Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Pod Kalváriou č. d. 49, 51, 73, 75, 77, 77A v termíne 21. november 2018 od 07:30 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

26.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ·~o 
Ir:) l 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefôn/E-mail: 
Miesto/O at um: 
Vážený zákazník, 
l 
1/569771/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
J<ošice/26.10.2018 
1/569771/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá 
sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Pod Kalváriou č. d. 49, 51, 73, 75, 77, 77A 
v termíne 
21. november 2018 od 07:30 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.l. Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko 
preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia l' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSO (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSO. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj 
z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSO. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800 123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spaloi'm><t re zapísan~ v Obchodnom 
reg1stri Okresného sUdu Košice l, 
oddiel Sa. vložka 1411/V 
IČO: 36 599 361[ DIČ. 2022082997 
IČ OPH· SI<2D22082997 
Bankové •pojenie: Citibank 
Europe plc, 
pobočka zahrami:n•J banky, 
č. U_: 200848010818130 
IBAN_ SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BICCITI Sl( 
BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)