Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Auctioneer s.r.o. 
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 
č. 002/2017-3 
Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb 
N NCRdr 
1059/2018 3784/2018 
Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoDD") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa, 
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o dražbe: 
DRAŽOBNÍK 
(ďalej len "Dražobník" v príslušných gramatických pádoch) 
Obchodné meno: 
Auctioneer s. r. o. 
l 
~si~dlo~:~ul~ic~a,~č.~u~lic~e,~oo~e~c,~pn~·p~.š~tá~t:--------------------------------------------~I~P~SČ~:----------------------------~' 1
~a~p~it~á~lsk~a~6~l~·;B~rn~ti~sl~av~a~------------------------------------------~~~8~1~10~8~------------------------~l 
1
~I~~O.~re~se~·~ro~dn~é~
i~slo~:----------------------------------~~~I~D~P~H~,r~es~p-~D~K~:~----------------------------------~~~ 
l-4~5~8~81~0~1~4----------------------------------~'~20~2~3~12~1~82~6~------------------~------------~' 
údaje o zápise v obchodnom, prípadne inom registti: l 
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68079/B 
j bankové spojenie: l 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
tituly, mena, pnezv1ska a funkcte osob opravnenych na zastupovante. 
Mgr. Marian Strelecký, MB A, konateľ 
In . Branislav Mrva, rokurista 
l 
l 
l 
l 
SW!Ff l BIC kód banky: 
OTPVSKBX 
mena; 
l 
číslo účtu: 
EUR 
l 12236061/5200 
~SC"i>ii.:"ii%!"-2:~'G~•:Y.;:"~Jflie::"t.'i3'1 
Štúrova 5, Bratislava l 813 54 l 
!6YCD4iAAfrtOOUe"Jištô:'!'rt":r-;.;· ---~~ .1:~e,:·;__ ~--~-rz :. ~-!;;tt?'~?;·:;;;:·;.,-"_.·: -s;~:·r~~"'; ,.";-.~~~:;..:~ J!.tC?o&:aJ>íCt~·:;f~;~+t~;~~--.~;g;;~:hi;~ft.}'t;;;;:r~e.;:;~.~f2.·-'] 
31 318 916 l SK2020411074 l 
· 
§f!oJ<leiS!i'f'Obclíoat\iiín, ii~emómľ!!ifs'fik ·~. \''·" ~-· ;;o · ·'·····~·· ····~, .. ,, .''ť ."'·~···? ~~:.: ·• ;.: ·.r:t;::-
7
·-p·:~.'T'~:·:""'·: .. .;-~~~:.,i;'IC;;:~f:;%···.:~:··; :r~·;. ;§5;1~ 1ílf..;'";t~;:; ''r:rq 
obchodný register Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka číslo 335/B 
PI@19~fľli!é:fl-?~::~~i~~":.f;;~:·~ ,: -~·~;~-:-~~tt~~::"'~~:\ .. ·:.~ .. :~;~----'.·;~-~~;~~-~-~ ~~-r-:;"; -~-:·;·-l:~r-:f~:+:~~:;r.;r1?;,.·\;~l~~z~iff"";}.~i~.~; .,·(~~e:~-~:.;;.:7~~1:t~:~~r~~:e~:~t:J 
-"!i)~'(e..,f!;; "'ei1~tí"'!t:;~J;;,'{,lf'l::l;t}'S'!fff:~"'t'!J::.;F"'fi,': ... ;a;l16Wiľ.r~té'~~-~ 
j OTPVSKBX . 
. l 
~~~==~~~~~~~~~--------------------~ 
l. Miesto, dátum a čas otvorenia dražbv 
Miesto konania dražby Dátum konania dražby Cas otvorenia dražby Opakovanie dražby 
Adresa 
Miestnosť číslo 
Ul. Spitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. 
poschodie, zasadačka OTP Faktoring miestnosť č.4 05.12.2018 14:00 opakovaná dražba 
Slovensko s.r.o. 
Auctioneer s.r.o. 
2. Predmet dražby 
2.1. Predmetom dražby podľa tohto návrhu sú nasledujúce nehnuteľnosti: 
STAVBY l POZEMKY 
Okres Obec Katastrálne Číslo listu Súpisné Parcelné čislo l Parcely registra 
l 
Výmera v m
1 
Dr~ pozemku/ 
Územie vlastníctva číslo na 2arcele číslo stavbl 
Prešov Prešov Nižná 1346 
l 
2751 C" 
l 
132 Orná pôda 
Šebastová l 
Prešov Prešov Nižná 1346 
l 
2767/ l 
l~_:j 
Zastavané 
Šebastová plochy a 
nádvoria 
_::_j 
Prešov Nižná 
l_:j 
2767/2 
l 
"C" 
l____:j 
Zastavané 
Šebastová 
l 
plochy a 
nádvoria 
_::_j 
Prešov Nižná 
_:j_j_:j~ 
1350 l Zastavané 
Šebastová 
l 
plochy a 
nádvoria 
_::_j_::_j 
Nižná 
_:j_j_::j~__:j 
Zastavané 
Šebastová plochy a 
nádvoria 
_::_j_::_j 
Nižná 1346 
j_j__::j 
"C" 
l_:j 
Zastavané 
Šebastová plochy a 
nádvoria 
Prešov 
l 
Prešov 
l 
Nižná 1346 
l l 
3510/4 
l 
"C'' 
l 
392 l 
Orná pôda 
Šebastová 
_::_j_::_j 
Nižná 2767/9 
l~_:j 
Zastavané 
Šebastová 2745 plochy a 
nádvoria 
_::_j_::_j 
Nižná 
_:j_j__::j~_:j 
Zastavané 
Šebastová plochy a 
nádvoria 
2.2. Spoluvlastníci Predmetu dražby podľa predchádzajúceho bodu majú na ňom spoluvlastnícke podiely 
v nasledujúcich 
veľkostiach vyjadrených zlomkom, pričom ak súčet tu uvedených spoluvlastníckych podielov 
nedosahuje 
111, platí, že Predmetom dražby sú len spoluvlastnícke podiely v tejto tabuľke uvedené: 
Označenie vlastníka ~-----:-----V""e""ľk::o:oso..;ť s:;::ro:::::lu'!!vl::::;aste::ni""éko:::eh"'-'o p""od""ie"-'lu'--------...J 
JozefHreha na nehnutel'nosti vedené na liste vlastníctva č. l 1/1 
1346 ------------------------------------~ 
Ľubomír Hreha na nehnuteľnosti vedené na liste l 
vlastníctva č. 2745 
1/1 
2.3. Opis predmetu dražby: 
Analýza polohy nehnutel'ností: 
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov i mimo zastavaného územia obce. Parcely vedené 
na listoch vlastnfctva ako zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii 
smerujúcej 
na Vranov-Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v 
blízkosti bývalého 
kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice 
Fintická. 
Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. 
Pozemky -plochy 
občianskej vybavenosti. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zistené 
Analýza využitia 
nehnuteľností: 
Pozemky vedené na LV č. 1346 a 2745 sú vedené ako zastavané plochy a orná pôda, v zmysle územného 
plánu 
funkčné využitie ako plochy občianskej ~bavenosti a nepredpokladá sa iné funkčné využitie. 
2.4 
Opis stavu predmetu dražby: 
Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Podľa dostupných poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarcha v prospech OTP banka a ostatné ťarchy 
vedené na L V, iné nie sú známe. 
Auctioneer s.r.o. 
2.5. Práva a záväzky viaznu ce na predmete dražby: 
Podl'a LV č 1346: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/2 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V-2987/08-Zmluva 
o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky parc.č. 2751, 276711, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,2767/11 
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.2751, 2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
V-4477/11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06 
Podhradík 52 na pozemky reg. C KN parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11 
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta Prešov, Hlavná 
73,080 01 Prešov, č.k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení 
nedoplatku zriadením záložného práva na nehnut. na LV 1346-pozemok reg. C KN parc.č. 2767111 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného práva na nehnut. na L V 1346 (Jozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e., 
Konštantínova 6, 
080 01 Prešov 
Z-79/15-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podľa zák. NR SR č. 23311995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na všetky nehnut. na L V 1346 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ 
Banská Bystrica, Mgr. 
Jozef Deák, s.e., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica-pol. vz. 6/2015 
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podl'a zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie 
exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ 
Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol 
Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15,085 01 Bardejov-pol.vz.7/2015 
Podl'a LV č 2745: 
Čast' C: Ťarchy 
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/9 v prospech vlastníka pozemkov 
parc.č.2763, 2764,2765, podl'a Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006 
V-2987/08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 2767/9, 2767110 
V-1501110-Zmluva 
o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 
31318916 na ozemk re . C KN arc.č.2767/9, 2767/10 
2.6. Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: 
V zmysle§ l5lma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí 
rozhodujúcom 
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 
veritel'ov. 
V zmysle § 30 ZoDD, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho 
práva dražbou. 
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražíte!' uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu 
dražby v ustanovenej 
lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a 
môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
3. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby 
Číslo znaleckého posudku l Meno a priezvisko znalca I __ _....;D=-· a::::' tum=-'vy""'h::.;o'"""to=-vc.::e=ni:.;;;;a __ __, __ _..;Vc.::š.:;.;eo:..:b.:;.;ec:..;:n;;:á...:;c.:;.;en.;;;a;..:o:..;
:d;.:;ha:::d;;:u_--' 
74/2018 l Ing. František Orság l_· ___ _;:.;09:..:.0::...4:.::.2::..:0..::.18=-------'----..::.76.::.;1:..:0:..
:0..::.0-=€-----' 
4. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie 
Najnižšie podanie l:....· ________ M=in:..;:h:;::na::.:'ln=e::...po:.:n.::.h:.::od.::e=n=-ie'----------' 
380 soo € 1_· _________ s_.o_o"""'o,'-oo_E_U_R ________ --' 
5. Dražobná zábezpeka l 
5.1. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky l 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi· alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe draŽobnú l 
zábezpeku v peniazoch alebo vo fonne bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 
Výška dražobnej zábezpeky l. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky 
20.000,00 EUR l do otvorenia dražby u Dražobníka 
5.2. Zloženie dražobnej zábezpeky Dražobníkovi: 
Účet pre prevod alebo vklad: Variabilný symbol pri prevode 
alebo vklade na účet: 
Adresa pre platbu v hotovosti: 
Auctioneer s.r,o. 
SK68 5200 0000 0000 1223 6061 
BICISWIFT: OTPVSKBX 00220173 
5.3. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 
Špitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v deň dražby miesto konania 
dražbl:· 
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový 
účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom. banková záruka, zápisnica o notárskej úschove. 
5.4. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky l 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmetdražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej ,. 
záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražíte!' 
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená 
vydražitel"om vrátane jej príslušenstva sa použije na 
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, l 
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na miklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca 
časť vráti vydražiteľovi, k'1orý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka l 
uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v 
dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. , 
6. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením 
Vydražíte!' je povinný uhradit' cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet l 
Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražitel'ovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná 
zábezpeka vydražiterom zložená vo forme bankovej záruky. 
l 
Účet pre prevod alebo vklad: l Variabilný symbol pri prevode l Adresa pre platbu v hotovosti: l 
. alebo vklade na účet: . 
SK68 
5200 0000 0000 1223 6061 j' 00220173 l Špitálska 61,811 08 Bratislava. 
I----~B~IC~/~SW~IF~T~:~O_T_PV_S~KB __ X ____ ~ ·----------------------------------------~ 
7. Obhliadka ~redmetu dra~b;> 
l 
l. tennin 
l 
2. tennin 
l 
Dátum Čas 
l 
Dátum Čas 
l 
16.11.2018 12:00 
l 
23.11.2018 12:00 
l 
7 .1. Organizačné opatrenia l 
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásit' aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle§ 12 ods. 2 a§ 13 Zo DD je vlastník Predmetu l 
dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadkUJlredmetu dražby v stanovel!ich tennínoch. 
Kontaktná osoba: 
l Čas dohodnutia obhliadky: l Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: l 
Mgr. Marian Strelecký, MBA Pondelok-Piatok, 8:00-16:00 ( +421 948 481 515 l 
8. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
Ak vydražíte!' uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu 
dražby ku 
dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu 
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcill].i z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať 
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného 
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o 
časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a 
záväzky, ktoré sa_týkajú tejto 
časti, vrátane práv a povinností z jlracovnoprávnych vzťahov. 
9. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
10. 
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydritženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné 
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražíte!' prevzatie 
písomne potvrdí. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádz!\iúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše 
dražobník zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, 
kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch 
médií. 
Označenie notára, ktorý osvedčí priebeh dražby 
Titul, meno a priezvisko j ______ _::::S~íd~lo:;__ ________________ _J 
JUDr. Katarína Valová, PhD. l Pribinova IO, 811 09 Bratislava 
~~~~~~~~~------------------" 
ll. Poučenie 
§ 21 ods. 2 ZoDD 
-~--....;V_.prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že t · m bola dotknutá na svo· ich 
Auctioneer s.r.o. 
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem j 
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 1 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podl'a osobitného predpisu: l2b) v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka(§ 23). 
§ 21 ods. 3 ZoDD 
Osoba, 
ktorá podala na súde žalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnutel'ností začatie súdneho konania. 
§ 21 ods. 4 ZoDD 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podl'a odseku 2 sú navrhovate!' dražby, dražobník, vydražíte!', predchádzajúci vlastník a 
dotknutá osoba 
podľa odseku 2. 
§ 21 ods. 5 ZoDD 
Ak vydražíte!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
§ 21 ods. 6 ZoDD 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej 
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné 
ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. · 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na 
dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá s Íňa podmienky ustanovené Zo DD a dostavila sa s ciel'om urobiť podanie. 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
l 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
Ing. Jan6.tová 
#----· 
In Alexander Kmeť 
riaditeľka odboru Work Out a Monitoring vedúci o elenia Corporate Work Out 
OTP Banka Slovensko, a.s. o Banka Slovensko, a.s. 
Navrhovateľ Navrhovateľ 
V Bratislave, dňa 22 .l O .20 18 
l 
V Bratislave, dňa 22.10.2018 
~ 
-
{T 
Mgr. Marian Strelecký, MBA Ing. Branislav Mrva 
konateľ prokurista 
Auctioneer s.r.o. Auctioneer s. r. o. 
Dražobník Dražobník 
l 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)