Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou: "Rozdelenie bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1, Prešov".

Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 080 O l Prešov 
Číslo: SU/14743/156247/2018-Se V Prešove dňa:25.10.2018 
Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon) v zmysle §56 zákona 
č. 7111976 Zb. o správnom konaní Vás 
upovedomujeme ako 
účastníkov konania 
vo veci rozhodnutia Mesta Prešov, ktorým, bolo 
povolené rozdelenie stavby 
"Rozdelenie bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova l, 
Prešov" nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2600/67 a 26001167, k. ú. Solivar , že účastník 
konania Ing. Belo Kočiš, ~ ' podal odvolanie proti rozhodnutiu 
mesta 
Prešov č. 
SÚ/5368/141240/2018-Se zo dňa 10.09.2018, ktorého kópiu Vám v prílohe 
zasielame. 
Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa k tomuto odvolaniu vyjadrili. Vaše vyjadrenie nám 
zašlite písomne najneskôr do l 
O 
dní odo dňa doručenia tejto výzvy, alebo ho v tejto lehote 
môžete 
uviesť osobne do zápisnice. 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje upovedomenie o podanom odvolaní, bola vyvesená 
na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta Prešov : 
dňa .................................................... . 
. ) )' 
r· 
··················
··········••:"'":"'"'"""'"-""',•·
·············· 
Pečiatka a podpis 
---·-·-
--------------
-2-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje upovedomenie o podanom odvolaní, bola zvesená 
z úradnej tabuli a internetovej stránke mesta 
Prešov· 
dňa .................................................... . 
• • • • o ••• o.~' ......... .,. o. o ••••••••• o •••••• o. o •• o. o. o o o. o. o ••••• 
Pečiatka á podpis 
Príloha: 
Odvolanie proti rozhodnutiu zo dňa 08.10.20187 
Na vedomie: 
l. Ing. Belo Kočiš, 
2. JozefVysocký, I 
3. Ing. Emil Liba, l 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
Vybavuje: 
Marián Seman e-mail: marian.seman@presov.sk 
ll 051/3100534 
Ing. Belo Kočiš, Švábska 51, 08005 Prešov 
Stavebný úrad 
Jarkova 26 
080 O l Pre!Qy= ; 
i ,ll..U.STO PREŠOV Mests!(ý úrad v Prešove 10 l V Prešove dňa 8.10.2018 
' 
l Číslo spisu: Registr. značka: ! 
l Znak a lehota l 
l Došlo: O 8 -10-20'18 uloženia: l 
IL--------------.------~--~--~ 
1 
Vec: Odvolanie 
· P;nohy: 
Evidenčné 
íslo doÉlej pošty: 
.~---==-~--==-~~~~~~~· 
Ako vlastník bytu a spoluvlastník spoločných priestorov na ul. Švábska 51 po varn 
odvolanie 
voči "Rozdeleniu objektu -bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova l 
v Prešove", č. spisu SÚ/5368/141240/2018-Se zo dňa 10.9.2018. 
Ako vlastník nesúhlasím s rozdelením parcely č. 2600/67 k.ú. Solivar a tým aj 
rozdelením bytového 
domu. 
Zároveň konštatujem, že stavba sa nedá technicky rozdeliť na dva samostatné objekty: 
l. spoločná strecha - v budúcnosti bude problém s rekonštrukciou a údržbou (strecha 
môže 
mať defekt na jednom mieste a zatekanie sa bude prejavovať na inom mieste), 
2. jeden spoločný blezkozvod -kto sa bude podieľať na jeho údržbe a revíziách (čo sa 
stane 
ak tá časť bytového domu, kde je blezkozvod si nebude plniť povinnosti, resp. 
len tento bytový dom bude 
mať náklady?), 
3. spoločná anténa-jeden bytový dom môže zo dňa na deň odstaviť ten druhý bytový 
dom, 
4. rozdelenie spoločných priestorov, napr. mangľovňa bude len v jednom bytovom dome, 
ale 
na zakúpení vybavenia miestnosti sa podieľali všetci, 
5. ďalšie iné problémy, ktoré môžu v budúcnosti nastať z dôvodu že dom bol budovaný 
ako jeden objekt, napr. 
spoločné základy bytového domu, rozvody sietí (elektrina, 
plyn, voda, kanál, kúrenie 
... ). 
S 
pozdravom 
........ /~-=············· 
Ing. Belo Kočiš 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)