. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť talc, aby sa nezmenili odtokové pomery v území 
a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
14. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
15. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
16. Navrhovateľ je poviiillý zemné práce realizovať v súlade s §48 odsU stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
17. Stavenisko je navrhovateľ poviiillý riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle 
§ 12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
18. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Spoločnom 
stavebnom úrade v Prešove, Jarková č. 26 a to po uplynutí 15-dilovej lehoty, určenej na 
možnosť odvolania sa. 
19. Navrhovateľ je povinný požiadať mesto Prešov o vydanie stavebného povolenia. 
K projektu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa bez pripomienok vyjadrili: 
VSD, a.s., 
VVS a.s., Slovak Telekom a.s., SPP -distribúcia, OÚ Prešov, odbor SoŽP, odd, 
OPaVZŽP, OU Prešov-pozemkový a lesný odbor. KPÚ Prešov. 
4 
Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 
14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopÍií.ajú niektoré zákony, bolo spoplatnené 
podľa položky 59 odst. b) pre navrhovateľa -
právnickú osobu 
VSD, a.s. Košice sumou 40,00€. Bol predložený doklad o zaplatení 
správneho poplatku, príjmový 
pokladničný doklad č. 14/2167/2018 zo dií.a 12.09.2018. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dií.a, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Sever v.z. Ing. 
Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol Prešov podal dií.a 12.09.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Záhradkárska osada -Prešov, 
Vydumanec", 
stavebný objekt SO Ol -Elektrická NN prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 
1586511, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 159451103, KN-E 3464/2, k. ú. Prešov. 
Mesto Prešov -stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4 stavebného zákona dňa 
19.09.2018 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom 
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dúa 16.10.2018 vykonala ústne konanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného 
konania, bola vyvesená 
dií.a 20.09.2018 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
· webovom sídle mesta Prešov. 
Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: VSD, a.s., VVS a.s., Slovak 
Telekom a.s., 
SPP -distribúcia, OÚ Prešov, odbor SaŽP, odd, OPaVZŽP, OU Prešov -
pozemkový a lesný odbor, 
KPÚ Prešov. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienkovej časti 
rozhodnutia 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe neboli 
vznesené. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
navrhovateľ Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever splnil všetky podmienky 
pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podl'a § 42 odst. 4) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. V súlade 
s ustanovením §42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby sa oznámi verejnou vyhláškou. 
Doručenie sa uskutoční vyvesením 
územného rozhodnutia 
na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnením na webovom 
sídle mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dúom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní 
podať na Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 O l Prešov správnom orgáne, 
ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie možno 
preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
. -.i •. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
s 
Na vedomie: 
l. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
2. Ing. Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol Prešov 
3. Vladimír Tomáš, Jurkovičova 2, 080 Ol Prešov 
4. Helena Hudáková, Levočská 93, 080 Ol Prešov 
5. Alphavit s.r.o., IČO 36487694, Železničná 9, 0&2 21 Veľký Šariš 
6. Richard Piatak, I 7. novembra 96, 080 O l Prešov 
7. Ľuboš Barančík, Tomášikova 32, 080 Ol Prešov 
8. Henrieta Tomášová, Jurkovičova 2, 080 Ol Prešov 
9. Emília Vojteková, Exnárova 13,080 Ol Prešov 
IO. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Prešov, IČO 17335345, Keratsinské námestie l, 080 Ol Prešov 
ll. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
12. Slovak Telekom, a. s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
13. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
14. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50,040 Ol Košice 
15. MsÚ Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia stavby: 
"Záhradkárska osada -Prešov, Vydumanec" (SO O l -Elektrická NN prípojka) 
bola vvvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dľía .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia stavby: 
"Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec" (SO Ol -Elektrická NN prípojka) 
bola zvesená z úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dľía .................................................... . 
--) 
.......................................... ' ...... ~· ........ . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)