Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 5528 o výmere 2 m2, ostatná plocha a časti pozemku parc. č. KNC 5537/1 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria oba pozemky zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod nástupným schodišťovým stupňom do objektu z východnej strany a pod plochou oceľového (únikového) schodiska zo západnej strany objektu v lokalite Ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                • 
MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 5528 o výmere 2 m
2, 
ostatná plocha a časti pozemku 
parc. 
č. KNC 5537/1 o výmere 2m
2, 
zastavané plochy a nádvoria oba pozemky 
zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod nástupným 
schodišťovým stupňom do objektu z východnej strany 
a 
pod plochou oceľového (únikového) schodiska zo západnej strany objektu v lokalite 
Ul. Pavlovičovo námestie v Prešove. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 29/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, 
t.j. 6,1 O €/m
2 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu 
nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, 
Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/3100229). 
l; l~ l 
JUDr. Miroslav ~ara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)