Oznámenie o doručení písomnosti: Bohušovi Bandymu bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vaš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Na Se číslo Vybavuje l linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 Prešov 
26.10.2018 
Oznámenie o doručeni písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvalel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Bohušovi Bandymu bytom 
Prešov, že mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dni od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 
15:30 hod. 
l 
~Cc.{ u:{ 
Mgr. Ľudmila Hale
fcyj 
vedúca oddelenia 
51)31001111 
F +421(51)77336651 E-mail: mesto.radn·rca@presov.sk l www.presov.sk 
MestskY úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421( ax. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)