Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 30911 katastrálne územie Nižná Šebastová.

Stavebné povolenie

25.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OBEC ĽUBOTICE 
stavebný úrad 
So sídlom Československých letcov 2 PSČ 080 06 
Číslo: SÚ/7294/107845/2018-Sf/103 V Prešove dňa: 15.10.2018 
Vec: 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu na ul. 
Slanskej 
č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 30911 katastrálne územie Nižná 
Šebastová., stavebníka -Mestom 
Prešov v. z. MsÚ Prešov, Odborom strategického rozvoja, 
oddelením 
investičnej činnosti 
Stavebné povolenie 
Verejná vyhláška 
V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, 
pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. l. 2011 určil Obec Ľubotice, ako príslušný 
stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto 
Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Na základe žiadosti Mesta Prešov -MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti zo dňa 23.04.2018 stavebný úrad prerokoval podanú žiadosť stavebníka 
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti 
o stavebné povolenie 
podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 
Žiadateľovi Mestu Prešov-MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej 
činnosti sa podľa § 
66 stavebného zákona povoľuje 
stavba: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. 
KN-C 30911 katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Predmetom stavebného povolenia je: 
• zateplenie obvodových stien, obvodové murivo 1.PP sa zateplí tepelnou izoláciou 
Styrodur 
3035 CS 80 hr. 80 mm, na ňom ochranná vrstva nopová fólia. Ostatné obvodové 
murivo na l.NP a 
2.NP sa zatepli kontaktný zatepľovacím systémom s tepelným 
izolantom minerálna vlna hr. 
180 mm. Samotné byty budú odizolované od chodby a 
schodiska tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 
70 mm. vonkajšie obvodové steny po 
zateplení budú opatrené tenko vrstvou silikátovou omietkou hr. l ,5 mm. Sokel sa po 
zateplení a po obnove okapového chodníka opatrí rovnakou omietkou. 
• zateplenia stropu nad II.N.P. Strecha-tepelnú izoláciu strechy tvorí minerálna vlna hr. 300 
mm voľne uložená na strope nad 2.NP. V streche bude riešený strešný výlez otváravý 
rozmerov 
660x980 
mm, výplňizolačné dvojsklo , rám antracitovej farby. Jestvujúce 
komíny sú z plných pálených tehál. Komíny 
je potrebné vyspraviť vápennocementovou 
omietkou a 
časť nad strechou vyšpárovať cementovou maltou. 
• zateplenie stropu1.PP sa bude realizovať minerálnymi doskami hrúbky l OO mm. 
• sanácie balkónových podláh, nové zábradlia 
2 
• oprava chodníka pred predmetným bytovým domom. Jestvujúci chodník pozdlž 
predmetného bytového domu 
je značne opotrebovaný. Tento chodník pozdlž bytového 
domu sa vybúra vrátane cestného obrubníka. Pred vybúraním cestného obrubníka sa 
nareže asfalt 
na miestnej komunikácii. Šírka nového chodníka bude 2,0 m. Ohraničenie 
chodníka bude cestným obrubníkom ABO 2-15, ktorý bude 
vyvýšený 
15 cm oproti úrovni susednej miestnej komunikácie. Priečny sklon bude 
jednostranný 2 
%. Odvodnenie je uvažované tak, ako doteraz, to znamená do 
uličných spustí na miestnej komunikácii. 
Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom súčasne overenej 
projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. arch. Eva 
Kupčihová, Horárska 47, 08001 Prešov. 
Projektová dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
2. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa 
stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
3. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
4. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
5. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác 
podľa§ 44 ods. l stavebného zákona. 
6. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
7. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
8. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
9. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodníkov a podobne sa zakazuje. 
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
ll. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
12. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 
14. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
3 
15. Pred začatím výkopových prác si stavebník včas zabezpečí presné vytýčenie trás 
u jednotlivých správcov sietí ako 
aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti 
podľa osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu; pri súbehu a križovaní dodrží STN 
73 6005. 
16. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí postupu 
prác s ich 
prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne; po obnažení 
podzemných vedení 
je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti ich možnému 
poškodeniu, 
17. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy budú riešené 
v súlade s priestorovou normou 
STN 736005. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za 
dozoru a 
podľa podmienok jednotlivých správcov sietí. 
18. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením, 
19. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
20. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov ( 
§ 35 ods. l ) 
21. 
Pri realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich 
stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňovej 
sústavy drevín -ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie 
narušenej 
časti prírody do pôvodného stavu. 
22. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
23. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú likvidáciu 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., a Vyhlášky 
MŽP 
č. 366/2015 Z. z. v súlade s VZN Mesta Prešov, 
24. Výkopy a skládky nesmú 
znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia 
primerane 
vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi a musia sa 
označiť, 
25. Stavebník zabezpečí pred zahájením prác vybavenie staveniska prenosovým dopravným 
značením, ktoré odsúhlasí s Krajským riaditeľstvom PZ-KDI v Prešove, 
26. Pri uskutočňovaní výstavby bude stavebník rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí 
a stavbu bude 
uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka vlastníkov 
a 
prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení, 
27. Stavenisko musí byť zabezpečené v súlade s§ 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 l 2002 Z. z., 
28. 
Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne 
informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu, 
29. 
Stavebník je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických 
alebo právnických osôb pred vstupom na 
nehnuteľnosť vopred prejednať, min. 15 dní vstup 
na 
nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom nehnuteľností, 
30. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb 
a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť, 
31. Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu do 
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu 
podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej náhrade škody je kompetentný 
rozhodnúť súd, ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávnych predpisov, 
32. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
33. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
4 
34. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný 
ku kolaudácií pozemnej stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých na stavbe, geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby a normalizované 
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Žiadate l' Mesto Prešov -Ms Ú Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti podalo dňa 23.04.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu 
"Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na 
pozemkoch 
parc.č. KN-C 309/1 katastrálne územie Nižná Šebastová. 
Stavebný úrad na základe uvedenej žiadosti v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 4 oznámil dňa 
05.09.2018 všetkým účastníkom stavebného konania začatie konania verejnou vyhláškou 
a stanovil im 7 
dňovu lehotu na vznesenie pripomienok. Verejna vyhláška ktorou sa oznámilo 
začatie stavebného konaia bola vyvesená na úradnej tabuly mesta Prešov a Obe Ľubotice od 
05.09.2018 
do 20.09.2018 Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Stavebný úrad preskúmal 
žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia a prejednal ju so 
stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania. Zistil pritom, že navrhovaná stavba spÍňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa§ 47 stavebného zákona. 
K navrhovanej stavbe sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
• Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom záväznom vyjadrení č. 
ORHZ-POl-1329-021/2014 zo dňa 25.11.2014 súhlasilo s vydaním stavebného povolenia 
bez pripomienok. 
• Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta vo svojom záväznom vyjadrení č. OHAM 
2014/ 
17616/2014 zo dňa 26.11.2014 súhlasil s vydaním stavebného povolenia za 
podmienok" 
farebné odtiene navrhovaných farieb budú určené podľa konkrétneho vzorkovníka 
a odkonzultované 
OHAM pred začatím realizácie stavby. 
Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetná stavba nachádza na 
ploche 
určenej pre areálovú občiansku vybavenosť. V zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov 
Č. 12/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná čast' 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, platí 
pre danú plochu záväzný regulatív RL 
A. l. 
Orgán územného plánovania, z hľadiska ním sledovaných záujmov v území, súhlasí 
s predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie stavby. 
• Mesto Prešov-odbor správy mestského majetku vo svojom záväznom vyjadrení zo dňa 
28.02.2018 súhlasil s vydaním stavebného povolenia za podmienok" 
Stavebník preukázal vlastnícky vzťah k stavbe sú p. č. 2486 na základe L V 2965. Stavebník 
nepreukázal vlastnícke prava pozemku 
parc.č. KN-C 309/1 katastrálne územie Nižná Šebastová, 
5 
avšak stavebník nerealizuje žiadne nové stavby len vykonáva rekonštrukčné práce na už 
jestvujúqich stavbách. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. 
Pripomienky boli skoordinované 
a zahrnuté do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. Povolením predmetnej stavby nedôjde k 
ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov 
účastníkov konania, záujmov 
starostlivosti o životné prostredie, 
bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
oslobodené od zaplatenia správneho poplatku. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ Mesto Prešov-MsÚ Prešov, odbor 
strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti splnil všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou 
dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, obce Ľubotice, ktorá sa nachádza 
na stránke 
\V\V\V.presov.sk, lubotice.sk Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, 
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Úradný 
záznam 
MVDr. Štefan Krajči 
starosta obce 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
·················r·
··················
······· 
Pečiatka a podpis 
1 
· 
(' ~~ ~ 
\ ~· \" -~ 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
··········p~či~&~;··~cid~ih 
"/ 
-----·-----·----
5 
avšak stavebník nerealizuje žiadne nové stavby len vykonáva rekonštrukčné práce na už 
jestvujúcich stavbách. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordinované 
a zahrnuté 
do podmienkovej časti stavebného povolenia. Povolením predmetnej stavby nedôjde k 
ohrozeniu verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov 
účastníkov konania, záujmov 
starostlivosti o životné prostredie, 
bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
oslobodené od zaplatenia správneho poplatku. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, 
že žiadateľ Mesto Prešov-MsÚ Prešov, odbor 
strategického rozvoja, oddelenie investičnej 
innosti splnil všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou 
dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej 
tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, obce Ľubotice, ktorá sa nachádza 
na stránke 
'X" 1_y:"pt-...~sQ~-~' lubotice.sk Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, 
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na zélldade správnej žaloby po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
:. _ -:~ :. · /~\ ,/-
i. .J' 1 
/ ll J / 
/ klj"/i/ 
··,,.,:, . \..-·V(J'' ' 
. . " .;tlv
1 
_:~-MVDr. Stefan KraJfl ' 
.;_, .• starosta obce / : 
( 
Úradný záznam \ 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)