Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Kaminská, Marka Čulena 36, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a pollnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a 
podnikania 
Číslo konania: č. k 267281/2018 Prdov 24. JO. 2018 
Adresát písomnosti: 
Jana Kaminská 
Marka Čulena 36 
080 Ol Prešov 
' ' v 
VEREJNA VYHLASKA o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 267281/2018 zo dľía 3.10.2018 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 267281/2018 zo dľía 3.10.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v 
lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia 
na Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si 
adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deľí doručenia. 
/,, . ' ·/ .. 
ŕt'J..v .ivrr 
"'v .. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčan ovej, 
primátorky mesta Prešov 
! )._, 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)