Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Auctioneer s.r.o. 
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 
č. 002/2017-1 
j _____ c_"_ís_I_o_r_e_g_i_st_r...:.::~c-ie_p_o_s_le_d_n_e_j_I_i_st_in_y_v____,No_t_á_r_s_k_o_m_c_e_n_tr_a_'I_n_o_m_r...:.:=::::!~~'-st_r_i_d_r_a_ž_ie_b ____ ___J 
l~· ____________ 1~0~5~7/~2~0=18~----------~-------------3_7_8_2_/2_0_18 ____________ ~ 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovol'ných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 52712002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veritel'a, 
v zmysle ustanovenia 
§ 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
DRAŽOBNÍK 
ádoch) 
Obchodné meno: 
Auctioneer s. r. o. 
sidlo: ulica, č. ulice, obec, príp. štát: PSČ: 
Špitálska 61, Bratislava 811 08 
IČO resp rodné čislo· !Č DPH resp DIČ· 
45 881 014 
l 
2023121826 
údaje o zápise v obchodnom. eríEadne inom registri: 
obchodný re8ister Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68079/B 
bankové sgojenie: 
l 
l 
l 
l 
názov a sídlo banky: 
l SMFT l BlC kód bank)é: 
l 
OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava 
l 
OTPVSKBX 
l 
!BAN: 
J 
mena: 
l 
číslo účtu: 
l 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
l 
EUR l 1223606115200 
l 
tituly. mená. erlezviská a funkcie osôb OErávnen~ch na zastu~vanie: 
l Mgr. Marian Strelecký, MBA, konatel' 
l 
Ing. Branislav Mrva, prokurista 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
~!::smfó:jtfiši,.~~f(~'U~1Pfi.Jiát?~;-;;?s;;'f-~:"'{ti';~;/~"i~~:~;;:;:~fr?J:"":-?~~~;:;;;~--;
1
!-~;·~~.X.~~1~'St~"'!ro/:.n~~ .. h~-~~~~;~,'t-~~q 
Štúrova 5, Bratislava l 813 54 l 
i;~.ft'ó;feW(>tiKfné:č'il(Q·~:-~;*-'.~t:r_*-1d,/f.'::::.·r,.~-~t~.~!.·~~,;~:.:.::~.·-::;::~:}~-~~::;.·~--;~ ~·f'~r"~.:*-:;:·:l t?t:·nrtt~)i®)f»
:::.·~?,-i3~.·~~~::<J.3;:}'{f::·~~'"~r::~.:;:~:,:."'i}:}~§~·.;.rtá;t;i~i8·'1 ~3~13~1~8~9~16~--------------------------------~~~SK2~0~20~4~l~I0~7~4----~--~----------------------~ 
=~ii<iá!e&'Ufä'V®
ííó&truíiPf~~...Mf'>"::\.i)~i.m,·:r,:;":'r:mi~:>n~$""!'.:-flli-~:,'!~~1m:;"2&~;gt:.1<<S~~<:w-;~~ 
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo J35/B l 
t:.lifnJa;V.!f#í<ib15:'<~~~~~V.'t(~~1t~;;r.;~*.:~"*-;:;~~?lí~~~'?<~~~~r;""'{m:'!~ 
~'a"$fillo&.ätiít;;~·'·": "~;;::"' t7.·::':"'1.-;~r<"'t-1':'o"::;.;;~:~~-t;~·:~'~';~~ s~:ft!c.l1'6a~~~:~"~~~{~~;7. .... '~~~4C·.·:;::::;::>rJ1 OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava l OTPV SK BX l 
:;"JBAN: ;;;;·:::·!:<:,:', ::.--~--~-1:;~:;:t·;;:~~~:s~:-p~':*;;-~~-~~;;,*p;tt~:;~~~el ~~:"~:::tr~YJ?~~t J::~~~~~t:rír#~~,·s:'>~t';,~~:t~R~;:; ~-_,·;r;.::~~~ 
-===.;o...:.;~.;;.:..:..:...:..:.~=.;..:;__ _________ ~l . l . . l 
Ing. Jana Bratová, riaditel'ka odboru Work Out a Monitoring 
Ino. Alexander 
Kmeť, vedúci oddelenia Work Out a Monitorin 
l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražbv 
Miesto konania dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
Ul. Spitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, 
zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 
Slovensko s.r.o. 
---~ -----.-----
Dátum konania dražby Cas otvorenia dražby Opakovanie dražby 
05.12.2018 12:00 opakovaná dražba 
l 
Auctioneer s.r.o. 
1· 2. Predmet dražby 
l 2.1. Predmetom dražby podl'a tohto návrhu sú nasledujúce nehnutel'nosti: 
STAVBY l POZEMKY 
Ohes Obec 
l 
Katastrálne 
l 
Číslo listu 
l 
Súpisné Parcelné číslo t Parcely registra Výmera v m
1 
l 
Druh pozemkuí 
Územie 
l 
vlastníctva l číslo na earcele číslo stavby 
_::_j 
Prešov 
l 
Nižná 
_:j 
2767/3 
"C' 
l___:j 
Zastavané 
Šebastová 
plochy a 
nádvoria 
_::j_::_j 
Nižná 
_:j 
2767/6 
l~_:j 
Zastavané 
Šeha~tová plochy a 
nádvoria 
_::j_::_j 
Nižná 
j_:j_j_::j~ 
25321 
Zastavané 
Šebastová 
plochy a 
nádvoria 
2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich 
veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje 
l/1, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: 
Označenie vlastníka Vel'kosť spoluvlastníckeho podielu 
JozefHreha 
1/2 
2.3. Opis predmetu dražby: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a 
nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smerujúcej na Vranov -
Fintice, nachádzajú sa v 
časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti kúpeľného zariadenia a parku, 
Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je 
je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky mierne svahovitého charakteru majú možnosť napojenia na všetky 
inžinierske siete. Konfliktné skupiny 
obyvateľstva neboli zistené 
Analýza využitia 
nehnuteľností: 
Pozemok vedený na LV ako zastavané plochy. Z hľadiska funkčného využitia, plochy občianskeho vybavenia. 
2.4 Opis stavu predmetu dražby: 
Podl'a dostupných poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy uvedené na liste vlastníctva, iné nie sú známe. 
2.5. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
Podľa LV č. 2683: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/7 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 na podiel pod B1 
V-2987/08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2767/3, 2767/6, 276717 na podiel pod B1 v 1/2 
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 2767/6,276717,2767/3 na podiel pod B1 v 1/2 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 2683 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/2, EÚ Prešov, JUDr. 
Richard Gibarti, s.e., Konštantínova 
6, 080 01 Prešov 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 2683 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/2, EÚ 
Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov-pol.vz.7/2015 
Z-7602/14-Rozhodnutie Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov č.k.700/2014 o zabezpečení daňového 
nedoplatku zriadením záložného práva na pozemok reg. C KN parc.č. 2766 pod B1 (Hreha Jozef) v podiele 1/2-
pol.vz. 55/2015 
Osoby 
majúce predkupné právo podľa L V 2683: 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
lvanecký Jozef r. lvanecký, Ing., PhD. a Mária lvanecká r. Koledová, Dátum narodenia : 18.06.1970 Dátum narodenia : 
· Auctioneer s.r.o. 
•j 15.08.1978, Spoluvlástnícky podiel: 1/2 
2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
V zmysle § i51ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným verite!' om, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza 
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veritel'ov. 
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich 
uplatniť na dražbe ako dražitelia. ___ _j 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
. ~ " . --· 
Meno a priezvisko znalca 
· illg. ľľíúltišéf ó>sái 
· · ·1 ' · Dátum vYhotovenia 1·:...·· __ V:..;š:.:.eo=cb:.:e:.:.c:::ná=-c=.:e:.::n=a.::.o::=dh:::a:::d::.u _ __, 
-·· ., '-r~--':::.:::;=o9.:..;·.ó4'=""·.::.;2o::.;i:..:,.f::.::. ""-:-~-.-'1':--___,.......,.~2=25::...o::.:oc::.oc::. ¬.,.-------' 
· · či5Io maieck:éitoposúJiill. ·· · · 1 : 
··1mois · r 
4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
'------------N~aj~n:::i~:::l:::·e~p.::.od.::.an=:::ie~-----------------41 ________ ~~----~M~in:.::im~ál~n~eLpn~·h:.::o:.:d:.:.en:.::i:.:.e _____________ ~ 
112 500 € l 5:000,00 EUR 
------------------------------------~----------------~~-----------------
. -..... -· .... 
5. Dražobná zábezpeka 
. . . ~---.-.. ' ~ .. " 
5.1. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 
Účastflík dražby je povinný zloŽiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú l 
zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
• Výška dražobnej zábezpeky j . . ... Lehotá na zloženie dražobnej zábezpeky __j 
_____ ·· _________ 2::.0:.;..0.:..0::..;0;:..,0;;..;0:..::EUR l do otvorenia dnÍžby u Dražobníka l 
5.2. ·.Zloženie dražobnej zábezpeky Dražobníkovi: 
Adresa pre platbu v hotovosti: Účet pre prevod alebo vklad: l Variabilný symbol pri prevode 
__________________________ _J ______ a~le~b~o_v~k~la~d~e~n~a~ú~če~t:'----~~------------------------------------------~ 
SK68 5200 oóóo 0000 Iii3 6061 00220171 .... ·~l; .ŠpÍÚllská 61, Sil oifBŕatlslava álebo v deň dražby miesto konania 
1 
______ BI~C_ffl~~~FT~:~O~T_P_V_S_KB_X=---~-------------~------~-~· ~dr~~=b~·~--~--------~------~....-.~----~~ 
5.3. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
\rýPfs z" bankového úČtu o Ííhrade dr~Ôbnej zábeZpeky v prospech účtu drllžObníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dr~obníka v hotovosti, ri' mo okladničn' doklad, staven · dražobníkom, banková záruka, z isnica o notárske· úschove. 
. . . ·-·· 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky 
DraŽÓbrÍík vráti Óča5tníkovi dražby, ktorý predmet dr~by nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej 
záruky bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná 
dr~ba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražíte l' om, 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. 
Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražíte!', ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydr~itel'om . 
.. .. 
6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej ~dražením _ __j 
7. 
· Vydr~itel' je povinnÝ uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet l 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydr~itel'ovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka 
vydražitel'om zložená vo forme bankovej záruky. 
· Úč~t pre prevod ái~Iio vklad:. l -Variabilný symbol pri prevode ,. Adresa pre piatbu v hotovosti: l 
. alebo vklade na účet: . 
SK68520000000000!ii36061 l 00220171 l Špitálska61,8l!Ó8Bratisläva. l 
BIC/S~FT: OTPVSKBX . 
Obhliadka predmetu dražby 
------------------------------_j 
l. termín 2. tennín l 
Auctioneer s.r.o. 
c==----~~6~ . .1~1=.20~1~8 ______ _JI_· --------~I2=:~oo~------_J-------~2~3-_I~I.2~0~1~8 ______ _JI ________ ~I2=:o~o ________ ~ 
j _ _?_:!.:_ ___ Q~nizačné opatrenia . . . . . . .. ..... .. . .. 
' Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspolíjeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle§ 1.2 ods. 2 a§ 13 ZoDD je vlastník Predmetu 
dražby, 
držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražb v stanoven· ch termínoch. 
Kontaktná osoba: 
l Čas dohodnutia obhliadky: Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: 
____ .....:M;.;.:gr. Marian Streleckj, MBÄ l Po~deiok-Piatok, 8:00-16:00 +421 948 481 515 
r----·---------------------------~----~--------~----------------------~---------------------------
8. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia príklepu všetky práva a závazky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva, ktoré 
sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastnictva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o 
časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a 
závazky, ktoré 
sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľov_i _____________ _, 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke prÍivo a sú nevyhnutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo 
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie 
písomne potvrdí. 
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, 
kl'úče od dverí, vrát, ovládače od dial'kovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, mljomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
-------------------------------------' 
---------------------------------------------------------------~----~--~----~~--~ 
10. Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
--------~T~itu=l~,m=·~en=o~a~pcr~ie=zv~i=sk=o~----~--~~~--~~1--~~-----~S~íd=lo~--------~--~--~~--~~--~ 
JUDr. Katarína Valová, PhD. Pribinova 10,811 09 Bratislava l 
11. Poučenie 
§ 21 ods. 2 ZoDD 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynut! tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka(§ 23). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, 
ktorá podala na súde žalobu pod l' a odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 
§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastnikmi súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobnik, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba 
podľa odseku 2. 
§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražby môže b · 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
h 
Ing. Jana Bratová 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ 
.. 
l 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
illg.,r: 
vedúci oddel ·a Corporate Work Out 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
l 
· Navrhovateľ 
l 
Auctioneer s.r.o. 
--------------· 
_____ V Bratislave, dňa 22.10.2018 
·~ 
Mgr. Marian Strelecký, MBA 
konateľ 
Auctioneer s. r. o. 
Dražobník 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
Ing. Branislav Mrva 
prokurista 
Auctioneer s.r.o. 
Dražobník 
------' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)