Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Auctioneer s.r.o. 
, v 
OZNAMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAZBE 
l 
č. 002/2017-2 __ _j 
Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb 
1155/2018 4318/2018 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 32311992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veritel'a, 
v zmysle ustanovenia 
§ 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
_j 
r-----------------------------------------------------------------------
------------------------
DRAŽOBNÍK i 
--~~--------~----~(~ď_a~le~j~le~n~"~D~r~až~o~b~n~ík~"~v~p~r_ís_lu~š~n~ýc~h_,w~a~m~a~tic_ký~·~c~hÁp~ád~o~c~hL) ____________________ _j 
~O~bc~ho~dn=é~me~n~o: _________ ···--------------------------------------------------------------------------__j 
Auctioneer s. r. o. 
l 
--"'sid::::Io::.:..:=uii"".cá.,_,č"-'. u:::iiC=:·e,'""ô"'bec"".'""'·p·n""·p'"". š=t.át::...: ____________ -_· ----------------------------'1--'-'Ps::.:oč:.:..: -----------------------------'1 
~Špci~ffi=ls=ka~6~-l~,B~r=a=tis=la~v~a _________________________________________ _JI_&_11_0_8 _______________________ ~l 
~'~O~,r~es~p-~ro=dn~é
=is~lo~: ___________________________ ~I~IČ~D~PH~,~re~sp::.:..-D~I~Č:~-------------------------------_JI 
~45~s~&~I~ó~I4~------------~~--~~~----------'I-=zo~z~3~I2~1~&2~6~------------------~------------~I 
údaje o zápise v obéhod~om, prípadne inom regi.stri: · l 
obchodný ŕegistéŕ bkresné!Ío súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložkä č. 68o79/B 
~ba~nk~-~~-é~~~,ä·~en~ie~:-· ------------------------------------~----~~----~----------------------------------~ 
:--"'náz=o~v-=-a S::::id~lo"'·b""áiÍ.k~-Y'-::L-:-::-.-::-... :-:-. -:--:c~~c-=~-:---:--:c-:-::--c-~.,-,---~,----:-----'1 sWIF'r l BIČ kód banky: l 
OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava l OTPV -SÍ< BX l 
-=~==~~~~~~~~-----------------'-=~~~~-------------------------------:_:::IB::.:ÄN::.;_c_: ~-~-,-~----~-----------------------'1 mena: ___j --"'čise:::lo:..:eú""čtu"-: ------------------------~ 
--"-SKo.;;.6-'8-"5-"'-20.:.:0..c:O...:c00.:.:0-'-0-"-00""0-'-l.::c22::.:
.3-"6-"-06;:_;l _________________ j_ EUR j 12236061/5200 j 
~tn=Úiyll,~m""~~á,~pn~~~~i~~~á~afu~n~kc::::ie:..:eo~sô~bo~p~civ~n~en~ýc~h~na~==t~up~o~n~nie~:------------~----~-,-~-----------------------------------~ 
1 
--'M=gr-=. :..:.M:::ar:::ia:..:.n::.::S.,-:t.:.::re:..:le.::ocký'-=', :::.:M:::B::.:A,=k-on_a_te_r _______ ------------------,-------------.,-------------------·--·-_____ l , Ing. Branislav Mrva, prokurista __ _ 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Štúrová s: 8ŕáti5láva ·· ·· l 813 54 _j 
r~:;q!!Ql&~G::;..: ... mliľ'7ii~:~:w;;;t7E'~ľ:~ ;t;;-;;;T•·:-;:·1rl !rte-~llit,Y>Jp~:~·~~~~'?"l'me''i~:~;~~"-m:r,.;~ 
31318 916 .. ______ _j SK20204Jl074 ___ _j 
l~Aié'ň;Ap!šíi,J!ôbcíióilí10!!!,~moií!i@mt!ill::4~.lliiil:.S1~i--;;w;;;i-%;.±:rv;~!?.t:'N· Usiá-~"mg!m'l'.t~liS.q:>.t::~;;ctlf;~·HUér&~»:;·)l,."-',!:.·,! 
obchodný 
register Okresného súdu Bŕatislavä I, oddiel sä, vložka číslo 335/B · l 
f~vé$Pdlč)l!'~~t$!'!9!!!f.!.}I!!D!!.!II!t!JUifl!lbM1\I!~I·j!!!f!l'iC!!i!:!!:le4k!'!!':~~"1 
líWf>tiil\lie~r~~m.-t~,...~ r " " "'""""!'111~~:s~ 
~ ÓTP Banka Siovensko, as.~ B~tislava 1· OTPV SK BX " J 
SK68 sioo oooo oooo 0927 8279 
Ing. Jana Bratová, riaditeľka odboru 
Work Out a Monitoring 
Ing. Alexander Kmeť, vedúci oddelenia Work Out a Monitorin 
l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražb, 
Miesto konania dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
Ul. Sp itálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 
Slovensko s.r.o. 
Dátum konania dražby Cas otvorenia dražby Opakovanie dražby 
05.12.2018 13:00 Opakovaná dražba 
P-
Auctioneer s.r.o. 
2. Predmet dražby 
2.1. Predmetom dražby .rodľa tohto návrhu sú nasledujúct?_n_e_h..::.:n..c..u_te'-1-'n_o-=-st.c::i..:...: ______________ _j 
STAVBY l POZEMKY ., 
. . . . . . . .. .. -· . .. 
2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich 
veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje 
111, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: 
Označenie vlastníka Vel'kosť spoluvlastníckeho podielu 
JozefHreha 
1/1 
1]"~3. Opis predmetu dražby: 
l Analýza polohy nehnuteľností: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané 
plochy a nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, 
na okraji mesta pri hlavnej komunikácii 
smerujúcej 
na Vranov-Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v 
blízkosti 
kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. 
1 
Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky 
krajinnej zelene parcela pod štátnou komunikáciou. Konfliktné skupiny 
obyvateľstva neboli zistené 
Analýza využitia 
nehnuteľností: 
l 
Pozemok vedený parc. KN č. 2790 na LV ako zastavané plochy, parcela pod štátnou komunikáciou, parc. KN 
č. 2791 trvalé trávne oras , má funkčné žitie ako locha kra'inne' zelene. 
.. . . ·-............... -. -------. . ------.... -------------------. -------
Opis stavu predmetu dražby: 
dostupných poznatkov nevyplývajú pre uži vanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy vedené na liste ~lastníct~a, iné ~ie sú známe. 
2.5. 
Podl'a LV č 1346: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/2 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podl'a Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V-2987/08-Zmluva 
o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,27671l1 
V-1501110-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.275l, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11 
V-4477/11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06 
Podhradík 52 na pozemky reg. C KN parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4,276715,2790, 2791, 3510/4, 2767/ll 
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov, č.k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení 
nedoplatku zriadením záložného práva na nehnut. na LV 1346-pozemok reg. C KN parc.č. 2767/11 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 (JozefHreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e., 
Konštantinova 
6, 080 O l Prešov 
Z-79/15-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na všetky nehnut. na L V 1346 (Jozef Hreha) v podiele ll l, EÚ 
Banská Bystrica, 
Mgr. JozefDeák, s.e., Horná 23, 974 Ol Banská Bystrica-pol. vz. 6/2015 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod B l (JozefHreha) v podiele 1/1, EÚ 
Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol Koval', s.e., Radničné námestie 15,085 01 Bard_e_"_jo_v_-_.p._o_l. __ v_z._7_/2_0_1_5 ____________ ___, 
Auctioneer s.r.o. 
' " " 
2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
V zmysle§ 15lma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veritel'om, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veriteľov. 
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné 
právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražíte!' uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. l 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. _j 
' ' 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby \ 
Císiomaleckéilo PDsudku L Meno ä prieŽViskÓ znáica '---=D-=át::::u:::m:_v,.."yc:;h:.;;.ot::::o_;.ve=..:n;;_ia;::._' _ ____, Všeobecná cena odhadu _j 
73iiOl8 · ·l· · Ing. František Orság I ____ .=.,:09c:..04;:_:_:;:.2:.:.0.::ci8:__ __ ___J _____ 4:..:.7__:4c.:.00-=-€.:_. ___ __,1 
4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
Najnižšie podanie ... l·=-· _· ---------=M=:.in:::;im=ál:::n.:..eL:.pn:.:c.h:::;o:c:d"'e""ni"'e ________ _. 
23 700€ i....,. -...,--...,----...,--..,...,..-~1_.00_0_,_,0--'-0:=E.=..UR:..;._ ___ -,-___ _, 
,, l 
--=-5~.----D~r__:_a=ž-=-ob--'-n~á=z~á=b--'-ez~pLe~k=a~-------------------------------------------------
5 .l. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 
· ÚčastflÍk dražby je povinný zložiť dražobnÍiwvi alebo do notárskej úschovy v lehote uvédenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú l 
zábezpeku v peniazoch alebo vo fonne bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. _, 
Výška dražobnej zábezpeky I ______ __:L::..ce.:c.hc_ot"'a-"n"'a-=zcc:lo-'-že-'-"nie dražobnej zábezpeky 
5.000,00 EUR l ______ __:d::::o...::o:..:.tv'-'o:..:.re=n'-'-ia:.:..::cdr:.::až:=b::..!y'-u
=-=-D..:.;raž=-:.ob::..:n.:.:ík:.:.:a=------____ _j 
_5_.2_. __ Z_lo_ž_e_n_ie_d_r_a_ž_ob_n_e~j_za_'_b_ezp~e_k~y_D_ra_ž_o_b_n_ík_o_v_i_: ____________________ ____j 
účet pre prevod alebo vklad: 1.. Variabilný symbol pri prevode Adresa pre platbu v hotovosti: J 
---------------------------"-----~al~eb~o~v~k~la=d=e~n=a~ú=~=t~=----~-------------------------------------------
SK6S sioo 0000 0000 1223 6061 l. 00220172 Špitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto konania l 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX _j -,----,--,------,-,---:-' _;;;dr:..::až=:b:L:... ----------------j 
1
~5_.3~.-,---D~o~k~la~d~pLr~e~uk~a~zu~úu~'c~i=z~lo~ž~e~n~ie_d=r__:_az=yo~b~n~eLj~z~á~b~ez~p~e~kLy __ ~~~~...,----..,...,..-..,...,..-~...,---,--,-..,...,..-------_j 
· VýÍ)ís z bärucového Ííčtu o Ííhrade dražobnej zábezpeky v prospech ÍIČtu dražobníka, potVrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
ú~t dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárske · úschove. 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražíl, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej 
záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražíte!' 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vy dražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražíte!', ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražitel'om. 
_6~-~~S~pLo~As~o~b~u='h=r~a~d~y_c=e=n~y~d=o=s=ia=h=n=u=t~eLj~vy~d=ra=ž=e=n=ím~~----------------------·--------J 
Vydražíte!' je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydrážením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia drÍIŽby v hotovosti alebo na účet 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka 
vydražiteľom zložená vo fonne bankovej záruky. 
účet pre pŕevod alebo vklad: l Variabilný symbol pri prevode l Adresa pre platbu v hotovosti: _j 
. alebo vklade na účet: -------------------
SK6852000000000012236061 l 00220172 l Špitálska61,8ll 08Bratislava. l 
BIC/SWIFT: OTPVSKBX -------------------------'· 
_7_. ____ 0~b~h~l~ia_d_k~a~p~r_ed_m~et~u~d_r_a_žb~y~---------------------------------------·J 
-------D-át_u_m ___ __,l"-. .;.;te;;.;nn=ín'---------Č-as---··------·1-_-____ .....:::.D..::á:::tu:c.:m.:__ ___ 
2
_.__,
1
enn==ín=========č:..:·;-_"-----_· __ :_·· _ .. -=j 
---~1:..::6.~1~1.~20~1=8~--~-----~1~2:~00~------'1 ___ ~2=3~.1~1.~20~1~8 ___ __, ______ ___:1;.:::2~:0~0 _____ ---il 
Auctioneer s.r.o. 
7 .l. Organizačné opatrenia 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoÓD je vlastnÍk Predmetu 
dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. 
Kontaktná osoba: 
l Čas dohodnutia obhliadky: l Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: l 
Mgr. Marian Strelecký, MBA l Pondelok-Piatok, 8:00-16:00 1 l +421 948 481 515 l 
~~-~:~--_:Nad~!>u~~!!!ie _Y!~stníckeh~rá!!_~----------
Ak vydražíte!' uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku 
dňu udelenia priklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia príklepu všetky práva a záv!lzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú 
podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnut! výkonu týchto práv. Ak ide o 
časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a 
záv!lzky, ktoré sa 'kajú te'to časti, vrátane ráv a ovinností z racovno rávn ch vzťahov. 
[J. __ Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitel'ovi _ _ _ 
l 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo 
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražíte!' prevzatie 
písomne potvrdi. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník 
zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
------------------
,--·-·------------~----------
1--!~_0zna
enie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby __________________ __, 
l :-JUDr. Katarína ~:~;v~e;:; priezvisko ......:.P:..:ri.:cbi::.:nc:..ov:...::a.:..:1:..:0"-, .::..8:::..cll=-
5
o=í~--'l;::cr:.::a:::ti=sl.::.av:...:a=---------------.J 
ll. Poučenie 
§ 21 ods. 2 ZoDD 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa priklepu okrem 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka 
(§ 23 ). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, 
ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnutel'ností začatie súdneho konania. 
~ 21 ods. 4 ZoDD 
Učastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovate!' dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba 
podľa odseku 2. 
§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky prlklepu zanikajú ku dňu prlklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a 
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlasinícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázat' najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražb môže b osoba, ktorá s Íňa odmien ustanovené ZoDD a dostavila sa s ciel'om urobiť odanie. 
__ V __ B_r_at_is_la_v_e_,_, ..,..dn_v a_2_2_. _l 0 __ .2_0_1_8 ____ , _____ V_B_r_a_ti_sl_av_e_;:..,_d_ňa_22_ . ..,..1_0.-:-2_0_18 ____ _J, 
Ing. Jana Bratová 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring 
. OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ 
lng.Lť 
/ 
vedúci oddeYenia Corporate Work Out 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ 
Auctioneer s.r.o, 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
-------'--
Mgr. Marian Strelecký, MBA 
konateľ 
Auctioneer s.r.o. 
Dražobník 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
------
Ing. Branislav Mrva 
prokurista 
Auctioneer s. r. o. 
Dražobník 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)