Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
So sídlom na Ms Ú v Prešove, Hlavná 73 
Číslo : SÚ/14685/2018-Su 080 
Ol Prešov 
V Prešove dňa: 24.10.2018 
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia 
na inžinierskú líniovú stavbu 
"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -klaster PT -3". 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Navrhovate!'-Úrad vlády SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby~ 
Kollárová 8, 917 02 Trnava podal dňa 22.10.2018 na stavebný úrad žiadosť o predÍženie 
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -
klaster PT-3". 
Opis prebiehajúcich hraníc územia: 
Trasa optického kábla je navrhovaná cez katastrálne územia: Petrovany, Záborské, Dulova 
Ves, Kokošovce, Zlatá 
Baňia, Abranovce, Žehňa, Lesíček, Tuhrina, Lúčina (všetky 
Prešovský VUC, všetky okres Prešov), Opiná (Košický VUC, okres Košice okolie). 
Napojovací bod 
(DBTO) sa nachádza v obci Petrovany v budove obecného úradu (operátor 
Slovak Telekom). l tohto bodu povedie trasa MOK podvŕtaním krížom cez dve miestne 
komuuikácie a odtial' l'avou stranou v súbehu s miestnou komunikáciou smerom k družstvu 
na koniec obce Petrovany. 
Trasa smer Zlatá Baňa: Od konca obce Petrovany vedie trasa MOK ľavou stranou poľnej cesty až do obce Záborské. 
Na začiatku obce prejde trasa MOK podvŕtaním miestnej komunikácie na pravú stranu a 
pokračuje takto popred obecný úrad až. ku kostolu a cintorínu. Pred kostolom trasa MOK 
križuje podvŕtanim miestnu komunikáciu a ďalej pokračuje l'avou stranou v súbehu s 
miestnym chodníkom pozdÍž 
oplotenia cintorína až k hlavnej ceste III/08611, ktorú križuje podvŕtaním a pokračuje po ľavej strane v súbehu s touto cestou až ku križovatke s cestou 
III/0685, 
odkiaľ pokračuje trasa MOK v súbehu s touto cestou po ľavej strane až na koniec 
obce Záborské. 
Obcou Záborské bude trasa MOK iba prechádzať. 
Na konci obce Záborské prejde trasa MOK na pravú stranu cesty III/0685 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až do obce Dulova Ves ku križovatke s cestou III/0682. Popri tejto 
ceste 
pokračuje trasa MOK pravou stranou až do obce Kokošovce po križovatku s cestou 
III/0686, kde 
je naprojektovaná odbočka trasy MOK na smer Lesíček, Lúčina. Cez obec 
Dulova Ves trasa 
MOK iba prechádza. Cez obec Kokošovce trasa MOK 
iba prechádza. Od 
projektovanej odbočky v obci Kokošovce pokračuje trasa MOK smerom do obce Zlatá 
Baňa po pravej strane v súbehu s cestou III/0682. Na konci obce Kokošovce, pri vodnej 
nádrži, križuje trasa 
MOK cestu III/0682 a ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou po l'avej 
strane až do obce Zlatá 
Baňa, kde bude trasa ukončená za obecným úradom a kde bude 
umiestnený POP technologický kabinet a stožiar na pozemku Obecného úradu Zlatá Baňa. 
Trasa smer Lesiček, Lúčina: 
Od odbočky v obci Kokošovce na smer Lesíček, Lúčina, pokračuje trasa MOK v súbehu s 
cestou III/0686 po pravej strane cez obec Abranovce až do obce 
Žehňa ku križovatke s 
cestou III/06811. Cez obec Abranovce trasa 
MOK iba prechádza. Cez obec Žehňa trasa 
MOK iba prechádza. Od križovatky s cestou III/06811 trasa MOK pokračuje v súbehu s 
touto cestou 
po ľavej strane až ku križovatke s cestou III/06812, kde je projektovaná 
odbočka do obce Lesíček. Ďalej trasa MOK pokračuje v súbehu s touto cestou až do obce 
Lesíček, kde pred obecným úradom trasa MOK križuje podvŕtanírn cestu III/06812 a je 
ukončená pred obecným úradom Lesíček. kde bude umiestnený POP technologický 
kontajner a stožiar na pozemku Obecného úradu 
Lesíček. Od odbočky do obce Lesíček 
pokračuje trasa MOK smerom do obce Lúčina podvŕtanírn cesty III/06811 a v súbehu s touto 
cestou po pravej strane 
pokračuje až po Obadovský potok, ktorý 
križuje 
podvŕtaním a zároveň trasa MOK prejde na ľavú stranu cesty III/06811 a pokračuje v 
súbehu s touto cestou až po križovatku s cestou III/06813. Cez obec Tuhrina trasa 
MOK iba 
prechádza. 
Od križovatky pokračuje trasa MOK po ľavej strane v súbehu s cestou III/06813 
až do obce Lúčina, kde v obci sa trasa rozdelí a jedna vetva bude ukončená pri obecnom 
úrade 
Lúčina a druhú bude ukončená v hornej časti obce pri ihrisku, kde bude umiestnený 
POP technologický kontajner a stožiar na pozemku Obce Lúčina. 
Celková dÍžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu optickej prístupovej siete v riešenej 
lokalite bude cca. 
31 km (z toho je prevažná časť trasy navrhovaná v extraviláne 
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien 
a doplnkov, oznamuje v súlade s ustanovením 
§ 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 
začatie územného konania o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým 
orgánom a všetkým známym 
účastníkom konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej 
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade 
v 
Prešove, stavebnom úrade, 
ul. Jarková 26 (č. dv. 306). 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných dní odo 
dňa doručenia oznámenia o začatí konania o predÍžení platnosti 
územného rozhodnutia, 
inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 36 ods. 3 
stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa§ 36 ods. 3 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý 
orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má 
sa za to, že 
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie konania o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj -
klaster 
PT -3", musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 42 ods. 2) stavebného zákona po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov, obce Petrovany, obce Záborské, obce Dulova 
Ves, obce Kokošovce, obce Zlatá 
Baňa, obce Abranovce, obce Žehňa, obce Lesíček, obce 
Tuhrina, obce 
Lučina a obce Opiná a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov, obce 
Petrovany, obce Záborské, obce Dulova Ves, obce Kokošovce, obce Zlatá 
Baňa, obce 
Abranovce, obce 
Žehňa, obce Lesíček, obce Tuhrina, obce Lučina a obce Opiná 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
MEST 
-~,\'l 
·"~ O P;I~ESOV . \~ 
STAVEBNY URAO ... ,..,,----~--\\)\ ~ 
Hlavná 73, OBD 01 Prešov ~----.... .. ,,,_ \ V 
~1S-~ ... "-\ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••.•••••• ~<>•••··· 
Pečiatka a podpis
r· . , 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................ , .................................. . 
. , 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooorooooooooooooo .. lo•ooooo 
. . 
Pečiatk~ a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Petrovany 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Petrovany 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Žáborské 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
Verejná 
vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Žáborské 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Dulova Ves 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Dulova Ves 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Kokošovce 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Kokošovce 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Abranovce 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Abranovce 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Zlatá Baňa 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Zlatá Baňa 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Žehňa 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Žehňa 
dňa ................................................... . 
Úradný záznam: 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Lesíček 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Lesíček 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Tuhrina 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Tuhrina 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Lúčina 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Lúčina 
dňa .................................................. .. 
Pečiatka a podpis 
-·-----·-------·· -----
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola vyvesená na úradnej tabuli obce Opiná 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule obce Opiná 
dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)